Hlavní obsah

meinen

Sloveso

  • etw. Akk zu etw. mínit, myslet si co o čemIch würde meinen, ...Myslel bych, ..., Řekl bych, ...Wenn Sie meinen!Když myslíte!Meinst du das im Ernst?Myslíš to vážně?Was meinen Sie dazu?Co si o tom myslíte?etw. wörtlich meinenmyslet co doslova

Sloveso

  1. Das will ich meinen! To bych řekl!

Vyskytuje se v

Bier: Das ist/ist nicht mein Bier.To je/není moje věc.

Hälfte: meine bessere Hälftemoje lepší polovička, manžel/manželka

Herr: Meine Herren!Páni!

ich: Ich für meine Person...Já za sebe..., Co se mne týče...

Lebtag: (all) mein/dein Lebtag(po) celý můj/tvůj život

Leiche: Nur über meine Leiche!Jen přes mou mrtvolu!

meinen: Das will ich meinen!To bych řekl!

Schreck: Ach du (lieber) Schreck!, (Ach) Du mein Schreck!, (Ach du) Heiliger Schreck!Do háje!, No nazdar!

Seele: Meiner Seel!Na mou duši!

Sorge: Lass das (nur) meine Sorge sein!To je moje starost!, Nech to na mně!

Spitz: Du/Mein lieber Spitz!No nazdar!

zeit: zeit meines Lebens(po) celý můj život

dahin: Mein Glück ist dahin.Moje štěstí je ztraceno.

der, die, das: meine Freundin und deren Tochtermoje přítelkyně a její dcera

lieb: meine lieben Elternmoji milovaní rodiče

nach: meiner Meinung nachpodle mého názoru

Teil: ich für mein(en) Teilco se mě týče

Wissen: meines Wissenspokud je mi známo

abgeben: Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?

Ahnung: Meine Ahnungen haben mich nicht getrogen.Mé tušení mě nezklamalo.

Alter: Er ist (ungefähr) in meinem Alter.Je (zhruba) v mém věku.

Ansicht: nach meiner Ansicht/meiner Ansicht nachpodle mého názoru

Arbeitgeber: mein jetziger Arbeitgebermůj nynější zaměstnavatel

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

Ausnahme: mit Ausnahme meines Bruderss výjimkou mého bratra

außerhalb: Das ist außerhalb meiner Interessen.To je mimo mé zájmy.

ausweichen: Er wich meinen Blicken aus.Vyhýbal se mým pohledům.

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

Begleitung: Kann ich Ihnen meine Begleitung anbieten?Mohu vám nabídnout doprovod?

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

beide: meine beiden Töchterobě mé dcery

Beileid: Mein aufrichtiges Beileid!Upřímnou soustrast!

best(er,e,es): meine beste Freundinmoje nejlepší přítelkyně

daraus: Das ist mein Glas, wer hat daraus getrunken?To je moje sklenice, kdo z ní pil?

decken: Meine Ansicht deckt sich nicht mit ihrer.Můj názor se s tím jejím neshoduje.

denken: Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.

direkt: mein direkter Vorgesetztermůj přímý nadřízený

durchkreuzen: Er durchkreuzte meine Absichten.Zmařil mé úmysly.

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

einschlafen: Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.Brněla mě ruka.

entgegensetzen: Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.Postavil se (na odpor) mým požadavkům.

erarbeiten: Ich habe mir meine jetzige Stellung allein erarbeitet.Svého nynějšího postavení jsem se dopracovala sama.

erbarmen: Sie erbarmte sich meiner.Slitovala se nade mnou.

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

fallen: Es fällt nicht in meine Zuständigkeit.To nespadá do mé kompetence.

genießen: Ich habe meinen Urlaub sehr genossen.Dovolené jsem si velmi užila.

glattweg: Er hat mir mein Angebot glattweg abgeschlagen.Bez okolků můj návrh zamítl.

halten: Meine Großeltern halten Hühner.Mí prarodiče chovají slepice.

