Hlavní obsah

wenig

Zájmeno

  1. máloco, sotvaco, něco (málo)
  2. málo, nemnoho malé množstvíwenig Interesse habenmít malý zájemmit wenigem zufrieden seinspokojit se s málem
  3. málo, několik (málo), párin wenigen Stundenza několik (málo) hodin
  4. málo, méně užívá se ve spojení s příslovcem míryEs waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

Vyskytuje se v

mehr: víceméněmehr oder minder/weniger

wenig: nic víc nic míň, ani více ani méněnicht mehr und nicht weniger

binnen: během několika málo okamžikůbinnen weniger Augenblicke

nach: několik málo minut po nehoděwenige Minuten nach dem Unfall

ausruhen: Musíš trochu odpočívat!Du musst ein wenig ausruhen!

Berührungspunkt: Mají jen málo společného.Sie haben nur wenige Berührungspunkte.

doch: Má sice málo času, přesto přijde.Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.

Geduld: Prosím tě o (malé) strpení.Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.

so wenig: Mám tak málo zkušeností jako on.Ich habe so wenig Erfahrung wie er.

überragen: Trám trochu vyčnívá.Der Balken ragt ein wenig über.

zu wenig: Má ještě málo zkušeností.Sie hat noch zu wenig Erfahrung.

zwar: Mám sice málo času, ale pomohu ti.Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.

Zweck: Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.

čas: mít málo časuwenig Zeit haben

méně: čím dál méněimmer weniger

namále: Měl jsi namále.Es fehlte dir wenig.

málo: hrozně/příliš málozu wenig

mínění: nemít o kom valné míněníkeine große Meinung von j-m haben, wenig halten von j-m

nemálo: být nemálo překvapennicht wenig überrascht sein

pomoct: To pomůže málo.Das nützt wenig.

pootočit: pootočit volantemdas Lenkrad ein wenig drehen

pootočit se: Kolo se trochu pootočilo.Das Rad drehte sich ein wenig (um).

pozlobit: Udělal to, aby ji pozlobil.Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.

rozptýlit: Pokusila se ho trochu rozptýlit.Sie versuchte, ihn ein wenig abzulenken.

rozptýlit se: Musíš se trochu rozptýlit.Du musst dich ein wenig zerstreuen.

teplý: málo/hodně teplýwenig/(viel) zu warm

ubývat: Peníze ubývají.Das Geld wird weniger.

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

ani: ani dost málonicht ein wenig

machen: nedělat si nic z koho/čehosich Dat wenig aus j-m/etw. machen