Hlavní obsah

Zájmeno

  1. (mluvící osoba) ichZa to já nemohu.Dafür kann ich nichts.pro mne za mnemeinethalben, meinetwegen
  2. (při vyjádření zájmu mluvčího) mir

Vyskytuje se v

hrb: Vlez mi na hrb.Rutsch mir den Buckel herunter!, Steig mir den Buckel rauf!

nerad: hovor. Já nerad.Das war nicht meine Absicht., Das wollte ich nicht.

slabo: Je mi slabo.Mir ist schwindlig.

těšit: Těší mě.(Es) Freut mich.

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

ale: Ne já, ale tys to zavinil!Nicht ich, sondern du bist daran schuld.

ano: Půjdeš se mnou? – Ano.Gehst du mit? – Ja.

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

báseň: Nevypravuj mi tady básně!Erzähl mir hier keine Märchen!

bavit: Nebaví mě to.Das macht mir keinen Spaß.

blbě: Je mi blbě.Mir ist übel.

blít: Chce se mi z toho blít.Das ist zum Kotzen.

bodat: Bodá mě u srdce.Es sticht in meinem Herzen.

brnět: Brní mě noha.Mir ist das Bein eingeschlafen.

brnknout: Brnkni mi někdy!Ruf mich mal an!

buď: Buď já, nebo on!Entweder ich oder er!

být: Je mi teplo.Es ist mir warm.

co: Co, ty sis na mě vzpomněl?Was, du hast dich an mich erinnert?

dobře: Není mi dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

dojít: Došel mi dopis?Ist ein Brief für mich angekommen?

drásat: To mi drásá uši.Es beleidigt mein Ohr.

dřevěnět: Dřevění mi noha.Mein Bein ist (mir) eingeschlafen.

dřít: Nové boty mě dřou na patách.Meine neuen Schuhe reiben mir die Fersen wund.

existovat: Přestal pro mne existovat.Er ist für mich gestorben.

hlava: Bolí mě hlava.Der Kopf tut mir weh., Ich habe Kopfschmerzen.

hnusit se: To se mi hnusí.Das ekelt mich (an).

hodněkrát: Hodněkrát mi pomohla.Sie hat mir mehrmals geholfen.

hodný: Buďte tak hodný a řekněte mi...Seien Sie so nett und sagen Sie mir...

horko: Je mi horko.Mir ist heiß.

hračka: To je pro mne hračka.Das ist für mich ein Kinderspiel.

chladno: Je mi chladno.Mir ist kalt.

chtít se: Chce se mi spát.Ich möchte schlafen.

jedno: Je mi to jedno.Es ist mir egal.

kamarádit (se): Budeš se mnou kamarádit?Willst du mein Freund werden?

kápnout: Doufám, že mi z toho něco kápne.Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.

kdyby: Kdyby už to bylo za mnou!Wäre es schon vorbei!

když: Když mi zavolá, přijdu.Wenn sie mich anruft, komme ich.

klamat: Neklame-li mne zrak, ...Wenn mich die Augen nicht täuschen, ...

kousat: Ten svetr mě kouše.Der Pulli kratzt.

kousnout: Kousl mě had.Eine Schlange hat mich gebissen.

kousnout se: Kousl se mi počítač.Mein Rechner ist abgestürzt.

kromě: kromě sestry/měnebst der Schwester/mir

kručet: Kručí mi v břiše.Mir knurrt der Magen.

krvácet: Krvácejí mi dásně.Mein Zahnfleisch blutet.

křivdit: Křivdíš mi.Du tust mir Unrecht.

kývat se: Kývá se mi zub.Mein Zahn wackelt.

lepit se: přen. Smůla se mi lepí na paty.Ich bin vom Pech verfolgt.

lhostejný: Je mi to lhostejné.Es ist mir gleichgültig.

