Hlavní obsah

verbinden

Slovesoa, u

  1. obvázat, zavázat obvazemj-m/sich den Fuß verbindenobvázat komu/si nohu
  2. spojit části ap.zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem
  3. držet pohromadě šrouby skříň ap.
  4. sich verbinden spojovat se, vázat se o prvcích ap.
  5. etw. Akk mit etw. spojit co s čímzwei Gewässer durch einen Kanal verbindenspojit dva vodní toky kanálem
  6. spojit telefonní hovor, navázat (telefonické) spojeníMoment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbindenspojit návštěvu lékaře s nákupem
  7. kniž. zast.být zavázaný/vděčnýIch bin Ihnen sehr verbunden.Jsem Vám velmi zavázán.

Vyskytuje se v

falsch: falsch verbunden seinbýt špatně spojený telefonicky

užitečný: das Angenehme mit dem Nützlichen verbindenspojit příjemné s užitečným

náklad: mit weiteren Kosten verbunden seinbýt spojen s dalšími náklady

nastřihnout: den Verband anschneidennastřihnout obvaz

obvaz: j-m den Verband wechselnkomu vyměnit obvaz

omotat: das Knie mit einem Verband umwickelnomotat si koleno obvazem

pojit se: Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.K městu se pojí řada pověstí.

propojit: die Zimmer durch einen Flur verbindenpropojit místnosti chodbou

příjemný: das Angenehme mit dem Nützlichen verbindenspojit příjemné s užitečným

rána: j-m die Wunde verbindenpřevázat ránu komu

skloubit: den Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbindenskloubit vrcholový sport se studiem na vysoké škole

sloučit: die Karriere mit der Mutterschaft verbindensloučit kariéru s mateřstvím

slučovat: Diese Begriffe kann man nicht verbinden.Tyto pojmy nelze slučovat.

slučovat se: Die Familien verbinden sich durch Eheschließungen.Rodiny se slučují sňatky.

svázaný: Mein Leben ist mit seinem Leben verbunden.Můj život je svázaný s jeho životem.

volně: lose verbundenvolně spojený

verbinden: j-m/sich den Fuß verbindenobvázat komu/si nohu