Hlavní obsah

bitten

Slovesobat, h. gebeten

  1. Darf ich bitten? Smím prosit? o tanec

Vyskytuje se v

Beeilung: (Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!Rychle!, Pospěš!, Pohyb!

bitte: Bitte sehr!Nabídněte si prosím!

bitten: Darf ich bitten?Smím prosit? o tanec

ich: (Aber) Ich bitte Sie!(Ale) Prosím vás!

na: Na also/bitte!No prosím!

nach: (Bitte,) Nach Ihnen!(Prosím) Až po Vás!

wie: Wie bitte?Prosím? Co jsi říkal?

zahlen: Bitte zahlen!, Zahlen bitte!Zaplatím!, Prosím platit!

ausdrücklich: ausdrücklich um etw. bittendůrazně žádat o co

baldmöglichst: um baldmöglichste Erledigung bittenžádat o co nejrychlejší vyřízení

sehr: Bitte/Danke sehr!Děkuji/Prosím pěkně!

streichen: Nichtzutreffendes bitte streichen!Nehodící se škrtněte!

Tanz: j-n zum Tanz bittenpožádat koho o tanec

Tisch: j-n zu Tisch bittenpozvat koho ke stolu

um: j-n um etw. bittenžádat koho o co

anreihen: Bitte reihen Sie sich hinten an!Prosím zařaďte se dozadu!

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

aufessen: Iss bitte rasch auf!Rychle prosím dojez!

Augenblick: (Einen) Augenblick bitte!Okamžik/Moment prosím!

ausbitten: Ich bat mir Bedenkzeit aus.Vyžádal jsem si čas na rozmyšlenou.

ausweisen: Weisen Sie sich, bitte, aus!Prokažte, prosím, svou totožnost!, Legitimujte se, prosím!

bedienen: Bitte, bedienen Sie sich des Fahrstuhls!Prosím, použijte výtah!

berühren: Bitte nicht berühren!Prosím nedotýkat se!

bleiben: Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!

dorthin: Ich bitte dich, gehe doch nicht dorthin!Prosím tě, nechoď tam!

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

durchstreichen: Nichtzutreffendes bitte durchstreichen.Nehodící se prosím škrtněte.

dürfen: Darf ich bitten?Smím prosit?

entschuldigen: Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.Omluvte mne prosím na okamžik.

flehentlich: j-n flehentlich um etw. bittenkoho úpěnlivě prosit o co

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!

geben: přen. Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz.Dejte mi prosím pana Schwarze. k telefonu

Geduld: Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.Prosím tě o (malé) strpení.

Gnade: j-n um Gnade bittenprosit koho o milost

händeringend: j-n um etw. händeringend bittenkoho úpěnlivě prosit o co

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?

herantragen: eine Bitte an den Vater herantragenpřednést prosbu otci

hineinbitten: Der Arzt bat den Patienten hinein.Lékař pozval pacienta dále.

höflich: j-n höflich um etw. bittenkoho zdvořile žádat o co

inständig: j-n inständig um etw. bittenkoho snažně prosit o co

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

Ober: Herr Ober, zahlen bitte!Pane vrchní, platím!

reichen: Reiche mir bitte das Salz!Podej mi prosím sůl!

treten: Bitte zur Seite treten!Prosím ustupte!

verbinden: Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

verzeihen: Verzeihen Sie bitte!Promiňte prosím!, S dovolením!

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

wegtreten: Bitte, vom Gleis wegtreten!Prosím, uvolněte kolej!

weiter: Bitte weiter!Prosím, dál!

werden: Würdest du es, bitte, für mich tun?Udělal bys to pro mne, prosím?

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

zutreffend: úř. Zutreffendes bitte ankreuzen!Hodící se zaškrtněte! ve formulářích ap.

drängen: Bitte nicht drängen!Netlačte se, prosím!

pěkně: bitte/danke schönpěkně prosím/děkuji

formálně: j-n förmlich um die Hand bittenformálně požádat koho o ruku

moment: Einen Moment, bitte!Moment, prosím!

naléhavě: j-n um etw. dringend bittennaléhavě prosit koho o co

naléhavý: eindringliche Forderung/Aufforderung/Bittenaléhavá žádost/výzva/prosba

následovat: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě.

odklad: um den Aufschub der Prüfung bittenžádat o odklad zkoušky

odložit: u lékaře Machen Sie sich bitte frei.Prosím, odložte si.

odpověď: um Antwort bittenžádat o odpověď

omluva: Ich bitte Sie um Entschuldigung.Přijměte prosím moji omluvu.

omluvit: Entschuldigen Sie mich bitte.Omluvte mne prosím.

poprosit: die Eltern um Verzeihung bittenpoprosit rodiče za odpuštění

požádat: j-n um Hilfe bittenpožádat koho o pomoc

prosba: eine Bitte um Hilfeprosba o pomoc

prosím: Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.Ještě si dáte? – Ano prosím.

připoutat: Bitte anschnallen!Připoutejte se! v letadle

půjčit: Borgen Sie mir bitte 10 Euro?Půjčíte mi prosím 10 eur?

říct si: um Essen bittenříct si o jídlo

vrchní: (Herr) Ober, bitte zahlen!(Pane) vrchní, platíme!

vy: Bitte folgen Sie mir...Prosím, následujte mne...

vyslyšet: Gott erhörte seine Bitten.Bůh vyslyšel jeho prosby.

zazlívat: Nehmen Sie es mir, bitte, nicht übel!Nezazlívejte mi to!

žádat: j-n um Hilfe bittenžádat koho o pomoc

dát se: sich bitten lassendát se prosit

informace: Wo ist bitte die Auskunft?Kde jsou prosím informace?

koleno: auf Knien bittenna kolenou prosit

okamžik: (Einen) Augenblick bitte!Okamžik, prosím!

also: Also bitte!Prosím tě!