Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) gehenjít napředvorausgehenjít pěškyzu Fuß gehenPojď dál.Komm herein.
 2. (odcházet) gehenV kolik jdeš?Wann gehst du los?
 3. (za nějakým účelem) gehenjít do školyin die Schule gehenjít do kinains Kino gehen
 4. (za přítelem ap.) sich wenden an j-n
 5. (vyzvednout něco ap.) (ab)holen j-n/etw.jít pro lékaředen Arzt holenjít komu pro pivoj-m Bier holen
 6. (na ryby ap.) gehen
 7. (pohybovat se - o věcech) gehenZ hrnce jde pára.Aus dem Topf steigt der Dampf.
 8. (vyvíjet se, postupovat) vorangehen, voranschreitenCeny jdou dolů.Die Preise fallen.Technika jde stále kupředu.Die Technik schreitet ständig voran.
 9. (na školu ap.) gehenjít na řemeslodas/ein Handwerk erlernen gehenjít v šedesáti do důchodumit sechzig in Rente gehen
 10. hovor.(fungovat) gehen, laufen
 11. (dařit se) (gut) gehenJak to jde?Wie geht es?, Wie läuft's (denn)?Jde to.Es geht.
 12. (hodit se) gehen, passenBarvy jdou k sobě.Die Farben passen zusammen.
 13. (být možný) gehenTo by šlo.Das würde gehen.Tak to dál nepůjde.So geht es nicht weiter.
 14. (o život ap.) gehen um etw.O koho jde?Um wen geht es?

Vyskytuje se v

fronta: jít do frontysich anstellen

kutě: jít na kutěsich in die Klappe hauen

město: jít do městain die Stadt gehen

nahoru: jít nahoruhinaufgehen

naplno: jít naplnovoll laufen

nerv: hovor. jít komu na nervyj-m auf die Nerven gehen

pivo: jít na pivoauf ein Bier gehen

tah: jít na taheine (richtige) Kneipentour machen

všechen, všechna, všechno: Jde o všechno!Es geht um alles!

zápis: jít k zápisuzur Einschreibung gehen

zkratka: jít zkratkoueine Abkürzung nehmen

zkušená: jít na zkušenouauf die Wanderschaft gehen

a: Šla tam, a dokonce sama.Sie ging hin, und sogar selbst.

afterpárty: jít na afterpártyzur Afterparty gehen

ano: Půjdeš se mnou? – Ano.Gehst du mit? – Ja.

ano: Nejdeš s námi? – (Ale) Ano.Gehst du nicht mit? – Doch.

antigenní: jít na antigenní testeinen Antigentest machen lassen

brzy: jít brzy do postelefrüh ins Bett gehen

cirkus: jít do cirkusuin den Zirkus gehen

čůrat: Musí jít čůrat.Er muss Pipi machen.

dojíst: Dojez a pojď!Iss auf und komm!

doktor: jít k doktorovizum Arzt gehen

dolem: jít dolemunten herum gehen

dolů: jít po schodech dolůdie Treppe hinuntergehen

dolů: jít z kopce dolůbergab gehen

doprava: jít dopravanach rechts gehen

dovnitř: Pojďte dovnitř.Kommen Sie (he)rein.

dovrchu: Cesta jde dovrchu.Der Weg geht aufwärts.

furt: jít furt rovněimmer geradeaus gehen

holič: jít k holičizum Friseur gehen

hon: jít na honauf die/zur Jagd gehen

honem: Honem sem pojď!Komm schnell her!

horem: jít horemvon oben gehen

hospoda: jít do hospodyin die Kneipe gehen

interrupce: jít na interrupcisich einem Schwangerschaftsabbruch unterziehen

jako: To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

jinak: Jinak to nejde.Anders geht es nicht.

k, ke, ku: jít k lesuzum Wald gehen

kalit: jít kalitauf eine Sauftour gehen

kam: Kam jdeš?Wohin gehst du?

kino: jít do kinains Kino gehen

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

kolem: jít kolem koho/čehoan j-m/etw. vorbeigehen/vorübergehen

konkurz: jít do konkurzuin Konkurs gehen

kosmetika: jít na kosmetikuzur Kosmetik gehen

kudy: Kudy mám jít?Welchen Weg soll ich gehen?

kupředu: jít kupředuvorwärts gehen

lačný: jít k lékaři lačnýnüchtern zum Arzt gehen

leda: Tady se dá jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

lehce: Jde to (docela) lehce.Das geht (ganz) leicht.

matrika: jít na matrikuzum Standesamt gehen

mejdan: jít na mejdanzur Party gehen

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Komm her, mein Kind!

místo: Na tvém místě bych tam šel.An deiner Stelle würde ich hingehen.

místo: Místo do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

na: jít na poštuauf die/zur Post gehen

na: jít na koncertins Konzert gehen

nahoru: Pojď nahoru!Komm herauf!

nakoupit: Jdu nakoupit.Ich gehe einkaufen.

nalevo: Jděte nalevo.Gehen Sie nach links.

naproti: jít naproti komu/čemuj-m/etw. entgegengehen

napřed: Napřed půjdu domů, pak do kina.Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.

napřed: Hodiny jdou napřed.Die Uhr geht voraus.

napřed: Napřed šel vedoucí.Der Leiter ging voraus.

nasnídat se: Pojď se nasnídat.Komm zum Frühstück/frühstücken.

navečeřet se: Navečeřel se a šel spát.Er aß zu Abend und ging ins Bett.

ne: Tak jdeme, ne?Also gehen wir, oder?

než: Než půjdeme, chceme ještě...Ehe wir gehen, wollen wir noch...

nu: Nu, pojď už!So, komm schon!

nuže: Nuže, pojďme!Also, gehen wir!

o: O co jde?Worum geht es?

obrácený: jít obráceným směremin die entgegengesetzte Richtung gehen

odemknout: Nejde mi to odemknout.Ich kann es nicht aufschließen.

odchylka: jít přímou cestou bez odchylekden direkten Weg ohne Abweichungen gehen

odtud: Šel celou cestu odtud pěšky.Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.

oklika: jít oklikou kolem lesaeinen Umweg um den Wald machen

opera: jít k opeřezum Opernensemble gehen

osmělit se: Osmělil se jít do vody.Er wagte sich, ins Wasser zu gehen.

ošetřovna: jít na ošetřovnuin die Ambulanz gehen

plastika: jít na plastikusich eine Plastik machen lassen

podél: jít podél řekylängs des Flusses gehen

pohřeb: jít na pohřebauf eine Beerdigung gehen

pochytit: Hned pochytil, o co šlo.Er hat sofort erfasst, worum es ging.

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.Was mich angeht, bin ich nicht dagegen.

ponětí: Nemám ani ponětí, kam šel.Ich habe keine Ahnung, wohin er gegangen ist.

pošta: jít na poštuzur Post gehen

potrat: jít na potratzur Abtreibung gehen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

pozdě: Jdu pozdě?Bin ich zu spät?