Hlavní obsah

bitten

Slovesobat, h. gebeten

  1. Darf ich bitten? Smím prosit? o tanec

Vyskytuje se v

also: Also bitte!Prosím tě!

Beeilung: (Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!Rychle!, Pospěš!, Pohyb!

bitte: Bitte sehr!Nabídněte si prosím!

bitte: Ja, bitte?Ano, prosím? při ohlášení do telefonu

bitte: (Wie) Bitte?(Jak) Prosím? nerozuměl jsem

ich: (Aber) Ich bitte Sie!(Ale) Prosím vás!

na: Na also/bitte!No prosím!

nach: (Bitte,) Nach Ihnen!(Prosím) Až po Vás!

wie: Wie bitte?Prosím? Co jsi říkal?

zahlen: Bitte zahlen!, Zahlen bitte!Zaplatím!, Prosím platit!

ausdrücklich: ausdrücklich um etw. bittendůrazně žádat o co

baldmöglichst: um baldmöglichste Erledigung bittenžádat o co nejrychlejší vyřízení

sehr: Bitte/Danke sehr!Děkuji/Prosím pěkně!

streichen: Nichtzutreffendes bitte streichen!Nehodící se škrtněte!

Tanz: j-n zum Tanz bittenpožádat koho o tanec

Tisch: j-n zu Tisch bittenpozvat koho ke stolu

um: j-n um etw. bittenžádat koho o co

also: Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?Prosím tě, copak jsem blbej?

anreihen: Bitte reihen Sie sich hinten an!Prosím zařaďte se dozadu!

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

aufessen: Iss bitte rasch auf!Rychle prosím dojez!

Augenblick: (Einen) Augenblick bitte!Okamžik/Moment prosím!

Augenblick: Wartet einen Augenblick, bitte!Počkejte chvilku, prosím!

ausbitten: Ich bat mir Bedenkzeit aus.Vyžádal jsem si čas na rozmyšlenou.

ausweisen: Weisen Sie sich, bitte, aus!Prokažte, prosím, svou totožnost!, Legitimujte se, prosím!

bedienen: Bitte, bedienen Sie sich des Fahrstuhls!Prosím, použijte výtah!

berühren: Bitte nicht berühren!Prosím nedotýkat se!

bitte: Nehmen Sie bitte Platz!Posaďte se, prosím!

bitte: Herr Ober, bitte einen Kaffee!Pane vrchní, jednu kávu prosím!

bleiben: Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!

dorthin: Ich bitte dich, gehe doch nicht dorthin!Prosím tě, nechoď tam!

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

durchstreichen: Nichtzutreffendes bitte durchstreichen.Nehodící se prosím škrtněte.

dürfen: Darf ich bitten?Smím prosit?

entschuldigen: Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.Omluvte mne prosím na okamžik.

flehentlich: j-n flehentlich um etw. bittenkoho úpěnlivě prosit o co

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!

geben: přen. Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz.Dejte mi prosím pana Schwarze. k telefonu

Geduld: Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.Prosím tě o (malé) strpení.

Gnade: j-n um Gnade bittenprosit koho o milost

händeringend: j-n um etw. händeringend bittenkoho úpěnlivě prosit o co

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?

herantragen: eine Bitte an den Vater herantragenpřednést prosbu otci

hineinbitten: Der Arzt bat den Patienten hinein.Lékař pozval pacienta dále.

höflich: j-n höflich um etw. bittenkoho zdvořile žádat o co

inständig: j-n inständig um etw. bittenkoho snažně prosit o co

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

Ober: Herr Ober, zahlen bitte!Pane vrchní, platím!

reichen: Reiche mir bitte das Salz!Podej mi prosím sůl!

treten: Bitte zur Seite treten!Prosím ustupte!

verbinden: Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

verzeihen: Verzeihen Sie bitte!Promiňte prosím!, S dovolením!

verzeihen: Verzeihen Sie bitte die Störung!Omluvte prosím poruchu!

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

wegtreten: Bitte, vom Gleis wegtreten!Prosím, uvolněte kolej!

weiter: Bitte weiter!Prosím, dál!

werden: Würdest du es, bitte, für mich tun?Udělal bys to pro mne, prosím?

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

zutreffend: úř. Zutreffendes bitte ankreuzen!Hodící se zaškrtněte! ve formulářích ap.

drängen: Bitte nicht drängen!Netlačte se, prosím!

pěkně: pěkně prosím/děkujibitte/danke schön

formálně: formálně požádat koho o rukuj-n förmlich um die Hand bitten

moment: Moment, prosím!Einen Moment, bitte!

naléhavě: naléhavě prosit koho o coj-n um etw. dringend bitten

naléhavý: naléhavá žádost/výzva/prosbaeindringliche Forderung/Aufforderung/Bitte

následovat: Následujte mě.Folgen Sie mir bitte!

odklad: žádat o odklad zkouškyum den Aufschub der Prüfung bitten

odložit: Prosím, odložte si.u lékaře Machen Sie sich bitte frei.

odpověď: žádat o odpověďum Antwort bitten

omluva: Přijměte prosím moji omluvu.Ich bitte Sie um Entschuldigung.

omluvit: Omluvte mne prosím.Entschuldigen Sie mich bitte.

poprosit: poprosit rodiče za odpuštěnídie Eltern um Verzeihung bitten

požádat: požádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

prosba: prosba o pomoceine Bitte um Hilfe

prosba: Mám na tebe prosbu.Ich habe eine Bitte an dich.

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

prosím: Další prosím!Der Nächste, bitte!

prosím: Prosím? Nerozuměl jsem.(Wie) Bitte? Ich habe nicht verstanden.

připoutat: Připoutejte se! v letadleBitte anschnallen!

půjčit: Půjčíte mi prosím 10 eur?Borgen Sie mir bitte 10 Euro?

říct si: říct si o jídloum Essen bitten

vrchní: (Pane) vrchní, platíme!(Herr) Ober, bitte zahlen!

vy: Prosím, následujte mne...Bitte folgen Sie mir...

vyslyšet: Bůh vyslyšel jeho prosby.Gott erhörte seine Bitten.

zazlívat: Nezazlívejte mi to!Nehmen Sie es mir, bitte, nicht übel!

žádat: žádat koho o pomocj-n um Hilfe bitten

žádat: žádat (ženu) o ruku(eine Frau) um die Hand bitten

dát se: dát se prositsich bitten lassen

informace: Kde jsou prosím informace?Wo ist bitte die Auskunft?

koleno: na kolenou prositauf Knien bitten