Hlavní obsah

jako

Spojka

  1. (doplnění výrazu) alshovor. označit koho jako zlodějej-n als Dieb bezeichnen
  2. (spojení členů) wiev zimě jako v létěim Winter wie im Sommertak jako taksowieso
  3. (ve výčtu) wieněkteré profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt
  4. hovor.(vysvětlování)To už máš jako hotové?Das nennst du fertig?To už mám jako jít?Heißt es, dass ich jetzt gehen soll?

Vyskytuje se v

buk: wie ein Stein schlafenspát jako buk

čirý: glasklarčirý jako sklo

Dán: blau wie ein Veilchen seinbýt opilý jako Dán

křída: kreideweiß/kreidebleich seinbýt bílý/bledý jako křída

kuželka: wie die Kegel fallenpadat jako kuželky

liška: schlau wie ein Fuchsmazaný jako liška

mazaný: schlau wie ein Fuchsmazaný jako liška

normálně: wie normalerweisejako normálně

obvykle: wie gewöhnlichjako obvykle

potit se: wie ein Affe schwitzenpotit se jako kůň

bílý: schneeweißbílý jako sníh

bonbonek: als Bonbon zum Schluss etw. Genjako bonbonek na závěr čeho

být: Er ist so alt wie ich.Je stejně starý jako já.

cenit si: j-n als Fachmann wertschätzencenit si koho jako odborníka

dělaný: für j-n/etw. wie maßgeschneidert seinbýt pro koho/co jako dělaný

doběhnout: Er kam als Dritter an.Doběhl jako třetí.

doma: sich irgendwo heimisch fühlencítit se kde jako doma

důvěřivý: vertrauensselig/gläubig wie ein Kinddůvěřivý jako malé dítě

hlupák: sich dumm stellentvářit se jako hlupák

hosteska: auf der Messe als Hostess arbeitenpracovat jako hosteska na veletrhu

idiot: sich wie ein Idiot benehmenchovat se jako idiot

kandidát: j-n als Kandidaten aufstellenkoho nominovat jako kandidáta

krotký: lammfrommkrotký jako beránek

led: eisglatthladký jako led

lít: Es gießt in Strömen.Lije jako z konve.

model: als Model(l) arbeitenpracovat jako model

můra: Die Sorge drückt ihn wie ein Alptraum.Starost ho tíží jako noční můra.

nákaza: Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.Jejich názory se šířily jako nákaza.

nehybný: unbeweglich wie eine Statue seinbýt nehybný jako socha

neviňátko: sich wie ein Unschuldsengel gebärdenexpr. tvářit se jako neviňátko

ostatní: wie die Anderenjako ostatní

označkovat: das Kind als problematisch bezeichnenoznačkovat dítě jako problémové

panenka: bildhübsches Mädchenpanenka jako obrázek

balvan: Es liegt ihm wie ein Stein auf dem Herzen.Leží to na něm jako balvan.

beran: stur wie ein Bock seinbýt tvrdohlavý jako beran

blecha: sich freuen wie ein Schneekönigbýt šťastný jako blecha

blesk: Die Nachricht wurde blitzschnell verbreitet.Zpráva se rozšířila jako blesk.

bota: j-n/etw. wie seine Westentasche/Hosentasche kennenznát koho/co jako své boty

břitva: Es ist messerscharf.Je to (ostré) jako břitva.

cedník: ein Gedächtnis wie ein Sieb habenmít paměť jako cedník

čert: j-n/etw. wie der Teufel das Weihwasser fürchtenbát se koho/čeho jako čert kříže

čumák: kalt wie eine Hundeschnauzestudený jako psí čumák

děcko: j-n wie ein kleines Kind behandelnjednat s kým jako s malým děckem

déšť: wie Pilze aus dem Boden schießenrůst jako houby po dešti

drátek: Es läuft wie am Schnürchen.přen. Jde to jako na drátkách.

držet se: wie eine Klette an j-m hängendržet se koho/čeho jako klíště

dřevo: wie ein Murmeltier schlafenpřen. spát jako dřevo

dudek: wie ein Murmeltier schlafenspát jako dudek

havran: rabenschwarz seinbýt (černý) jako havran

hlad: einen Bärenhunger habenmít hlad jako vlk

hlemýžď: wie eine Schnecke kriechenvléct se jako hlemýžď

houba: wie Pilze aus dem Boden schießenrůst jako houby po dešti

housle: Er kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.Přišel k tomu jako slepý k houslím.

hrách: Das sind Erbsen an die Wand geworfen.Jako když hrách na stěnu hází.

hrát si: mit j-m Katz und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší

hrob: die Totenstilleticho jako v hrobě

hrom: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako když hrom udeří

hromádka: wie ein Häufchen Unglück aussehenvypadat jako hromádka neštěstí

hubený: spindeldürr seinbýt hubený jako lunt

hulit: rauchen wie ein Schlothulit jako fabrika

husa: Kommt Zeit, kommt Rat.Dočkej času jako husa klasu.

chlupatý: Man muss ihm die Würmer aus der Nase ziehen.hanl. Leze to z něj jako z chlupaté deky.

jasný: vulg. arschklarjasný jako facka

jedle: schlank wie eine Tanne seinbýt štíhlý jako jedle

jiný: wie von einer anderen Welt seinbýt jako z jiného světa

jíst: wie ein Spatz essenjíst jako vrabec

klapat: Es klappt wie am Schnürchen.Klape to jako na drátku.

klas: Alles zu seiner Zeit!Dočkej času jako husa klasu!

