Hlavní obsah

pro

Předložka; s 4. pád

  1. pro + Substantiv za, na hlavu ap.5 Euro pro Person5 eur na osobu
  2. pro + Zeitangabe za, na + časový údaj15 Euro pro Stunde verdienenvydělávat 15 eur za hodinu

Vyskytuje se v

pro: za, na hlavu ap.pro + Substantiv

für: ein Buch für Kinderkniha pro děti

halber: der Vollständigkeit halberpro úplnost

Humor: (keinen) Sinn für Humor haben(ne)mít smysl pro humor

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

Zweck: ein Gerät für medizinische Zweckepřístroj pro lékařské účely

Anfänger: Kurse für Anfängerkurzy pro začátečníky

Argument: Argumente für und gegen Radarbasisargumenty pro a proti radarové základně

Arzt: den Arzt holendojít pro lékaře

Ausländer: Spanischkurse für Ausländerkurzy španělštiny pro cizince

Bedarf: für den eigenen Bedarfpro vlastní potřebu

behalten: Behalt das für dich!Nech si to pro sebe!

Behinderte: Parkplätze für Behinderteparkovací místa pro postižené

Betrug: j-n wegen Betruges verklagenzažalovat koho pro podvod

Beweis: Der Angeklagte wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen.Obžalovaný byl pro nedostatek důkazů osvobozen.

brummen: eine Melodie vor sich hin brummenbroukat si pro sebe melodii

dafür: Dafür hat er kein Verständnis.Nemá pro to porozumění.

Disposition: eine Disposition zum Studiumintelektuální dispozice pro studium

Doktor: einen Doktor holendojít pro doktora

ein, eine, ein: Hast du eine Zigarette für mich?Máš pro mě jednu cigaretu?

Empfinden: das Empfinden für Gerechtigkeitcit pro spravedlnost

Evangelium: Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.Vše, co řekne, je pro něj evangelium.

Fall: Für den Fall, dass...Pro případ, že...

fehlen: Ihm fehlt jeder Sinn für Humor.Chybí mu smysl pro humor.

frei: einen freien Eintritt für Studenten bietenposkytovat volný vstup pro studenty

Gebrauch: für den täglichen Gebrauchpro denní potřebu/užívání

Gedeck: drei Gedecke auflegenprostřít pro tři

gelten: Seine Meinung gilt mir viel.Jeho názor pro mě mnoho znamená.

glühen: Sie glüht für ihre Idee.Je zapálená pro svou ideu.

hierfür: Die Beweise hierfür sind eindeutig.Důkazy pro to jsou jednoznačné.

idiotensicher: eine idiotensichere Methodemetoda jako pro blbce

ihresgleichen: Für Ihresgleichen dürfte das eine Kleinigkeit sein.Pro takového jako vy by to měla být maličkost.

Kenner: Marken für Kennerznámky pro znalce

Kopf: Vstupné stojí 10 eur na hlavu.Pro Kopf werden 10 Euro Eintrittsgeld verlangt.

reservieren: ein Zimmer für einen Besuch reservierenrezervovat pokoj pro návštěvu

richten: die Betten für die Gäste richtenpřipravit postele pro hosty

Romantik: keinen Sinn für Romantik habennemít smysl pro romantiku

schwärmen: In ihrer Jugend schwärmte sie für meinen Bruder.V mládí horovala pro mého bratra.

Sinn: einen starken Sinn für Gerechtigkeit habenmít silný smysl pro spravedlnost

so viel: so viel für heutetolik pro dnešek

Spaß: keinen Spaß verstehennemít smysl pro humor, nerozumět legraci

stimmen: mit Ja/Nein stimmenhlasovat pro/proti

taugen: Dieser Film taugt nicht für Kinder.Tento film není vhodný pro děti.

Teil: Diese Auseinandersetzung ist für beide Teile peinlich.Tento spor je pro obě strany trapný.

Trara: viel Trara um nichts machendělat kravál pro nic za nic

unbegreiflich: Sein Verhalten ist mir unbegreiflich.Jeho chování je pro mě nepochopitelné.

