Hlavní obsah

placený

Přídavné jméno

  1. (za který se dostává plat) bezahltdobře placené místogut bezahlte Stelle
  2. (pobírající plat) bezahlt, gezahlttýdně placený dělníkwöchentlich bezahlter Arbeiter
  3. (který je nutno zaplatit) bezahltplacená služba/inzercebezahlte Dienstleistung/Anzeigenwerbung

Vyskytuje se v

platit: im Voraus zahlenplatit předem

bídně: kümmerlich bezahlt werdenbýt bídně placený

co: Was er sagt, das gilt.Co řekne, to platí.

donedávna: Bis vor kurzem galt es.Donedávna to platilo.

hotové: etw. mit Bargeld bezahlenplatit co hotovými

hotově: bar zahlenplatit hotově

hotovost: (in) bar bezahlenplatit v hotovosti

hříšný: für j-n/etw. Sündengeld zahlenplatit hříšné peníze za koho/co

jízdné: das Fahrgeld bezahlenplatit jízdné

mastný: eine gesalzene Rechnung zahlenplatit mastný účet

nájem: die Miete (für) einen Monat im Voraus bezahlenplatit nájem měsíc dopředu

nájemné: die Miete (be)zahlenplatit nájemné

napřed: voraus/im Voraus bezahlenplatit napřed

nepoctivý: bei der Zahlung unredlich seinbýt nepoctivý při placení

obměna: Das gilt nur mit kleiner Abänderung.Platí to s malou obměnou.

obsluha: Muss man den Service extra bezahlen?Platí se zvlášť za obsluhu?

off-line: offline bezahlenplatit off-line

paušálně: pauschal bezahlenpaušálně platit

pro: Das Gesetz gilt für alle.Zákon platí pro všechny.

předem: j-m etw. im Voraus bezahlenplatit předem co komu

přednost: Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.

stovka: mit dem Hunderter zahlenhovor. platit stovkou

šek: mit einem Scheck bezahlenplatit šekem

v, ve: in Euro zahlenplatit v eurech

vrchní: (Herr) Ober, bitte zahlen!(Pane) vrchní, platíme!

zatímní: Es gelten vorläufige Vorschriften.Platí zatímní předpisy.

Karte: mit (der) Karte zahlenplatit (kreditní) kartou

Mal: ein für alle Mal (gelten)(platit) jednou provždy

abmachen: Abgemacht!Domluveno!, Platí!

aufkommen: für ein Kind aufkommenplatit za dítě

Bereich: Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.Jízdenka platí jen na území města.

bestreiten: sein Studium selbst bestreitensám si platit své studium

Einschränkung: Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.Smlouva platí bez výhrad.

einverstanden: Einverstanden!Dohodnuto!, Platí!

Empfang: bei Empfang zahlen(za)platit při příjmu

entrichten: hohe Gebühren an die Bank entrichtenplatit bance vysoké poplatky

Geldkarte: mit einer Geldkarte zahlenplatit elektronickou peněženkou

gelten: Das gilt nicht!To neplatí!

monatlich: die Miete monatlich zahlenplatit nájemné měsíčně

Ober: Herr Ober, zahlen bitte!Pane vrchní, platím!

verfallen: Der Wechsel verfällt am 20. Januar.Směnka přestane platit 20. ledna.

zahlen: Was/Wie viel habe ich zu zahlen?Kolik platím?, Co jsem dlužný?

placený: gut bezahlte Stelledobře placené místo