-li: Budeš-li mít čas, zavolej mi.Wenn du Zeit hast, ruf mich an.

lít: expr. Lil (se) ze mě pot.Ich triefte vor Schweiß.

líto: Je mi ho líto.Er tut mir leid.

loupat: Loupe mě v zádech.Es sticht mich im Rücken.

malý: Boty jsou mi malé.Die Schuhe sind mir zu eng.

mámit: Mámí mě zrak.Mein Blick täuscht mich.

mást: Jeho chování mě mate.Sein Verhalten macht mich irre.

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Komm her, mein Kind!

mimo: všichni mimo mnealle außer mir

místo: místo mnestatt meiner

mít: Ty mi nemáš co rozkazovat.Du hast mir nichts zu befehlen.

mnohem: Je mi mnohem lépe.Es geht mir viel besser.

mnoho: Znamená to pro mne mnoho.Es bedeutet für mich viel.

moc: Moc mě to mrzí.Es tut mir sehr leid.

moct: Já za to nemohu.Ich kann nicht dafür.

motat se: Nemotej se mi tady.Geh mir aus dem Weg.

mrazit: Při pohledu na něj mě mrazí.Mich fröstelt, wenn ich ihn ansehe.

mrznout: Mrznou mi ruce.Mich friert (es) an den Händen.

namluvit: Nesnaž se mi nic namluvit!Versuche nicht, mir etwas einzureden!

namrznout: Namrzly mi uši.Ich habe mir die Ohren erfroren.

naschvál: Dělá mi všechno naschvál.Er tut mir alles zum Trotz.

následovat: Následujte mě.Folgen Sie mir bitte!

naštvaný: Proč jsi na mě naštvaný?Warum bist du sauer auf mich?

naštvat: Pěkně mě naštval!Er hat mich schön aufgebracht!

naučit: Já tě naučím!Ich werde es dir zeigen!

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

něco: Něco mne znepokojuje.Etwas beunruhigt mich.

nehezký: Udělal na mě nehezký dojem.Er machte auf mich einen unschönen Eindruck.

nechat: Já to tak nenechám.Ich werde es nicht so lassen.

nějak: To se mi nějak nelíbí.Es gefällt mir irgendwie nicht.

nejednou: Už se mi to nejednou stalo.Es ist mir schon öfters passiert.

nevolno: Je mi nevolno.Mir ist schwindlig/übel.

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

nezvládat: Já tu práci prostě nezvládám.Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

odemknout: Nejde mi to odemknout.Ich kann es nicht aufschließen.

odemknout se: Kufr se mi odemkl.Mein Koffer hat sich aufgeschlossen.

odřít: Pěkně mě v hospodě odřeli.Ich bin in der Kneipe tüchtig gerupft worden.

okolo: Prošel okolo mne.Er ging an mir vorbei.

omluvit: Omluvte mne prosím.Entschuldigen Sie mich bitte.

opovažovat se: Jak se opovažuješ mě obviňovat?Wie erdreistest du dich, mich zu beschuldigen?

oslepit: Oslepilo mě ranní slunce.Die Morgensonne hat mich geblendet.

oslnit: Oslnil mě svými znalostmi.Seine Kenntnisse haben mich erstaunt.

osolit: Já mu to osolím!Ich werde es ihm versalzen!

osvítit: Náhle mě něco osvítilo.Mir kam plötzlich eine Erleuchtung.

otravovat: Už mě ta práce otravuje.Die Arbeit ödet mich schon an.

pak: Pak za mnou už nechoď!Dann komm(e) nicht mehr zu mir!

Hals: Bolí mě v krku.Der Hals tut mir weh.

kennenlernen: Těší mě, že vás poznávám!Es freut mich, Sie kennenzulernen!

Kreuz: Bolí mě v kříži.Das Kreuz tut mir weh.

Teil: co se mě týčeich für mein(en) Teil

von: Co ode mě chce?Was will er von mir?

