Hlavní obsah

Last

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. zu j-s/etw. Lasten úř.na čí účet, na vrub komu
  2. na čí úkor, k tíži komu

Vyskytuje se v

Last: zu j-s/etw. Lastenna čí účet, na vrub komu

lesen: sich lesenčíst se těžko ap.

Leviten: j-m die Leviten lesenčíst komu levity, dát komu kázání

Text: j-m den Text lesendávat komu kázání

Zeile: zwischen den Zeilen lesenčíst mezi řádky

rückwärts: ein Wort rückwärts lesenčíst slovo pozpátku

brauchen: Ich brauche eine Brille zum Lesen.Potřebuji brýle na čtení.

der, die, das: das Buch, das er gelesen hatkniha, kterou přečetl

einschließlich: Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

Original: ein italienisches Buch im Original lesenčíst italskou knihu v originále

senken: Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.

stocken: Sie stockte beim Lesen.Zadrhla se při čtení.

unkundig: des Lesens unkundig seinneumět číst

von: Lies von hier ab!Čti odsud!

was: was zum Lesenněco na čtení

Gedanke: j-s Gedanken lesen (können)(umět) číst myšlenky koho