Hlavní obsah

gleichen

Slovesoglich, h. geglichen

Vyskytuje se v

Atemzug: in einem/im selben/im gleichen Atemzugzároveň, najednou, ve stejném okamžiku

beißen: Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.Však on nekouše., Však on tě neukousne.

Ei: sich gleichen wie ein Ei dem andernpodobat se jeden druhému jako vejce vejci

Elle: alles mit gleicher Elle messenměřit vše stejným metrem

gleich: (ist) gleichrovná se, (je) rovno

Holz: aus dem gleichen/anderem Holz seinbýt z jednoho/jiného těsta

null: gleich null seinbýt skoro nulový, rovnat se nule šance ap.

platzen: Ich platze (gleich)!Já (snad) prasknu! z přejedení

sitzen: im gleichen Boot sitzenbýt na jedné lodi

Wellenlänge: dieselbe/die gleiche Wellenlänge haben, auf derselben/der gleichen Wellenlänge seinbýt naladěn na stejnou vlnu/vlnovou délku o lidech

darauf: gleich daraufhned nato

Haar: j-m aufs Haar gleichennavlas se podobat komu

ja: Ja, wie war das noch gleich!Hm, jak to jen bylo!

abfahren: Der Bus fährt gleich ab.Autobus hned odjíždí.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

Ecke: (gleich) um die Ecke wohnenbydlet (hned) za rohem blízko

gleichen: Er gleicht seinem Vater nicht.Nepodobá se svému otci.

kommen: Ich komme gleich.Přijdu hned.

mir: Mir ist es gleich.Mně je to jedno., Je mi to jedno.

nachkommen: Geh schon voraus, ich komme gleich nach.Jdi napřed, přijdu později.

nebenan: Er wohnt gleich nebenan.Bydlí hned vedle.

vejce: j-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderempodobat se komu/čemu jako vejce vejci

hned: gleich nach dem Mittagessenhned po obědě

ihned: Ich komme gleich.Přijdu ihned.

muset: Du musst dich gleich entscheiden.Musíš se hned rozhodnout.

napoprvé: Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.Pokus se zdařil hned napoprvé.

nejiný: mit gleichem/demselben Ergebniss nejiným výsledkem

podělaný: Er hat gleich die Hosen voll!Ze všeho je hned podělaný!

pořád: Er ist immer gleich.Je pořád stejný.

proslavit: Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.Proslavil ho hned první film.

prý: Du sollst gleich nach Hause gehen.Máš prý jít hned domů.

ražení: Er ist von gleicher Prägung wie seine Freundin.Je stejného ražení jako jeho přítelkyně.

rovný: das Erbe zu gleichen Teilen teilendělit dědictví rovným dílem

samotný: am gleichen Ende des Dorfesna samotném konci vesnice

smýšlení: Menschen gleicher Gesinnunglidé stejného smýšlení

stáří: Sie waren im gleichen Alter.Byli stejného stáří.

stejný: gleiche Rechte habenmít stejná práva

téměř: Es ist fast das Gleiche.Je to téměř totéž.

totožný: zwei gleiche Körperdvě totožná tělesa

třeba: Du kannst ruhig gleich gehen.Můžeš jít třeba hned.

vytéct: Er fährt immer gleich auf.Vždycky hned vyteče.

za: gleichza chvíli

zpátky: Gleich bin ich wieder zurück.Ve vteřince jsem zpátky.

Atem: in einem/im selben/im gleichen Atemjedním dechem téměř současně

způsob: in gleicher Weisestejným způsobem

zrána: Wir fahren gleich am Morgen ab.Hned zrána odjíždíme.

hotový: mit allem gleich fertig seinexpr. být se vším hned hotov

jazyk: die gleiche Sprache sprechenmluvit společným jazykem

mince: j-m etw. mit gleicher Münze heimzahlensplácet komu co stejnou mincí

oplatit: j-m etw. mit gleicher Münze heimzahlenoplatit komu co stejnou mincí

podobný: wie ein Ei dem anderen gleichenbýt si podobný jako vejce vejci

utrhnout: Er wird dir nicht gleich den Kopf abreißen.expr. Však on ti hlavu neutrhne.

vlas: j-m/etw. aufs Haar gleichenbýt komu/čemu na vlas podobný