Hlavní obsah

malý

Přídavné jméno

  1. (nevelký rozměry, počtem ap.) klein, Klein-malá ručičkader kleine Zeigermalé písmenoder Kleinbuchstabemalá násobilkadas kleine Einmaleins
  2. (nedostatečně velký) klein, eng, niedrigBoty jsou mi malé.Die Schuhe sind mir zu eng.dosáhnout jen malé rychlostinur eine niedrige Geschwindigkeit erreichen
  3. (nedospělý) kleinmoje malá sestrameine kleine SchwesterKdyž jsem byl ještě malý.Als ich noch klein war.
  4. od mala, odmala von klein auf/an, von Kind auf/an, von Kindsbeinen auf
  5. (hodnotou, významem ap.) klein, geringžít na malém městěin einer Kleinstadt lebenmalé nedorozuměníein kleines Missverständnis
  6. (slabý, nevydatný, omezený) klein, gering

Vyskytuje se v

malý: der Kleinbuchstabemalé písmeno

stydký: kleine/große Schamlippenmalé/velké stydké pysky

vápno: der Torraumsport. malé vápno

doušek: in kleinen Schlucken trinkenpít malými doušky

důvěřivý: vertrauensselig/gläubig wie ein Kinddůvěřivý jako malé dítě

menší: kleiner als j./etw.menší než kdo/co

míjet: Der Schnellzug fährt an kleinen Stationen vorbei.Rychlík míjí malé stanice.

nemalý: nicht geringer Umfangnemalý rozsah

nemohoucí: sich klein und machtlos fühlencítit se malý a nemohoucí

obměna: Das gilt nur mit kleiner Abänderung.Platí to s malou obměnou.

oslava: eine kleine Familienfeiermalá rodinná oslava

písmeno: der Kleinbuchstabe/Großbuchstabevelké/malé písmeno

pozornost: eine kleine Aufmerksamkeit von j-m annehmenpřijmout malou pozornost od koho

proti: Er ist klein gegen sie.Je proti ní malý.

prsa: Sie hatte kleine Brüste.Měla malá prsa.

rafička: der große/kleine Zeigervelká/malá rafička

rošáda: kleine/große Rochademalá/velká rošáda

rozladit se: Beim kleinsten Misserfolg wird er verstimmt.Při sebemenším neúspěchu se rozladí.

směnit: eine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschensměnit menší byt za větší

věnovat: Das Buch ist den kleinsten Lesern gewidmet.Kniha je věnována nejmenším čtenářům.

vhodný: ein für kleine Kinder geeignetes Buchkniha vhodná pro malé děti

vzrůst: ein Mensch von kleiner Gestaltčlověk malého vzrůstu

zavděk: Er nahm auch mit einer kleineren Wohnung vorlieb.Vzal zavděk i menším bytem.

děcko: j-n wie ein kleines Kind behandelnjednat s kým jako s malým děckem

odpor: den Weg des geringsten Widerstandes gehenjít cestou nejmenšího odporu

zvolit: den Weg des geringsten Widerstandes gehenzvolit cestu nejmenšího odporu

Einmaleins: das kleine/große Einmaleinsmalá/velká násobilka

Gewicht: kleine Gewichtemalá závaží

namens: aus einer kleinen Stadt namens Feldkirch stammenpocházet z malého města jménem Feldkirch

Zeiger: der große/kleine Zeigervelká/malá hodinová ručička

Ahnung: von etw. nicht die geringste Ahnung habennemít o čem nejmenší tušení

Bier: großes/kleines Biervelké/malé pivo

ein, eine, ein: in einer kleineren Stadt wohnenbydlet v menším městě

es: Es (Das Kind) ist noch klein.(To dítě) Je ještě malé.

Geduld: Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.Prosím tě o (malé) strpení.

Kleinigkeit: hovor. eine Kleinigkeit essendát si něco malého (k jídlu)

liebkosen: ein kleines Kind liebkosenmazlit se s malým dítětem

Rest: ein kläglicher Restmalý zbytek

wenig: wenig Interesse habenmít malý zájem

Zuwachs: Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.Boty pro malou koupím (o něco) větší.