Hlavní obsah

jít

Nedokonavé sloveso

 1. (kráčet) gehenjít napředvorausgehenjít pěškyzu Fuß gehenPojď dál.Komm herein.
 2. (odcházet) gehenV kolik jdeš?Wann gehst du los?
 3. (za nějakým účelem) gehenjít do školyin die Schule gehenjít do kinains Kino gehen
 4. (za přítelem ap.) sich wenden an j-n
 5. (vyzvednout něco ap.) (ab)holen j-n/etw.jít pro lékaředen Arzt holenjít komu pro pivoj-m Bier holen
 6. (na ryby ap.) gehen
 7. (pohybovat se - o věcech) gehenZ hrnce jde pára.Aus dem Topf steigt der Dampf.
 8. (vyvíjet se, postupovat) vorangehen, voranschreitenCeny jdou dolů.Die Preise fallen.Technika jde stále kupředu.Die Technik schreitet ständig voran.
 9. (na školu ap.) gehenjít na řemeslodas/ein Handwerk erlernen gehenjít v šedesáti do důchodumit sechzig in Rente gehen
 10. hovor.(fungovat) gehen, laufen
 11. (dařit se) (gut) gehenJak to jde?Wie geht es?, Wie läuft's (denn)?Jde to.Es geht.
 12. (hodit se) gehen, passenBarvy jdou k sobě.Die Farben passen zusammen.
 13. (být možný) gehenTo by šlo.Das würde gehen.Tak to dál nepůjde.So geht es nicht weiter.
 14. (o život ap.) gehen um etw.O koho jde?Um wen geht es?

Vyskytuje se v

fronta: jít do frontysich anstellen

kutě: jít na kutěsich in die Klappe hauen

město: jít do městain die Stadt gehen

nahoru: jít nahoruhinaufgehen

naplno: jít naplnovoll laufen

nerv: hovor. jít komu na nervyj-m auf die Nerven gehen

pivo: jít na pivoauf ein Bier gehen

tah: jít na taheine (richtige) Kneipentour machen

všechen, všechna, všechno: Jde o všechno!Es geht um alles!

zápis: jít k zápisuzur Einschreibung gehen

zkratka: jít zkratkoueine Abkürzung nehmen

zkušená: jít na zkušenouauf die Wanderschaft gehen

a: Šla tam, a dokonce sama.Sie ging hin, und sogar selbst.

ano: Půjdeš se mnou? – Ano.Gehst du mit? – Ja.

brzy: jít brzy do postelefrüh ins Bett gehen

cirkus: jít do cirkusuin den Zirkus gehen

čůrat: Musí jít čůrat.Er muss Pipi machen.

dojíst: Dojez a pojď!Iss auf und komm!

doktor: jít k doktorovizum Arzt gehen

dolem: jít dolemunten herum gehen

dolů: jít po schodech dolůdie Treppe hinuntergehen

doprava: jít dopravanach rechts gehen

dovnitř: Pojďte dovnitř.Kommen Sie (he)rein.

dovrchu: Cesta jde dovrchu.Der Weg geht aufwärts.

furt: jít furt rovněimmer geradeaus gehen

holič: jít k holičizum Friseur gehen

hon: jít na honauf die/zur Jagd gehen

honem: Honem sem pojď!Komm schnell her!

horem: jít horemvon oben gehen

hospoda: jít do hospodyin die Kneipe gehen

interrupce: jít na interrupcisich einem Schwangerschaftsabbruch unterziehen

jako: To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

jinak: Jinak to nejde.Anders geht es nicht.

k, ke, ku: jít k lesuzum Wald gehen

kalit: jít kalitauf eine Sauftour gehen

kam: Kam jdeš?Wohin gehst du?

kino: jít do kinains Kino gehen

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

kolem: jít kolem koho/čehoan j-m/etw. vorbeigehen/vorübergehen

konkurz: jít do konkurzuin Konkurs gehen

kosmetika: jít na kosmetikuzur Kosmetik gehen

kudy: Kudy mám jít?Welchen Weg soll ich gehen?

kupředu: jít kupředuvorwärts gehen

lačný: jít k lékaři lačnýnüchtern zum Arzt gehen

leda: Tady se dá jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

lehce: Jde to (docela) lehce.Das geht (ganz) leicht.

matrika: jít na matrikuzum Standesamt gehen

mejdan: jít na mejdanzur Party gehen

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Komm her, mein Kind!

místo: Na tvém místě bych tam šel.An deiner Stelle würde ich hingehen.

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

na: jít na poštuauf die/zur Post gehen

nakoupit: Jdu nakoupit.Ich gehe einkaufen.

nalevo: Jděte nalevo.Gehen Sie nach links.

naproti: jít naproti komu/čemuj-m/etw. entgegengehen

napřed: Napřed půjdu domů, pak do kina.Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.

nasnídat se: Pojď se nasnídat.Komm zum Frühstück/frühstücken.

navečeřet se: Navečeřel se a šel spát.Er aß zu Abend und ging ins Bett.

ne: Tak jdeme, ne?Also gehen wir, oder?

než: Než půjdeme, chceme ještě...Ehe wir gehen, wollen wir noch...

nu: Nu, pojď už!So, komm schon!

nuže: Nuže, pojďme!Also, gehen wir!

o: O co jde?Worum geht es?

obrácený: jít obráceným směremin die entgegengesetzte Richtung gehen

odemknout: Nejde mi to odemknout.Ich kann es nicht aufschließen.