klíště: an j-m wie eine Zecke hängendržet se koho jako klíště

kluzký: glitschig/schlüpfrig wie ein Aal seinbýt kluzký jako úhoř

kniha: wie ein Buch redenmluvit jako kniha

kočka: Katz und Maus mit j-m spielenhrát si s kým jako kočka s myší

konev: Es gießt wie aus Kannen., Es gießt in Strömen.Leje (tam) jako z konve.

kostel: die Kirchenstilleticho jako v kostele

kostelní: arm wie eine Kirchenmauschudý jako kostelní myš

kotě: wie ein verspieltes Kätzchenhravý jako kotě

koza: Er versteht davon so viel wie der Hahn vom Eierlegen.Rozumí tomu jako koza petrželi.

křeček: hamsternhromadit zásoby jako křeček

kříž: j-n/etw. wie der Teufel das Weihwasser meidenvyhýbat se komu/čemu jako čert kříži

lev: wie ein Löwe brüllenřvát jako lev

líný: erzfaul/stinkfaul seinbýt líný jako veš

máslo: Es geht wie geschmiert.Jde to jako po másle.

mládí: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

mlčenlivý: stumm wie ein Grabmlčenlivý jako hrob

mluvit: wie ein Buch redenmluvit jako kniha

myš: mit j-m Katze und Maus spielenhrát si s kým jako kočka s myší

myška: mäuschenstill seinbýt tichý jako myška

nebe: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako blesk z čistého nebe

němý: stumm wie ein Fischněmý jako ryba

nést se: wie ein Pfau stolzierennést se jako páv

neštěstí: wie ein Häufchen Unglück ausschauenvypadat jako hromádka neštěstí

obrázek: bildhübsch seinbýt jako obrázek

opatrovat: j-n/etw. hüten wie seinen Augapfelopatrovat koho/co jako oko v hlavě

paměť: ein Gedächtnis wie ein Elefant habenmít paměť jako slon

pěst: wie die Faust aufs Auge passenbýt jako pěst na oko

pilný: bienenfleißig seinbýt pilný jako včelička

písek: wie Sand am Meerjako zrnko písku v moři

angegossen: j-m wie angegossen sitzensedět komu jako ulité

Arsch: dunkel wie im Arschtma jako v prdeli

auftreten: vor dem Gericht als Zeuge auftretenvystupovat před soudem jako svědek

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

Muster: j-m als Muster dienensloužit komu za/jako vzor

schwer: schwer wie Blei seinbýt těžký jako olovo

üblich: wie üblichjako obvykle

versteinert: wie versteinert stehenstát jako zkamenělý

Vieh: j-n wie ein Stück Vieh behandelnzacházet s kým jako s dobytkem

Währung: Euro als einheitliche Währung der Europäischen Unioneuro jako jednotná měna Evropské unie

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.

anbieten: sich j-m als Dolmetscher anbietennabídnout se komu jako tlumočník

anführen: j-n als Zeugen anführenuvést koho jako svědka

angeben: etw. als Grund angebenuvést co jako důvod

Anschein: Es hat den Anschein, dass.../als ob...Vypadá to, jako by.../že...

arbeiten: als Tischler/Elektriker arbeitenpracovat jako truhlář/elektrikář

auffassen: j-s Worte als Vorwurf auffassenchápat čí slova jako výčitku

ausweisen: Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus.Tento film o něm svědčí jako o nadaném režisérovi.

benehmen: Er hat sich wie ein Kind benommen.Choval se jako dítě.

berüchtigt: Er ist als Raufbold berüchtigt.Je pověstný jako rváč.

berufen: sich auf j-n als Zeugen berufendovolávat se koho jako svědka

Biene: fleißig wie eine Biene seinbýt pilný jako včelička

dastehen: wie versteinert dastehenstát tu jako zkamenělý

denn: Er ist als Sänger bekannter denn als Komponist.Je známější jako zpěvák než jako skladatel.

drankommen: als Letzter drankommenpřijít na řadu jako poslední

eignen: Diese Vase eignet sich als Geschenk.Tato váza se hodí jako dárek.

entlarven: etw. als Lüge entlarvenodhalit co jako lež

Ersatz: Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.

etwa: Er ist etwa so groß wie ich.Je přibližně tak velký jako já.

Fisch: stumm wie ein Fisch seinbýt němý jako ryba

geschehen: Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.

halten: Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.

Haus: Tu als ob du zu Hause wärst!(Chovej se) Jako doma!

idiotensicher: eine idiotensichere Methodemetoda jako pro blbce

ihresgleichen: Leuten wie ihresgleichen ist nicht zu trauen.Lidem, jako jsou oni, se nedá důvěřovat.

interpretieren: Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.

Klette: hovor. zusammenhalten wie (die) Klettendržet jako klíště

löcherig: löcherig wie ein Schweizer Käseděravý jako ementál

melden: Er ist als vermisst gemeldet.Je nahlášen jako nezvěstný.

missionarisch: missionarisch tätig seinpůsobit jako misionář

Nachteil: sich als Nachteil etw. Gen erweisenukázat se jako nevýhoda čeho

nehmen: etw. für/als ein gutes Zeichen nehmenbrát co jako dobré znamení

Paradies: ein Leben wie im Paradiesživot jako v ráji

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

Pfand: etw. als Pfand nehmenvzít si co jako zástavu

schenken: etw. von j-m geschenkt bekommendostat co jako dárek od koho

schimpfen: wie ein Rohrspatz schimpfennadávat jako špaček

schlagen: Er ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.