Hlavní obsah

etwas

Zájmeno

  1. něco, cosiWir hörten etwas.Něco jsme zaslechli.Hast du etwas gesagt?Říkal jsi něco?etwas Neuesněco novéhoetwas ganz anderesněco úplně jiného
  2. něco, trochu, kousek
  3. poněkud, trochu, o něcoDer Film ist etwas langweilig.Film je poněkud nudný.Ich bin noch etwas müde.Jsem ještě trochu unavený.

Zájmeno

  1. so etwas něco takového většinou chyba, hloupost ap.Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.So etwas Dummes!Něco tak hloupého!

Das, podstatné jméno~, ~/žert. ~se

Vyskytuje se v

Beeilung: (Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!Rychle!, Pospěš!, Pohyb!

darstellen: etwas/nichts darstellendělat/nedělat dojem

hören: etwas/nichts von sich hören lassendát/nedat o sobě vědět

hören: etwas von j-m zu hören bekommenod koho dostat vynadáno

Kasten: etwas auf dem Kasten habenmít něco v hlavě, být bedna

nütze: zu etwas nütze seinbýt k něčemu, hodit se k něčemu

sagen: sich Dat von j-m etwas sagen lassendát si od koho říct

stimmen: Da stimmt (doch) etwas nicht.Tady (přece) něco není v pořádku.

ganz: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

Lunge: hovor. etwas auf der Lunge habenmít něco na plicích být nemocný na plíce

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

anbieten: Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?Smím vám něco nabídnout (k pití)?

beschlagen: Die Wurst ist schon etwas beschlagen.Salám už trochu plesniví.

darunter: 0 Grad oder etwas darunter0 stupňů nebo něco pod tím

dazwischenkommen: Es ist mir etwas dazwischengekommen.Něco mi do toho přišlo.

dürfen: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

es: Es ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.

nutzen: j-m/etw. etwas nutzenbýt trochu užitečný komu/čemu

stimmen: Hier stimmt etwas nicht!Tady není něco v pořádku!

tun: So tu doch etwas!Tak už něco dělej!

tun: Ich habe noch etwas Wichtiges zu tun.Mám ještě něco důležitého.

überlassen: Lasst mir etwas davon über!Nechte mi z toho něco!

unsereiner: Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.Našinec si něco takového nemůže dovolit.

Familie: So (et)was kommt in den besten Familien vor!To se stává i v (nej)lepších rodinách!

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

bolet: Bolí tě něco?Tut dir etwas weh?

chybět: Tady něco chybí.Es fehlt hier etwas.

málo: Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

mít: Mám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.

mít: mít co na prácietwas zu tun haben

mít: Mám něco nakoupit?Soll ich etwas kaufen?

namluvit: Nesnaž se mi nic namluvit!Versuche nicht, mir etwas einzureden!

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

něco: Něco mne znepokojuje.Etwas beunruhigt mich.

něco: něco na čteníetwas zum Lesen

něco: Teď o něčem jiném!Nun zu etwas Anderem!

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

něco: To bude něco stát.Das wird etwas kosten.

něco: mít něco (málo) penězetwas Geld haben

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

oželet: Něco takového se dá lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

pořádný: naučit se něco pořádnéhoetwas Rechtes erlernen

proclení: Máte něco k proclení?Haben Sie etwas zu verzollen?

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

přihodit: přihodit uhlí do kamenetwas Kohle in den Ofen nachlegen

přiučit se: přiučit se něčemu novémuetwas Neues dazulernen

semlít se: Tuším, že se tu něco semele.Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.

smět: Smím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?

spolknout: Něco spolkl a šel.Er hat etwas verschlungen und ist weggegangen.

spolu: Něco spolu měli.Sie hatten etwas miteinander.

trochu: umět trochu německyetwas Deutsch können

úplně: něco úplně jinéhoetwas ganz Anderes

upnout: upnout pozornost jiným směremseine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten

vevnitř: Je něco vevnitř?Ist etwas d(a)rin?

vykolejený: Jsem z toho úplně vykolejený.So etwas macht mich fassungslos.

vytlouct: Ze všeho umí pro sebe něco vytlouct.Er kann bei allem etwas für sich herausschlagen.

zahřátí: Dáte si něco na zahřátí?Nehmen Sie etwas zum Aufwärmen?

zazpívat: Zazpívej mi něco.Sing mir (et)was (vor).

zeptat se: Můžu se tě na něco zeptat?Darf ich dich etwas fragen?

zmatek: Mám v tom teď trochu zmatek.Ich bin jetzt etwas verwirrt.

zvláštní: Považovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

něco: Lepší něco než nic.Besser etwas als gar nichts.