Wissen: pokud je mi známomeines Wissens

wohl: Není mi dobře.Mir ist nicht wohl.

zu: ke mnězu mir

abbrechen: Ulomil se mi podpatek.Der Absatz ist mir abgebrochen.

abfertigen: Chtěl mě odbýt 20 korunami.Er wollte mich mit 20 Kronen abfertigen.

abgeben: Dáš mi kousek tvé housky?Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?

abgehen: Utrhl se mi knoflík ze saka.Mir ist ein Knopf vom Sakko abgegangen.

ablocken: Vyloudil na mně 100 euro.Er hat mir 100 Euro abgelockt.

abscheulich: Je mi strašná zima.Es ist mir abscheulich kalt.

ach: Ach tak, teď je mi to jasné!Ach so, jetzt ist mir das klar!

Ahnung: Mé tušení mě nezklamalo.Meine Ahnungen haben mich nicht getrogen.

allein: Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.Du allein kannst mir noch helfen.

als: Připadalo mi, jako by právě vstal.Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.

als ob: Dělal na mě dojem, jako by spal.Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.

anbelangen: co se mě/této věci týká...was mich/diese Sache anbelangt...

angehen: Do toho mi nic není., To se mě netýká.Das geht mich nichts an.

Angst: Žádný strach, já na to nezapomenu!Keine Angst, ich vergesse es nicht!

anrufen: Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?

ansehen: Nedívej se na mě tak!Sieh mich nicht so an!

ansprechen: Požádal mě o peníze.Er hat mich um Geld angesprochen.

aufbringen: Nerozčiluj mě!Bring mich nicht auf!

aufhalten: Zdržel mě déšť.Der Regen hat mich aufgehalten.

aufmöbeln: Zelený čaj mě vždy vzpruží.Grüner Tee möbelt mich immer auf.

ausgehen: Vypadávají mi vlasy.Mir gehen die Haare aus.

aushelfen: Můžete mi půjčit známku?Können Sie mir mit einer Briefmarke aushelfen?

ausmachen: To mi fakt nevadí.Das macht mir echt nichts aus.

aus sein: Záleží mi na tom, dokončit to včas.Ich bin darauf aus, es rechtzeitig zu vollenden.

bedienen: Už mě obsluhují.Ich bin bedient.

beeindrucken: Představení na mě silně zapůsobilo.Die Vorstellung beeindruckte mich stark.

bestellen: Moc ho ode mě pozdravuj!Bestelle ihm viele Grüße von mir!

bewilligen: Banka mi schválila úvěr.Die Bank hat mir einen Kredit bewilligt.

brauchen: Stačí, když (mi) to řekneš.Du brauchst es (mir) nur zu sagen.

büßen: To si odpyká!, To mi draze zaplatí!Das soll er (mir) büßen!

daran: Nech mě k tomu přivonět.Lass mich mal daran riechen.

dass: Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.Seine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.

dauern: Je mi jí líto., Lituji ji.Sie dauert mich.

dazwischenkommen: Něco mi do toho přišlo.Es ist mir etwas dazwischengekommen.

denken: Pokud mi paměť sahá ...Solange ich denken kann ...

denn: Já nejsem matematik. – A co tedy jsi?Ich bin kein Mathematiker. – Was bist du denn?

dieser, diese, dieses: Tyto šaty se mi líbí.Dieses Kleid gefällt mir gut.

drücken: Jídlo mě tlačí v žaludku.Die Speise drückt mich im Magen.

durch: Nech mě projít.Lass mich mal durch =durchgehen.

egal: Mně je všechno úplně egal/jedno.Mir ist alles völlig egal.

ehren: Vaše uznání mě velmi těší.Ihre Anerkennung ehrt mich sehr.

ein, eine, ein: Máš pro mě jednu cigaretu?Hast du eine Zigarette für mich?

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

einfallen: Nic lepšího mě nenapadá.Mir fällt nichts Besseres ein.

eingehen: Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt.

eingießen: Nalil mi kořalku.Er goss mir einen Schnaps ein.