Hlavní obsah

etwas

Zájmeno

  1. něco, cosiWir hörten etwas.Něco jsme zaslechli.Hast du etwas gesagt?Říkal jsi něco?etwas Neuesněco novéhoetwas ganz anderesněco úplně jiného
  2. něco, trochu, kousek
  3. poněkud, trochu, o něcoDer Film ist etwas langweilig.Film je poněkud nudný.Ich bin noch etwas müde.Jsem ještě trochu unavený.

Zájmeno

  1. so etwas něco takového většinou chyba, hloupost ap.Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.So etwas Dummes!Něco tak hloupého!

Das, podstatné jméno~, ~/žert. ~se

Vyskytuje se v

darstellen: etwas/nichts darstellendělat/nedělat dojem

etwas: so etwasněco takového většinou chyba, hloupost ap.

Etwas: das gewisse Etwaszvláštní kouzlo, to něco osobní přitažlivost

hören: etwas/nichts von sich hören lassendát/nedat o sobě vědět

Kasten: etwas auf dem Kasten habenmít něco v hlavě, být bedna

nütze: zu etwas nütze seinbýt k něčemu, hodit se k něčemu

sagen: sich Dat von j-m etwas sagen lassendát si od koho říct

stimmen: Da stimmt (doch) etwas nicht.Tady (přece) něco není v pořádku.

ganz: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

Lunge: hovor. etwas auf der Lunge habenmít něco na plicích být nemocný na plíce

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

anbieten: Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?Smím vám něco nabídnout (k pití)?

beschlagen: Die Wurst ist schon etwas beschlagen.Salám už trochu plesniví.

darunter: 0 Grad oder etwas darunter0 stupňů nebo něco pod tím

dazwischenkommen: Es ist mir etwas dazwischengekommen.Něco mi do toho přišlo.

dürfen: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

es: Es ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.

nutzen: j-m/etw. etwas nutzenbýt trochu užitečný komu/čemu

tun: So tu doch etwas!Tak už něco dělej!

überlassen: Lasst mir etwas davon über!Nechte mi z toho něco!

unsereiner: Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.Našinec si něco takového nemůže dovolit.

Familie: So (et)was kommt in den besten Familien vor!To se stává i v (nej)lepších rodinách!

akorát: Und so (et)was passiert gerade mir.A to se stane akorát mně.

bolet: Tut dir etwas weh?Bolí tě něco?

chybět: Es fehlt hier etwas.Tady něco chybí.

málo: Ich halte Sie nur etwas auf.Zdržím vás jen málo.

mít: Ich habe dazu etwas zu sagen.Mám k tomu co říct.

namluvit: Versuche nicht, mir etwas einzureden!Nesnaž se mi nic namluvit!

nastavit: Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!Nastav ruku, něco ti dám!

ne: Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.No ne, to bych nikdy nečekal.

něco: Etwas beunruhigt mich.Něco mne znepokojuje.

než: Besser etwas als nichts.Lepší něco než nic.

oželet: So etwas ist leicht zu verschmerzen.Něco takového se dá lehce oželet.

pobavení: Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.Chci si přečíst něco pro pobavení.

pořádný: etwas Rechtes erlernennaučit se něco pořádného

proclení: Haben Sie etwas zu verzollen?Máte něco k proclení?

prosím: Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.Ještě si dáte? – Ano prosím.

předběhnout: Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.

přihodit: etwas Kohle in den Ofen nachlegenpřihodit uhlí do kamen

přiučit se: etwas Neues dazulernenpřiučit se něčemu novému

semlít se: Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.Tuším, že se tu něco semele.

smět: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

spolknout: Er hat etwas verschlungen und ist weggegangen.Něco spolkl a šel.

spolu: Sie hatten etwas miteinander.Něco spolu měli.

trochu: etwas Deutsch könnenumět trochu německy

úplně: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

upnout: seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtenupnout pozornost jiným směrem

vevnitř: Ist etwas d(a)rin?Je něco vevnitř?

vykolejený: So etwas macht mich fassungslos.Jsem z toho úplně vykolejený.

vytlouct: Er kann bei allem etwas für sich herausschlagen.Ze všeho umí pro sebe něco vytlouct.

zahřátí: Nehmen Sie etwas zum Aufwärmen?Dáte si něco na zahřátí?

zazpívat: Sing mir (et)was (vor).Zazpívej mi něco.

zeptat se: Darf ich dich etwas fragen?Můžu se tě na něco zeptat?

zmatek: Ich bin jetzt etwas verwirrt.Mám v tom teď trochu zmatek.

zvláštní: Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.Považovala se vždy za něco zvláštního.

dlužný: niemandem etwas schuldig bleibennezůstat nikomu nic dlužen

Beeilung: (Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!Rychle!, Pospěš!, Pohyb!