Vergnügen: etw. aus/zum Vergnügen tunudělat co z potěšení/pro potěšení

werden: Würdest du es, bitte, für mich tun?Udělal bys to pro mne, prosím?

Wohl: zu j-s Wohlpro blaho koho

Zuwachs: Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.Boty pro malou koupím (o něco) větší.

sprechen: Ich bin für niemanden zu sprechen.Pro nikoho tady nejsem.

abonent: die Abonnementsvorstellungpředstavení pro abonenty

bezdomovec: das Obdachlosenheimútulek pro bezdomovce

cena: cena za kusder Einzelpreis, der Preis pro Stück

cesta: der Fußwegcesta pro pěší

domácnost: die Haushaltswarenpotřeby pro domácnost

farma: die Geflügelfarmfarma pro chov drůbeže

hlava: příjem na hlavudas Einkommen pro Kopf

chodec: der Fußgängerübergangpřechod pro chodce

: meinethalben, meinetwegenpro mne za mne

kus: ekon. cena za kusder Preis pro Stück

liga: die Liga für MenschenrechteLiga pro lidská práva

můstek: die Fußgängerbrückemůstek pro chodce

nedostatek: mangels Beweise/aus Mangel an Beweisenz nedostatku/pro nedostatek důkazů

nevěsta: die Brautausstattungvýbava pro nevěstu

pán: Um Gottes Willen!Pro pána boha!

pastva: die Augenweidepastva pro oči

potěšení: etw. zum Vergnügen tunudělat co pro potěšení

prémie: die Siegprämieprémie pro vítěze

pro forma: ekon. pro forma fakturadie Pro-forma-Rechnung

absence: die Abwesenheit wegen Krankheitabsence pro nemoc

argument: die Argumente für etw. und gegen etw. anführenuvést argumenty pro co a proti čemu

argumentovat: für den Beitritt zur EU argumentierenargumentovat pro vstup do EU

basa: ein Solo für den Basssólo pro basu

blaho: etw. für j-s Wohl tundělat co pro čí blaho

dabovat: einen Kinderfilm synchronisierendabovat film pro děti

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?

dnešek: Ich mache Schluss für heute.Pro dnešek končím.

doběhnout: die Zeitung holendoběhnout pro noviny

dojít: den Arzt holendojít pro lékaře

dost: für heute Schlusspro dnešek dost

dostupný: erreichbar für Rollstuhlfahrerdostupný pro vozíčkáře

e-shop: der E-Shop für Züchtere-shop pro chovatele

existovat: Er ist für mich gestorben.Přestal pro mne existovat.

hloupost: eine Kleinigkeit für die Kinder kaufenkoupit nějakou hloupost pro děti

hračka: Das ist für mich ein Kinderspiel.To je pro mne hračka.

humor: (keinen) Sinn für Humor haben(ne)mít smysl pro humor

chodit: regelmäßig Milch holenchodit pravidelně pro mléko

ilustrace: etw. zur Illustration anführenuvádět co pro ilustraci

jít: den Arzt holenjít pro lékaře

Kontra: pro a proti čeho výhody a nevýhodydas Pro und Kontra etw. Gen

košík: der Maulkorb, der Beißkorbkošík pro psa

krmení: das Haustierfutterkrmení pro domácí zvířata

kroužek: das Freizeitangebot für Kindernabídka kroužků pro děti

kurz: der Anfängerkurs(us)kurz pro začátečníky

leda: Nichts als Ärger hat man damit.To je leda pro zlost.

minus: Das ist ein Minus für sie.Je to pro ni minus.

mnoho: Es bedeutet für mich viel.Znamená to pro mne mnoho.

nedostupný: unzugänglich für die Fußgängernedostupný pro pěší

nejen, nejenom: die Märchen nicht nur für Kinderpohádky nejen pro děti

obrátka: tech. počet obrátek za minutudie Drehzahl pro Minute

odpočinkový: die Rastplätze für Touristenodpočinková místa pro turisty

ohrádka: das Laufgitter für Babysohrádka pro batolata

osoba: ein Tisch für fünf Personenstůl pro pět osob

ostuda: Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.

párkrát: párkrát do rokaein paarmal pro Jahr

parný: Das war ein harter Tag für alle.Byl to pro všechny parný den.