Hlavní obsah

náklad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (zátěž, břemeno) die Ladung, die Fracht, die Last
  2. náklady (výdaje) die Kosten, der Aufwand, die Aufwendungennáklady na studiaStudienkostenbýt spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden seinživotní nákladydie Lebenshaltungskostenekon. mzdové nákladydie Lohnkosten, der Lohnaufwand
  3. (počet výtisků) die AuflageCelý náklad byl rozebrán.Die Gesamtauflage wurde aufgekauft.

Vyskytuje se v

koeficient: koeficient nákladůder Kostenkoeffizient

materiálový: materiálové náklady/zásobydie Materialkosten/Materialbestände

nadměrný: nadměrný nákladdie Überfracht

provozovací: provozovací nákladydie Betriebskosten

přepravní: přepravní nákladydie Frachtkosten, die Transportkosten

převozní: převozní nákladydie Überführungskosten

režijní: režijní nákladydie Gemeinkosten

sběrný: sběrný nákladdie Sammelladung

převézt: převézt nákladdie Ladung befördern

snížit: snížit nákladyKosten senken

vypočítat: vypočítat nákladyKosten berechnen

einschließlich: einschließlich aller Kostenvčetně veškerých nákladů

Verhältnis: das Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinnpoměr nákladů a zisku

durchrechnen: die Kosten noch einmal durchrechnenještě jednou propočítat náklady

expandieren: Die Kosten expandieren.Náklady rostou.

Kosten: auf seine Kostenna vlastní náklady

Reduktion: eine Reduktion der Kostenredukce nákladů

senken: die Kosten/Steuer/Löhne senkensnižovat náklady/daně/platy