Hlavní obsah

dosadit

Dokonavé sloveso

  1. (do funkce ap.) einsetzen
  2. (do rovnice ap.) einsetzendosadit do vzorce čísladie Zahlen in die Formel einsetzen

Vyskytuje se v

einsetzen: In dem Satz ist ein Wort einzusetzen.Do věty je třeba dosadit jedno slovo.