Hlavní obsah

zahlen

Sloveso

  1. etw. Akk für etw. (za)platit co za coWas/Wie viel habe ich zu zahlen?Kolik platím?, Co jsem dlužný?
  2. hovor.j-n platit koho zaměstnance ap.

Vyskytuje se v

natürlich: přirozené čísloeine natürliche Zahl

Schäfchen: počítat ovečky před spanímSchäfchen zählen

Tag: dny koho jsou sečtenyj-s Tage sind gezählt

zahlen: Zaplatím!, Prosím platit!Bitte zahlen!, Zahlen bitte!

zählen: neumět do pěti napočítatnicht bis drei zählen können

Karte: platit (kreditní) kartoumit (der) Karte zahlen

Zahl: sudé/liché čísloeine gerade/ungerade Zahl

Empfang: (za)platit při příjmubei Empfang zahlen

Geldkarte: platit elektronickou peněženkoumit einer Geldkarte zahlen

monatlich: platit nájemné měsíčnědie Miete monatlich zahlen

nachzählen: Raději to ještě jednou přepočítej!Zähl lieber noch einmal nach!

Ober: Pane vrchní, platím!Herr Ober, zahlen bitte!

Preis: zaplatit za co jakoukoli cenujeden Preis für etw. zahlen

überschlagen: (rychle) spočítat účastníkydie Zahl der Teilnehmer überschlagen

unterlegen: být početně oslaben(dem Gegner) an Zahl unterlegen sein

vergrößern: zvýšit počet spolupracovníkůdie Zahl der Mitarbeiter vergrößern

číslo: sudá/lichá číslagerade/ungerade Zahlen

iracionální: mat. iracionální čísloirrationale Zahl

komplexní: mat. komplexní číslo/funkcedie komplexe Zahl/Funktion

konkrétní: mat. konkrétní číslokonkrete Zahl

lichý: mat. liché čísloungerade Zahl

platit: platit předemim Voraus zahlen

zaplatit: Zaplatím. v restauraciIch zahle.

záporný: mat. záporné číslodie negative Zahl

dáma: Král má větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

dělitelný: číslo dělitelné šestieine durch sechs teilbare Zahl

dosadit: dosadit do vzorce čísladie Zahlen in die Formel einsetzen

hotově: platit hotověbar zahlen

hříšný: platit hříšné peníze za koho/cofür j-n/etw. Sündengeld zahlen

intelektuál: považovat koho za intelektuálaj-n zu den Intellektuellen zählen

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

kladný: kladná číslapositive Zahlen

mastný: platit mastný účeteine gesalzene Rechnung zahlen

nahoru: zaokrouhlit číslo nahorudie Zahl nach oben abrunden

nájemné: platit nájemnédie Miete (be)zahlen

násobit: násobit číslo pětidie Zahl mit fünf multiplizieren

nedělitelný: mat. nedělitelné číslounteilbare Zahl

očko: počítat očka při pletenídie Maschen beim Stricken zählen

počet: velký/nepatrný/přesný početeine große/geringe/genaue Zahl

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

řadit: řadit koho mezi své přátelej-n zu seinen Freunden zählen

stovka: hovor. platit stovkoumit dem Hunderter zahlen

sudý: sudé číslogerade Zahl

ubývat: Ubývá nově narozených dětí.Die Zahl der neugeborenen Kinder nimmt ab.

v, ve: platit v eurechin Euro zahlen

vrchní: (Pane) vrchní, platíme!(Herr) Ober, bitte zahlen!

vynásobit: vynásobit číslo desetidie Zahl mit zehn multiplizieren

za: zaplatit za co 20 eurfür etw. 20 Euro zahlen

zredukovat: zredukovat počet zaměstnancůdie Zahl der Arbeitnehmer reduzieren

zvětšit: zvětšit počet studentůdie Zahl der Studenten vergrößern

aussehen: vypadat, jako by neuměl do třech napočítataussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte