Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (část prostoru) der Platz, der Ort, die StelleVšecko je na svém místě.Alles ist an seinem Ort.Jsme na místě.Wir sind an Ort und Stelle.Na tvém místě bych tam šel.An deiner Stelle würde ich hingehen.vyprodáno do posledního místabis auf den letzten Platz ausverkauftPřijměte místo.Nehmen Sie Platz.
  2. (osada, obec ap.) der Ort, die Ortschaft, die Stättevýletní/lázeňské místoder Ausflugsort/Kurortmísto pobytuder Aufenthaltsort
  3. (část, díl) der Punkt, die Stelleznámé místo v knizebekannte Stelle im Buchbolavé místowunder Punkt
  4. (zaměstnání ap.) die Stelle, die Anstellung, die Positionpracovní místodie Arbeitsstellehledat si nové místoeine neue Stelle suchen
  5. (pořadí) die Stelle, der Rang

Příslovce

  1. (náhradou, v zastoupení ap.) (an)statt, anstelle/an StelleMísto do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.
  2. (na začátku vedl. věty) (an)stattMísto aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

Předložka

  • namísto(an)statt, anstelle/an Stelle j-smísto mnestatt meinermísto učiteleanstelle des LehrersUdělám to místo něho.Ich mache es anstatt seiner.

Vyskytuje se v

intimní: intimní místadie Intimstellen

odjezd: místo odjezduder Abfahrtsort

označení: označení místadie Platzbezeichnung

příslovce: příslovce místadas Lokaladverb

registrační: registrační místodie Anmeldestelle, výp. die Registrierungsstelle

rekonstruovat: rekonstruovat vraždu na místě činuden Mord am Tatort rekonstruieren

stání: místo k stáníder Stehplatz

úřednický: úřednické místodie Beamtenstelle

aspirovat: aspirovat na první místoden ersten Platz anstreben

citlivý: Dotkl se jejího citlivého místa.Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.

do: do posledního místabis auf den letzten Platz

držet: držet komu místoj-m den Platz halten

ergonomie: ergonomie pracovního místaErgonomie am Arbeitsplatz

kde: To je místo, kde jsem se narodil.Das ist der Ort, wo ich geboren wurde.

konkurz: vypsat konkurz na uvolněné místoeine freie Stelle ausschreiben

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

mít: mít dobré místoeine gute Stelle haben

narození: den/rok/datum/místo narozeníder Geburtstag/das Geburtsjahr/das Geburtsdatum/der Geburtsort

obsadit: být obsazeno do posledního místabis auf den letzten Platz besetzt sein

obsadit: obsadit druhé místoden zweiten Platz belegen

odpočinkový: odpočinková místa pro turistydie Rastplätze für Touristen

olizovat se: Kočka se místo mytí olizuje.Die Katze beleckt sich anstatt sich zu waschen.

opředený: přen. místo opředené pověstmiein von Legenden umwitterter Ort

placený: dobře placené místogut bezahlte Stelle

poskok: dělat poskoky na místěHüpfer auf dem Platz machen

posvátný: posvátné místoein heiliger Ort

poutat se: K místu se poutá pověst.An den Ort knüpft sich eine Sage.

pracovní: volné pracovní místofreier Arbeitsplatz

prázdný: prázdné místoein leerer/freier Platz

prohodit: prohodit si místoPlätze tauschen

přední: zaujímat přední místoeine prominente Stelle einnehmen

příjezd: datum/místo/čas příjezdudas Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeit

soutěžit: soutěžit s kým o první místomit j-m um den ersten Platz kämpfen/wetteifern

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

třetí: obsadit třetí místoden dritten Platz belegen

uhájit: uhájit své místoseinen Platz behaupten

úmrtí: místo/datum úmrtíder Todesort/das Todesdatum

určení: místo určení zásilkyder Bestimmungsort der Sendung

muž: správný muž na správném místěder rechte Mann am rechten Platz

pravý: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

správný: ve správný čas na správném místězur rechten Zeit am rechten Ort

srdce: mít srdce na pravém místědas Herz auf dem rechten Fleck haben

an: an demselben Platzna tom samém místě

sparen: Sie spart am falschen Ende.Šetří na nesprávném místě.

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

anstatt: Er kommt anstatt seiner Frau.Přijde místo své ženy.

anstelle, an Stelle: An Stelle der Mutter kam die Tochter.Místo matky přišla dcera.

Anwärter: ein Anwärter auf einen Postenuchazeč o (pracovní) místo/post

bangen: Er bangt um seinen Arbeitsplatz.Bojí se o své pracovní místo.

behaupten: seinen Platz behauptenuhájit své místo

Behinderte: Parkplätze für Behinderteparkovací místa pro postižené

dass: statt dassmísto aby

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

entlegen: in einem entlegenen Ort wohnenbydlet na odlehlém místě

frei: einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místo

genug: Hast du genug Platz?Máš dost místa?

heiter: Gegen Mittag wird es heiter, strichweise wolkig.Kolem poledne bude jasno, místy oblačno.

lokal: eine lokale Umstandsbestimmungpříslovečné určení místa

lokal: lokale Adverbienpříslovce místa

machen: Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.

markieren: eine Textstelle mit einem roten Stift markierenoznačit místo v textu červenou tužkou

Platz: die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo

Platz: (sich) Plätze reservieren lassennechat (si) rezervovat místa

Platz: einen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommendostat místo v domově důchodců/ve školce

Platz: j-s Platz im Lebenčí místo v životě

Platz: j-m Platz machenudělat místo komu

Platz: j-m Platz bietennabídnout komu místo

Rang: den ersten/letzten Rang belegenobsadit první/poslední místo

Raum: viel Raum beanspruchenvyžadovat hodně místa

Raum: Raum für etw. schaffenudělat místo na co

schaffen: neue Stellen schaffenvytvořit nová (pracovní) místa

Schauplatz: der Schauplatz des Verbrechensmísto (zlo)činu

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

statt: Statt einer Antwort erhielt er nur ...Místo odpovědi dostal jen ...

Stelle: Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle.Setkáme se na smluveném místě.

Stelle: an erster/letzter Stelle liegenbýt na prvním/posledním místě

Stelle: eine Stelle antretennastoupit na místo

Stelle: sich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo

suchen: einen Ort an der Landkarte suchenhledat nějaké místo na mapě

tun: Tu es an seinen Platz.Dej to na své místo.

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

warten: auf einen Studienplatz wartenčekat na studijní místo