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

irgendwer: Irgendwer hat meine Geldtasche gestohlen.Někdo mi ukradl peněženku.

jeder, jede, jedes: jeder in meiner Klassekaždý v mé třídě

kahl: Mein Bruder wird allmählich kahl.Můj bratr pozvolna plešatí.

kommen: Ist mein Koffer schon gekommen?Dorazil už můj kufr?

konzentrieren: Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).

alt: auf meine alten Tagena stará kolena ve vysokém věku

kribbeln: Meine Haut kribbelt am Rücken.Svědí mě kůže na zádech.

čest: auf Ehre und Gewissen, bei meiner Ehrehovor. na mou čest

dáma: Meine Herren, fordern Sie die Damen zum Tanzen auf.Pánové, zadejte si dámy.

dobře: es gut mit j-m meinenmyslet to s kým dobře

milovaný: mein Geliebtermůj milovaný

názor: meiner Meinung/Ansicht nachpodle mého názoru

nerad: Das war nicht meine Absicht., Das wollte ich nicht.hovor. Já nerad.

pán: Meine Damen und Herren!Dámy a pánové!

pohled: aus meiner Sicht/nach meiner Ansichtz mého pohledu

bodat: Es sticht in meinem Herzen.Bodá mě u srdce.

být: Er ist heute mein Gast.Je dnes mým hostem.

dle: meiner Meinung nachdle mého názoru

dobrat: Ich muss meine Urlaubstage aufbrauchen.Musím si dobrat dovolenou.

doopravdy: Sie meint es mit ihm ernst.Myslí to s ním doopravdy.

drahoušek: Wo ist mein Schätzchen?Kde je můj drahoušek?

drásat: Es beleidigt mein Ohr.To mi drásá uši.

dřevěnět: Mein Bein ist (mir) eingeschlafen.Dřevění mi noha.

dřít: Meine neuen Schuhe reiben mir die Fersen wund.Nové boty mě dřou na patách.

i: Oh, du mein Schatz!I ty moje zlato!

kamarádit (se): Willst du mein Freund werden?Budeš se mnou kamarádit?

kousnout se: Mein Rechner ist abgestürzt.Kousl se mi počítač.

krvácet: Mein Zahnfleisch blutet.Krvácejí mi dásně.

kývat se: Mein Zahn wackelt.Kývá se mi zub.

malý: meine kleine Schwestermoje malá sestra

mámit: Mein Blick täuscht mich.Mámí mě zrak.

miláček: Komm her, mein Kind!Pojď ke mně, miláčku!

milý: meine Liebe!milá zlatá!

místo: statt meinermísto mne

moc: Das steht nicht in meiner Macht.To není v mé moci.

možnost: Das übersteigt meine Möglichkeiten.To je nad mé možnosti.

můj, má, mé, moje: mein Namemé jméno

myslet: Das meinst du nicht ernst!To nemyslíš vážně!

nastavit: Ich muss meinen Rock verlängern.Musím si nastavit sukni.

oblíbený: mein Lieblingsliedmoje oblíbená písnička

odemknout se: Mein Koffer hat sich aufgeschlossen.Kufr se mi odemkl.

ohlížet se: Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.Musím se ohlížet na nemocnou matku.

opravdově: etw. wahr meinenmyslet co opravdově

počítač: Mein PC bleibt ständig hängen.Pořád mi zamrzá počítač.

podělat se: Meine Uhr ist kaputtgegangen.Podělaly se mi hodinky.

podít se: Wohin ist mein Mantel gekommen?Kam se poděl můj kabát?

podkluzovat: Meine Skier rutschen weg.Podkluzují mi lyže.

podle: meiner Meinung nachpodle mého názoru

podráždit: Das Licht hat meine Augen gereizt.Světlo mi podráždilo oči.

poklad: Du mein Schatz!Ty můj poklade!

popálit: Die Brennnesseln haben meine Hände gebrannt.Popálil jsem si ruce o kopřivy.

posrat se: Meine Scheißkamera ist kaputtgegangen.Posral se mi foťák.

poztrácet se: Alle meine Briefe sind verloren gegangen.Poztrácely se mi všechny dopisy.

pryč: Meine Geldtasche ist futsch!Má peněženka je pryč!

předbíhat se: Meine Uhr geht vor.Hodinky se mi předbíhají.

přeležet si: Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.Přeležela jsem si ruku.