Hlavní obsah

was

Zájmeno

  1. co v otázce na něcoWas möchtest du trinken?Co bys chtěl pít?Was ist dein Vater?Čím je tvůj otec?Was ist los?Co se děje?, Co se stalo?hovor. Und was dann?A co pak?hovor. Was nun?Co teď?hovor. Was denn?Copak?, Co je?hovor. Was gibts?Co je (zase)?, Co pořád máš?
  2. co ve vztažných větáchZeig, was du kannst!Ukaž, co dovedeš!Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.Das ist alles, was ich weiß.To je vše, co vím.
  3. hovor.něco, cosiwas zum Lesenněco na čteníIst was?Stalo se něco?Tu(e) doch was!Dělej přece něco!

Vyskytuje se v

als: was sonst als...co jiného než...

anlangen: was j-n/etw. anlangtco se koho/čeho týče, pokud jde o koho/co

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

bekommen: Was bekommen Sie?Co si přejete?, Přejete si? v obchodě

dann: Was (denn) dann?Co jiného?, Co tedy?

da sein: So was ist noch nie da gewesen!(Tak) to tady ještě nebylo!

denken: Was hast du dir (eigentlich) dabei gedacht?Co sis (vlastně vůbec) myslel?

fehlen: Fehlt dir was?Chybí ti něco?, Je ti něco?, Nejsi nemocný?

geben: Was gibt's?Co je?, Co má být?, Co po mně chceš?

geschehen: Geschehe, was da wolle.Ať se stane, co se stane.

Harke: Dem werde ich zeigen, was eine Harke ist!Tomu ukážu, zač je toho loket!

heiß: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!Co oči nevidí, to srdce nebolí!

heißen: Was soll das heißen?Co to má znamenat?

husten: Dem werd' ich was husten!Ať si nakašle!, Ani mě nenapadne!

kommen: Komme, was will...Ať se stane cokoliv, ...

kosten: Koste es, was es wolle.Ať to stojí, co to stojí. za každou cenu

los: Was ist denn mit dir los?Co je to s tebou?, Co se s tebou děje?

na: Na so was!No tohle!

nagelfest: (alles,) was nicht niet- und nagelfest istvšechno, co není přibito ukrást ap.

nun: Was nun?Co teď?, Co nyní?

passieren: Oder es passiert was!Nebo se něco stane!, Nebo uvidíš!

sagen: Man kann sagen, was man will.Ať si říká, kdo chce, co chce.

sonst: Sonst noch was?Ještě něco?, Ještě nějaké přání?

Stunde: wissen, was die Stunde geschlagen hatvědět, která bije

Trumpf: wissen was Trumpf istvědět, jak na to

was: Ach was!Ale kdeže!, Ale coby!, Nesmysl!

Wunder: Was Wunder, wenn...?Kdo by se divil, že...?

kümmern: Was kümmert dich das?Co se staráš?, Co tě to zajímá?

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

von: Was will er von mir?Co ode mě chce?

aber: Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!

anbelangen: was mich/diese Sache anbelangt...co se mě/této věci týká...

anfangen: Was fangen wir mit dem schmutzigen Geschirr an?Co si počneme s tím špinavým nádobím?

antworten: Was hast du ihm darauf geantwortet?Co jsi mu na to odpověděl?

auch: Was er auch tut, macht er gründlich.Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.

bedenken: Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.

bedeuten: Was bedeutet das Wort?Co to slovo znamená?

bekümmern: Was bekümmert Sie das?Co je Vám do toho/po tom?

Beruf: Was sind Sie von Beruf?Jaké máte povolání/Čím jste?

beruflich: Was machst du beruflich?Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?

bewegen: Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?Co ho jen přimělo k odjezdu?

denn: Was gibt es denn Neues?Copak je nového?

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

einbilden: Was bildet er sich eigentlich ein!Co si vlastně (o sobě) myslí!

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

erzählen: hovor. Na, dem werde ich was erzählen!No, tomu teda něco povím!

essen: Was wollen wir essen?Co máme k jídlu?

Evangelium: Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.Vše, co řekne, je pro něj evangelium.

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

Fernsehen: Was gibt es heute Abend im Fernsehen?Co je dnes večer v televizi?

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

Gebäude: Was ist das für ein Gebäude?Co je to za budovu?

Gewissheit: Was gibt dir die Gewissheit?Co ti dává tu jistotu?

haben: Was hast du denn?Co tě trápí?, Co je s tebou?

Kino: Was wird heute im Kino gespielt?Co dnes dávají v kině?

können: Was kannst du eigentlich?Co vlastně umíš?

laufen: Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

machen: Was machst du heute Nachmittag?Co děláš dnes odpoledne?

mal: Was will er mal werden?Čím chce (jednou) být?

meinen: Was meinen Sie dazu?Co si o tom myslíte?

nachempfinden: Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?Můžeš se vcítit do toho, co se ve mně děje?

Rasse: Was für eine Rasse ist der Hund?Jaké rasy je ten pes?

raten: Was rätst du mir?Co mi radíš?

