Hlavní obsah

jiný

Přídavné jméno

  1. (druhý, odlišný) der/die/das andere, anders(artig)někdo jinýjemand andererjinými slovymit anderen Wortenmimo jinéunter anderemvíce než kdo jinýmehr als jeder andereza jiných okolnostíunter anderen Umständen
  2. (další, ostatní) der/die/das andere...a jiní...und (viele) anderemezi jinýmiunter anderen

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

mezi: mezi jinýmunter anderem

mimo: mimo jinéunter anderem

slovo: jinými slovy ...mit anderen Worten ...

být: Jiné řešení není.Es gibt keine andere Lösung.

dnes: Dnes jsou jiné poměry.Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.

kromě: kromě jinéhoaußerdem, überdies

možnost: mít jinou možnosteine andere Möglichkeit haben

nanejvýš: chovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivěsich zu den anderen äußerst unverträglich verhalten

něco: Teď o něčem jiném!Nun zu etwas Anderem!

nejiný: s nejiným výsledkemmit gleichem/demselben Ergebnis

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

odstín: Význam toho slova má jiný odstín.Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.

ozkoušet (si): ozkoušet jiný receptein anderes Rezept probieren

pro: opustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassen

program: přepnout na jiný programauf einen anderen Kanal umschalten

přejít: přejít na jiné témazu einem anderen Thema überwechseln

přemístit se: Přemístili se do jiné restaurace.Sie sind in eine andere Gaststätte gezogen.

přepnout: přepnout (televizi) na jiný program(den Fernseher) auf ein anderes Programm umschalten

přeřadit: přeřadit dítě do jiné školydas Kind umschulen

přesedlat: přesedlat na jiný oborauf ein anderes Fach umsatteln

přeskočit: Přeskočil na jiné téma.Er sprang auf ein anderes Thema über.

schválit: schválit jiný termíneinen anderen Termin genehmigen

téma: přejít na jiné témazu einem anderen Thema übergehen

úhel: vidět co z jiného úhluetw. aus einer anderen Sicht sehen

úplně: něco úplně jinéhoetwas ganz Anderes

upnout: upnout pozornost jiným směremseine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten

víra: přestoupit na jinou víruzu einem anderen Glauben überwechseln

vydávat se: vydávat se za někoho jinéhosich für jemand anderen ausgeben

zkonvertovat: zkonvertovat do jiného formátuin ein anderes Format konvertieren

žádný: ty a žádná jinádu und keine andere

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

myšlenka: přijít na jiné myšlenkyauf andere Gedanken kommen

názor: být jiného názoruanderer Meinung sein

přijít: přijít na jiné myšlenkyauf andere Gedanken kommen

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

stav: být v jiném stavuin anderen Umständen sein

als: nichts (anderes) als...nic (jiného) než...

ander(er,e,es): mit anderen Wortenjinými slovy

ganz: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

neben: neben anderen Möglichkeitenkromě jiných možností

niemand: niemand andersnikdo jiný

Annahme: die Annahme eines anderen Namenspřijetí jiného jména

Ansicht: Sie war anderer Ansicht.Byla jiného názoru.

beimischen: einer Farbe eine andere beimischenpřimíchat do barvy jinou

bekehren: j-n zu einer anderen Meinung bekehrenpřivést koho k jinému názoru

bleiben: Es bleibt keine andere Möglichkeit.Nezbývá jiná možnost.

darüber: Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.

etwas: etwas ganz anderesněco úplně jiného

Gedanke: Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen.Musíme ho přivést na jiné myšlenky. rozveselit ap.

umschreiben: einen Betrag auf ein anderes Konto umschreibenpřevést částku na jiné konto

umsetzen: einen Schüler in eine andere Schulbank umsetzenpřesadit žáka do jiné lavice

verziehen: in eine andere Stadt verzogen seinpřestěhovat se do jiného města

Land: Andere Länder, andere Sitten.Jiný kraj, jiný mrav.

Sitte: Andere Länder, andere Sitten.Jiný kraj, jiný mrav.