Hlavní obsah

lieb

Vyskytuje se v

alt: Alte Liebe rostet nicht.Stará láska nerezaví.

bisschen: (Ach) Du liebes bisschen!Panebože!, Můj ty bože!

entflammen: in Liebe zu j-m entflammenvzplanout láskou ke komu

fragen: Frag(e) lieber nicht!Ani se neptej!

gehen: Liebe geht durch den Magen.Láska prochází žaludkem.

heute: lieber heute als morgenraději hned

Schreck: Ach du (lieber) Schreck!, (Ach) Du mein Schreck!, (Ach du) Heiliger Schreck!Do háje!, No nazdar!

Spitz: Du/Mein lieber Spitz!No nazdar!

Zeit: (Ach) Du liebe Zeit!Propánajána!, Propánakrále!

erklären: j-m seine Liebe erklärenvyznat komu (svou) lásku

erst(er,e,es): Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

glühen: glühende Liebežhavá láska

lieb: meine lieben Elternmoji milovaní rodiče

Liebe: die Liebe zu Gottláska k Bohu

unwürdig: sich j-s Liebe unwürdig erweisenukázat se nehodným čí lásky

Blick: Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

fahren: Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

gestehen: Er gestand ihr seine Liebe.Vyznal jí svou lásku.

gewinnen: j-s Liebe gewinnenzískat čí lásku

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

ihr: Ihr seid so lieb.Jste tak milí.

mehr: Sie liebte ihn noch mehr.Ještě víc ho milovala.

mein: mein liebes Kindmé milé dítě

nachzählen: Zähl lieber noch einmal nach!Raději to ještě jednou přepočítej!

Sehnsucht: eine ungestillte Sehnsucht nach Liebeneukojená touha po lásce

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

überhören: Das möchte ich (lieber) überhört haben!Tak to jsem (radši) neslyšel!

umgeben: j-n mit Liebe umgebenzahrnout koho láskou

hrob: Liebe bis in den Todláska až za hrob

láska: j-m seine Liebe gestehenvyznat komu lásku

prodejný: käufliche Liebeprodejná láska

první: die Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

ale: Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.Velmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.

bláznivý: eine verrückte Liebebláznivá láska

boží: den lieben langen Tagcelý boží den

drahý: liebe Elterndrazí rodiče

horoucí: glühende Liebehoroucí láska

jenž, jež: die Frau, die/welche ich liebežena, již miluji

milovaný: liebe Elternmilovaní rodiče

milý: liebe Kinder/Elternmilé děti/milí rodiče

místo: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

nadevše: j-n/etw. über alles liebennadevše milovat koho/co

neskonalý: unendliche Liebeneskonalá láska

něžně: j-n zart liebenněžně koho milovat

otcovský: die väterliche Pflege/Liebeotcovská péče/láska

otrocký: sklavische Liebe/Gehorsamkeitotrocká láska/poslušnost

planout: vor Liebe glühenplanout láskou

platonicky: j-n platonisch liebenplatonicky milovat koho

platonický: platonische Liebeplatonická láska

pomlčet: Schweig lieber!Ty raději pomlč!

potrpět si: den Luxus liebenpotrpět si na přepych

poutat: Große Liebe bindet sie aneinander.Poutá je k sobě velká láska.

all: bei aller Liebepři vší lásce, při nejlepší vůli

pravý: echte Liebepravá láska

přát: j-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschenpřát komu zdraví/štěstí/lásku

rád: Am liebsten bin ich zu Hause.Nejraději jsem doma.

rodičovský: elterliche Lieberodičovská láska

sugerovat si: Sie redet sich ein, dass sie ihn liebt.Sugeruje si, že ho miluje.

vnučka: die Enkelin lieb gewinnenoblíbit si vnučku

vypnout: Ich habe lieber den Motor abgestellt.Radši jsem vypnul motor.

zavézt: Fahr den Wagen lieber in den Hof.Zavez vůz raději do dvora.

zešílet: vor Liebe verrückt werdenexpr. zešílet láskou

zhrzený: verschmähte Liebezhrzená láska

žhavý: glühende Liebežhavá láska

hra: Glück im Spiel, Pech in der Liebe.Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.

kvést: Die Liebe blüht in jedem Alter.Láska kvete v každém věku.

lepší: Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

pohled: Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

rezavět: Alte Liebe rostet nicht.Stará láska nerezaví.

starý: Alte Liebe rostet nicht.Stará láska nerezaví.

sůl: etw. nötig haben wie das liebe Brotpotřebovat co jako sůl

štěstí: Pech im Spiel, Glück in der Liebe.pořek. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.