Scheiß: Was soll der Scheiß?Co je to za hovadinu?

schulden: Was schulde ich Ihnen für die Reparatur?Co jsem vám dlužný za opravu?

schuldig: Was bin ich schuldig?Co jsem dlužen?

sinnen: Was sinnt ihr?O čem přemýšlíte?

spielen: přen., hovor. Was wird hier gespielt?Co se tady děje?

träumen: Träum was Schönes!Hezké sny!

tun: Er tat, was ihm befohlen wurde.Učinil, co mu přikázali.

verbrechen: Was hast du wieder verbrochen?Co jsi to zase vyvedl?

verständnislos: Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.

verwunderlich: Was ist daran verwunderlich?Co je na tom divného?

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

all: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.Není všechno zlato, co se třpytí.

co: Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.

nést: Was bringst du uns?Co nám neseš?

aby: Nur nicht, dass ihm was zustößt!Aby se mu tak něco stalo!

akorát: Und so (et)was passiert gerade mir.A to se stane akorát mně.

bláznit: Was spinnst du?Co blázníš?

být: Was ist los mit dir?Co je s tebou?

co do: Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.

copak: Was ist denn los?Copak se stalo?

cože: Was ist ihm passiert?Cože se mu stalo?

čí: Wessen Schuld ist es?Čí je to vina?

dávat: Was läuft heute im Kino?Co dnes dávají v kině?

dělat: Was machen wir damit?Co s tím budeme dělat?

dít se: Was ist hier los?Co se tu děje?

dlužit: Was schulde ich dir?Kolik ti dlužím?

dodat: Was ist dazu hinzuzufügen?Co k tomu dodat?

dokázat: Beweise, was du kannst.Dokaž, co umíš.

humus: Pfui, was für ein Zeug ist das?Fuj, co to je za humus?

jaký: Was für Bücher liest du?Jaké čteš knihy?

jelito: Was schaust du, du Taps!Co koukáš, ty jelito!

jídlo: Was ist dein Lieblingsgericht?Jaké je tvé oblíbené jídlo?

jinak: Und was sonst?A co jinak?

lidé: Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?Co tomu řeknou lidé?

minule: Was haben wir das letzte Mal gelesen?Co jsme minule četli?

mít: Was soll ich tun?Co mám dělat?

moct: Ich tue, was ich kann.Dělám, co můžu.

myslet si: Was denkst du darüber?Co si o tom myslíš?

nadít se, nadát se: Was können wir dir zutrauen?Čeho se od tebe můžeme nadát?

napovídat: Was hat er dir wieder vorgelogen?Co ti zase napovídal?

ne: Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.No ne, to bych nikdy nečekal.

něco: (et)was Näheres wissenvědět něco bližšího

nový: Was gibt's Neues bei euch?Co je u vás nového?

obnášet: Ich weiß, was das bedeutet.Vím, co to obnáší.

odvázat se: Mach was los!Odvaž se!

ohřát: Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?Co si mám ohřát k večeři?

ochuzovat se: Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.Vůbec neví, o co se ochuzuje.

patřit: jedem geben, was ihm gehörtdát každému, co mu patří

po: Was geht mich das an?hovor. Co je mi po tom?

pokud: Was mich angeht, bin ich nicht dagegen.Pokud jde o mě, nejsem proti.

posnídat: Was hast du gefrühstückt?Co jsi posnídal?

provést: Was hast du wieder (alles) angerichtet?Cos to zase provedl?

přát si: Was wünschst du (dir) zum Geburtstag?Co si přeješ k narozeninám?

přimět: Was hat dich dazu bewogen?Co tě k tomu přimělo?

ráčit: Was wünschen Sie (sich)?hovor. Co (si) račte přát?

rozčílit: Was hat dich so erregt?Co tě tak rozčílilo?

rozrušit: Was hat dich so verstört?Co tě tak rozrušilo?

říct: Was willst du damit sagen?Co tím chceš říct?

sežrat: Er frisst alles, was er finden kann.Sežere, na co přijde.

stát se: Was ist passiert?Co se stalo?

strašit: Was geisterst du noch hier herum?Co tu ještě strašíš?

také: Was soll er auch tun?Co má také dělat?

tu: Da ist ihm was eingefallen.Tu ho něco napadlo.

udělat: Hat er dir was angetan?Udělal ti něco?

uhodit: Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.přen. Ví, kolik uhodilo.

usmyslet si: Was er sich vornimmt, das zieht er durch.Co si usmyslí, to provede.

uvařit: Was wirst du heute zum Abendessen kochen?Co dnes uvaříš k večeři?

uznat: Ich tue, was ich für richtig halte.Udělám, co uznám za dobré.

vadit: Was stört dich?Co ti vadí?

vězet: Was steckt dahinter?Co za tím vězí?

vjet: Was ist (bloß) in dich gefahren?Co to do tebe vjelo?

vůbec: Was denkst du überhaupt darüber?Co si o tom vůbec myslíš?