Hlavní obsah

dürfen

Způsobové slovesodarf, durfte, hat dürfen

  1. mít souhlas, dovolenísmět, moci
  2. vyjádření zdvořilé prosby, přání nebo otázkysmět, mociDarf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?Darf ich bitten?Smím prosit?Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?
  3. vyjádření žádosti, výzvy, radysmět, mociIn diesem Raum darf man nicht rauchen.V této místnosti se nesmí kouřit.

Slovesodarf, durfte, hat gedurft

  • hovor.smět, moci mít svoleníužívá se jako plnovýznamové slovesoSie darf keine Süßigkeiten.Nesmí žádné sladkosti.

Vyskytuje se v

bitten: Darf ich bitten?Smím prosit? o tanec

spaßen: mit etw. ist nicht zu spaßen, mit etw. darf man nicht spaßens čím nejsou (žádné) žerty

anbieten: Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?Smím vám něco nabídnout (k pití)?

Anfrage: Darf ich mir eine Anfrage erlauben?Mohu si dovolit dotaz?

behilflich: Darf ich Ihnen behilflich sein?Mohu Vám pomoci/být nápomocný?

bekannt machen: Darf ich bekannt machen?Mohu vás představit?

ihresgleichen: Für Ihresgleichen dürfte das eine Kleinigkeit sein.Pro takového jako vy by to měla být maličkost.

probieren: Darf ich mal probieren?Smím ochutnat?

rühmen: Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...Jsem pyšný, že mohu říci, že...

solcherart: Solcherart Fehler dürfen nicht noch einmal passieren.Takové chyby se už nesmí stát.

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

überfordern: Du darfst das Kind nicht überfordern.Nesmíš to dítě přetěžovat.

raten: Dreimal darfst du raten.Můžeš třikrát hádat.

copak: Copak se to smí?Darf man es überhaupt?

hned: Sem hned tak někdo nesmí.Nicht jeder darf hereinkommen.

marnit: Nesmíš marnit čas!Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!

moct: Může se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

moct: Tady nemůžete stát.Hier dürfen Sie nicht stehen.

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

nachytat: Nesmíš se dát nachytat.Du darfst dich nicht anschmieren lassen.

namáhat: Nesmíš se namáhat.Du darfst dich nicht anstrengen.

obložený: Mohu Vám nabídnout obložené chlebíčky?Darf ich Ihnen belegte Brötchen anbieten?

představit: Mohu Vám představit pana X?Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?

smět: Smím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?

smět: Smí se tady kouřit?Darf man hier rauchen?

smět: Smím se podívat?Darf ich mal sehen?

smět: To se nesmí!Das darf man nicht!

smět: Nesmí na to myslet.Er darf nicht daran denken.

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

vpředu: Můžu sedět vpředu?Darf ich vorne sitzen?

vybíjet: Nesmíš si vybíjet zlost na dětech.Du darfst nicht deine Wut an den Kindern auslassen.

vyjednávat: S teroristy nelze vyjednávat.Mit Terroristen darf man nicht verhandeln.

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

zeptat se: Můžu se tě na něco zeptat?Darf ich dich etwas fragen?