Hlavní obsah

nichts

Zájmeno

  • nic úplná absence něčehonichts sagennic neříkatüberhaupt nichtsvůbec nicnichts weiternic vícEs gibt nichts Neues.Není nic nového.

Das, podstatné jméno~, ~e

  1. filoz.nic, prázdnotains Nichts greifensáhnout do prázdna
  2. (skoro) nic
  3. hanl.nula, nic(ka) člověk

Vyskytuje se v

darstellen: etwas/nichts darstellendělat/nedělat dojem

fragen: Fragen kostet nichts.Za zeptání nic nedáš.

Hirnkasten: nichts im Hirnkasten habennemít nic v mozkovně

hören: etwas/nichts von sich hören lassendát/nedat o sobě vědět

kaufen: Dafür kann ich mir nichts kaufen.Za to si nic nekoupím.

kommen: auf j-n/etw. nichts kommen lassennedat dopustit, nedopustit na koho/co

Lärm: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

los: mit j-m ist nichts loss kým nic není, není legrace

machen: Macht nichts!To nevadí!, To nic (není)!

mir: mir nichts, dir nichtsmírnix týrnix, zničehonic, pro nic za nic

null: null Komma nichtsvůbec nic

null: in null Komma nichtsv krátké době, velmi rychle

passieren: Nichts passiert!Nic se nestalo!

sagen: sich nichts (mehr) zu sagen habennemít si (již) co říct

sagen: j-m nichts sagenkomu nic neříkat

schenken: sich/einander nichts schenkennic si nedarovat, nešetřit se

suchen: irgendwo nichts zu suchen habennemít kde co pohledávat

tun: Das tut nichts.To nic (není)., To nevadí.

übrig: j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...)komu nezbývá nic jiného, (než..)

ungut: Nichts für ungut!Nic ve zlém!

verlieren: irgendwo nichts verloren habennemít co hledat kde

verlieren: nichts (mehr) zu verlieren habennemít (už) co ztratit

viel: viel Lärm um nichtsmnoho povyku pro nic

Weg: j-m/etw. nichts in den Weg legenneklást komu/čemu do cesty žádné překážky

weiter: nichts weiter (als)...nic víc (než)...

als: nichts (anderes) als...nic (jiného) než...

außer: nichts außer einem leichten Kratzernic až na lehké škrábnutí

gar: gar nichtsvůbec nic

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

sonst: sonst nichts, nichts sonstjinak nic

abschrecken: Er lässt sich durch nichts abschrecken.Nenechá se ničím odstrašit.

angehen: Das geht mich nichts an.Do toho mi nic není., To se mě netýká.

ausmachen: Das macht mir echt nichts aus.To mi fakt nevadí.

befehlen: Von ihr lasse ich mir nichts befehlen.Od ní si nenechám nic rozkazovat.

danken: Nichts zu danken.Není zač., Neděkujte.

daraus: Mach dir nichts daraus!Nic si z toho nedělej!

darunter: Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.Měla na sobě jen župan a nic pod tím.

der, die, das: Der versteht nichts davon!Ten tomu vůbec nerozumí!

dergleichen: nichts dergleichennic takového/nic podobného

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

ersparen: hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!Mě taky musí potkat všechno!

erwachsen: Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.

finden: Ich finde nichts daran.Nic na tom nevidím.

geschehen: Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.

haben: Du hast nichts zu tun?Ty nemáš co dělat?

haben: Ich habe nichts dagegen.Nemám nic proti tomu.

hören: Wir haben von ihm seit zwei Jahren nichts gehört.Neslyšeli jsme o něm již dva roky.

kosten: Das kostet gar nichts.To vůbec nic nestojí.

kritteln: An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.Její práci se nedá nic vytknout.

mehr: Die Gäste haben nichts mehr zu trinken.Hosté již nemají co pít.

nachstehen: Er steht seinem Bruder in nichts nach.Za svým bratrem v ničem nezaostává.

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

regen: Es war alles still, nichts regte sich.Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.

sagen: Davon habe ich nichts gesagt.O tom jsem nic neříkal.

schaden: Das schadet ihm/ihr (gar) nichts.To mu/jí (vůbec) neuškodí. zaslouží si to

taugen: Das Buch taugt nichts.Ta kniha nestojí za nic.

Trara: viel Trara um nichts machendělat kravál pro nic za nic

tun: Er tut dir nichts.Nic ti neudělá.

tun: Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

vorerst: Es ändert sich vorerst nichts.Prozatím se nic nemění.

vorspielen: Spiel uns doch nichts vor!Nehraj to na nás!

vorstellen: Darunter kann ich mir nichts vorstellen.Pod tím si nic nevybavím.

weltbewegend: přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.Nic zvláštního se nestalo.

wichtig: Hat er nichts Wichtigeres zu tun?Nemá nic důležitějšího na práci?

zustoßen: Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen.Doufejme, že se mu nic nestalo.

entweder: Entweder alles oder nichts!Buď všechno, nebo nic!

geben: Da gibts (gar) nichts!O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!

werden: Das/Daraus wird doch nichts!Z toho stejně nic nebude!

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

dát: nedat dopustit na kohoauf j-n nichts kommen lassen

huba: nemít co do hubynichts zu Beißen haben

jasno: z čista jasnamir nichts, dir nichts, plötzlich, ganz unverhofft

pro: pro nic za nicum ein Nichts/für nichts und wieder nichts

stát se: Nic se nestalo.Nichts passiert.

vadit: To nevadí!(Das) Macht nichts (aus)!

za: za nic na světěum nichts in der Welt

zlé: Nic ve zlém!Nichts für ungut!

aby: Aby se mu tak něco stalo!Hoffentlich passiert ihm nichts!

bát se: Ničeho se nebojí.Er fürchtet sich vor nichts.

být: Tohle není k ničemu.Das ist zu nichts zu gebrauchen.

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

dát: nedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassen

hodit se: On se nehodí k ničemu.Er taugt nichts.

chtít: Nechce o tom ani slyšet.Er will davon nichts hören.

: Za to já nemohu.Dafür kann ich nichts.

jinak: jinak nicsonst nichts/nichts sonst

kloudný: Neřekl nic kloudného.Er sagte nichts Vernünftiges.

leda: To je leda pro zlost.Nichts als Ärger hat man damit.

lehký: Není nic lehčího.Es gibt nichts Leichteres.