odchylka: jít přímou cestou bez odchylekden direkten Weg ohne Abweichungen gehen

odtud: Šel celou cestu odtud pěšky.Er ging den ganzen Weg von hier zu Fuß.

oklika: jít oklikou kolem lesaeinen Umweg um den Wald machen

opera: jít k opeřezum Opernensemble gehen

osmělit se: Osmělil se jít do vody.Er wagte sich, ins Wasser zu gehen.

ošetřovna: jít na ošetřovnuin die Ambulanz gehen

plastika: jít na plastikusich eine Plastik machen lassen

podél: jít podél řekylängs des Flusses gehen

pohřeb: jít na pohřebauf eine Beerdigung gehen

pochytit: Hned pochytil, o co šlo.Er hat sofort erfasst, worum es ging.

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.Was mich angeht, bin ich nicht dagegen.

ponětí: Nemám ani ponětí, kam šel.Ich habe keine Ahnung, wohin er gegangen ist.

pošta: jít na poštuzur Post gehen

potrat: jít na potratzur Abtreibung gehen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

pozpátku: jít pozpátkurückwärtsgehen

pro: jít pro chlebadas Brot holen

provětrat se: jít se ven provětratan die Luft gehen

prý: Máš prý jít hned domů.Du sollst gleich nach Hause gehen.

přesně: Hodiny jdou přesně.Die Uhr geht genau.

rád: Jdi raději domů!Geh lieber nach Hause!

redakce: jít do redakcein die Redaktion gehen

rovnou: jít rovnou z prácedirekt aus der Arbeit gehen

s, se: Jdeš s námi?Gehst du mit (uns)?

sem: Pojď sem.Komm her.

schod: Jděte po schodech nahoru.Steigen Sie die Treppe hinauf.

služba: jít do služby ke komuin j-s Dienst treten

směr: Kterým směrem šel?In welche Richtung ist er gegangen?

an: jít kolem čehoan etw. Dat vorbeigehen

barfuß: jít bosbarfuß gehen

bloß: jít nabosomit bloßen Füßen gehen

Essen: (za)jít s kým na jídlomit j-m zum Essen gehen

gehen: jít na dovolenou/do penzein Urlaub/Pension gehen

geradeaus: jít rovněgeradeaus gehen

Haus: jít/přijít domůnach Hause gehen/kommen

Hundert: jít do stovek počet obětí ap.in die Hunderte gehen

in: jít do městain die Stadt gehen

links: jít nalevo od koholinks von j-m gehen

Messe: jít na mšizur Messe gehen

Militär: jít do armádyzum Militär gehen

nahe: jít do blízkého městain die nahe Stadt gehen

rein: Pojďte dále!, Vstupte!Kommen Sie rein!

spazieren: jít se porozhlédnout po okolí ap.hovor., žert. spazieren gucken

Tisch: jít ke stoluzu Tisch gehen

Uhr: Hodiny jdou napřed/pozadu.Die Uhr geht vor/nach.

Urlaub: jít na dovolenouin Urlaub gehen

Vergnügen: jít na (taneční) zábavuzum Vergnügen gehen

vorn(e): jít dopředunach vorn gehen

zu: jít do školyzur Schule gehen

aber: Půjdeš taky? – Ale ano!Kommst du mit? – Aber ja!

Altenteil: jít na výměnekaufs Altenteil gehen

Amtsweg: jít úřední cestouden Amtsweg gehen

Andacht: jít na pobožnostzur Andacht gehen

anfangs: Zpočátku šlo všechno dobře.Anfangs ging alles gut.

Arbeit: jít do prácezur Arbeit gehen

Armee: jít k armádězur Armee gehen

Arzt: jít k lékařizum Arzt gehen

aufhören: To musí skončit!, Tak to dál nejde!Das muss aufhören!

aufrecht: jít vzpřímeněaufrecht gehen

aufwärtsgehen: Ekonomika teď jde nahoru.Jetzt geht es aufwärts mit der Wirtschaft.

Ausstellung: jít na výstavuin eine Ausstellung gehen

besuchen: jít na bohoslužbuden Gottesdienst besuchen

Bett: jít do postele, jít spátins/zu Bett gehen

bevor: Dříve než jde domů, zavře všechna okna.Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.

da: Protože pršelo, nešli jsme na procházku.Da es regnete, gingen wir nicht spazieren.

darum: O to právě jde!Darum geht es ja gerade!

davor: Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.

denn: Nepůjdu tam, jedině že bys to bezpodmínečně chtěl.Ich gehe nicht hin, es sei denn, du willst es unbedingt.

Detail: Vysvětlení jde do detailů/podrobností.Die Erklärung geht ins Detail.

dich: Bez tebe to nejde.Ohne dich geht es nicht.

Doktor: jít/muset k doktorovizum Doktor gehen/müssen

Dusche: jít pod sprchuunter die Dusche gehen

ernst: Teď jde do tuhého.přen., hovor. Jetzt wird's ernst.

essen: Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.

Extrem: jít z (jednoho) extrému do druhéhovon einem Extrem ins andere fallen

Falle: Jdu do pelechu.Ich gehe in die Falle.

Fang: (vy)jít na lovauf Fang ausgehen

Ferien: jet/jít na dovolenou/prázdninyin die Ferien fahren/gehen

Front: Musí jít na frontu.Er muss an die Front gehen.

Führung: jít do vedeníin Führung gehen