Hlavní obsah

was

Zájmeno

  1. co v otázce na něcoWas möchtest du trinken?Co bys chtěl pít?Was ist dein Vater?Čím je tvůj otec?Was ist los?Co se děje?, Co se stalo?hovor. Und was dann?A co pak?hovor. Was nun?Co teď?hovor. Was denn?Copak?, Co je?hovor. Was gibts?Co je (zase)?, Co pořád máš?
  2. co ve vztažných větáchZeig, was du kannst!Ukaž, co dovedeš!Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.Das ist alles, was ich weiß.To je vše, co vím.
  3. hovor.něco, cosiwas zum Lesenněco na čteníIst was?Stalo se něco?Tu(e) doch was!Dělej přece něco!

Vyskytuje se v

all: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.Není všechno zlato, co se třpytí.

als: was sonst als...co jiného než...

anlangen: was j-n/etw. anlangtco se koho/čeho týče, pokud jde o koho/co

Bein: Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.

bekommen: Was bekommen Sie?Co si přejete?, Přejete si? v obchodě

dann: Was (denn) dann?Co jiného?, Co tedy?

da sein: So was ist noch nie da gewesen!(Tak) to tady ještě nebylo!

denken: Was hast du dir (eigentlich) dabei gedacht?Co sis (vlastně vůbec) myslel?

fehlen: Fehlt dir was?Chybí ti něco?, Je ti něco?, Nejsi nemocný?

geben: Was gibt's?Co je?, Co má být?, Co po mně chceš?

geschehen: Geschehe, was da wolle.Ať se stane, co se stane.

Harke: Dem werde ich zeigen, was eine Harke ist!Tomu ukážu, zač je toho loket!

heiß: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!Co oči nevidí, to srdce nebolí!

heißen: Was soll das heißen?Co to má znamenat?

husten: Dem werd' ich was husten!Ať si nakašle!, Ani mě nenapadne!

kommen: Komme, was will...Ať se stane cokoliv, ...

kosten: Koste es, was es wolle.Ať to stojí, co to stojí. za každou cenu

los: Was ist denn mit dir los?Co je to s tebou?, Co se s tebou děje?

los: Was ist (denn) los?Co(pak) se stalo?

na: Na so was!No tohle!

nagelfest: (alles,) was nicht niet- und nagelfest istvšechno, co není přibito ukrást ap.

nun: Was nun?Co teď?, Co nyní?

passieren: Oder es passiert was!Nebo se něco stane!, Nebo uvidíš!

sagen: Man kann sagen, was man will.Ať si říká, kdo chce, co chce.

sonst: Sonst noch was?Ještě něco?, Ještě nějaké přání?

Stunde: wissen, was die Stunde geschlagen hatvědět, která bije

Trumpf: wissen was Trumpf istvědět, jak na to

Wunder: Was Wunder, wenn...?Kdo by se divil, že...?

kümmern: Was kümmert dich das?Co se staráš?, Co tě to zajímá?

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

von: Was will er von mir?Co ode mě chce?

aber: Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!

anbelangen: was mich/diese Sache anbelangt...co se mě/této věci týká...

anfangen: Was fangen wir mit dem schmutzigen Geschirr an?Co si počneme s tím špinavým nádobím?

antworten: Was hast du ihm darauf geantwortet?Co jsi mu na to odpověděl?

arbeiten: hovor. Was arbeitest du?Kde děláš?, Co děláš (za práci)?

auch: Was er auch tut, macht er gründlich.Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.

bedenken: Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.

bedeuten: Was bedeutet das Wort?Co to slovo znamená?

bekümmern: Was bekümmert Sie das?Co je Vám do toho/po tom?

Beruf: Was sind Sie von Beruf?Jaké máte povolání/Čím jste?

beruflich: Was machst du beruflich?Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?

bewegen: Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?Co ho jen přimělo k odjezdu?

denn: Was gibt es denn Neues?Copak je nového?

denn: Was denn?Copak?

denn: Ich bin kein Mathematiker. – Was bist du denn?Já nejsem matematik. – A co tedy jsi?

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

einbilden: Was bildet er sich eigentlich ein!Co si vlastně (o sobě) myslí!

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

erzählen: hovor. Na, dem werde ich was erzählen!No, tomu teda něco povím!

essen: Was wollen wir essen?Co máme k jídlu?

Evangelium: Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.Vše, co řekne, je pro něj evangelium.

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

Fernsehen: Was gibt es heute Abend im Fernsehen?Co je dnes večer v televizi?

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

Gebäude: Was ist das für ein Gebäude?Co je to za budovu?

geben: Was wird heute im Kino gegeben?Co dávají dnes v kině?

geben: Was gibt es für Probleme?Jaké jsou problémy?

geben: Was gibt es heute im Fernsehen?Co je dnes v televizi?

Gewissheit: Was gibt dir die Gewissheit?Co ti dává tu jistotu?

haben: Was hast du denn?Co tě trápí?, Co je s tebou?

haben: Was hast du an ihr?Co na ní máš?

haben: Was hast du ständig gegen mich?Co proti mně pořád máš?

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

Kino: Was wird heute im Kino gespielt?Co dnes dávají v kině?

können: Was kannst du eigentlich?Co vlastně umíš?

laufen: Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

machen: Was machst du heute Nachmittag?Co děláš dnes odpoledne?

mal: Was will er mal werden?Čím chce (jednou) být?

meinen: Was meinen Sie dazu?Co si o tom myslíte?

nachempfinden: Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?Dokážeš pochopit, co prožívám?

Rasse: Was für eine Rasse ist der Hund?Jaké rasy je ten pes?

raten: Was rätst du mir?Co mi radíš?

Scheiß: Was soll der Scheiß?Co je to za hovadinu?

schulden: Was schulde ich Ihnen für die Reparatur?Co jsem vám dlužný za opravu?

schuldig: Was bin ich schuldig?Co jsem dlužen?

sinnen: Was sinnt ihr?O čem přemýšlíte?

spielen: přen., hovor. Was wird hier gespielt?Co se tady děje?

träumen: Träum was Schönes!Hezké sny!

tun: Er tat, was ihm befohlen wurde.Učinil, co mu přikázali.

tun: Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.

tun: Tu, was du willst!Dělej si, co chceš!

tun: Was hast du ihm getan?Co jsi mu udělal?

verbrechen: Was hast du wieder verbrochen?Co jsi to zase vyvedl?

verständnislos: Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.

verwunderlich: Was ist daran verwunderlich?Co je na tom divného?

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

wehtun: Was tut ihm weh?Co ho bolí?

werden: Was willst du (einmal) werden?Čím chceš (jednou) být?

Wette: Was gilt die Wette?O co (se vsadíme)?