Hlavní obsah

jiný

Přídavné jméno

  1. (druhý, odlišný) der/die/das andere, anders(artig)někdo jinýjemand andererjinými slovymit anderen Wortenmimo jinéunter anderemvíce než kdo jinýmehr als jeder andereza jiných okolnostíunter anderen Umständen
  2. (další, ostatní) der/die/das andere...a jiní...und (viele) anderemezi jinýmiunter anderen

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

mezi: unter anderemmezi jiným

mimo: unter anderemmimo jiné

slovo: mit anderen Worten ...jinými slovy ...

být: Es gibt keine andere Lösung.Jiné řešení není.

dnes: Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.Dnes jsou jiné poměry.

kromě: außerdem, überdieskromě jiného

možnost: eine andere Möglichkeit habenmít jinou možnost

nanejvýš: sich zu den anderen äußerst unverträglich verhaltenchovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivě

něco: Nun zu etwas Anderem!Teď o něčem jiném!

nejiný: mit gleichem/demselben Ergebniss nejiným výsledkem

nezbývat: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.

odstín: Die Bedeutung dieses Wortes hat eine andere Nuance.Význam toho slova má jiný odstín.

ozkoušet (si): ein anderes Rezept probierenozkoušet jiný recept

pro: seine Frau wegen einer anderen verlassenopustit ženu pro jinou

program: auf einen anderen Kanal umschaltenpřepnout na jiný program

přejít: zu einem anderen Thema überwechselnpřejít na jiné téma

přemístit se: Sie sind in eine andere Gaststätte gezogen.Přemístili se do jiné restaurace.

přepnout: (den Fernseher) auf ein anderes Programm umschaltenpřepnout (televizi) na jiný program

přeřadit: das Kind umschulenpřeřadit dítě do jiné školy

přesedlat: auf ein anderes Fach umsattelnpřesedlat na jiný obor

přeskočit: Er sprang auf ein anderes Thema über.Přeskočil na jiné téma.

schválit: einen anderen Termin genehmigenschválit jiný termín

téma: zu einem anderen Thema übergehenpřejít na jiné téma

úhel: etw. aus einer anderen Sicht sehenvidět co z jiného úhlu

úplně: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

upnout: seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtenupnout pozornost jiným směrem

víra: zu einem anderen Glauben überwechselnpřestoupit na jinou víru

vydávat se: sich für jemand anderen ausgebenvydávat se za někoho jiného

zkonvertovat: in ein anderes Format konvertierenzkonvertovat do jiného formátu

žádný: du und keine anderety a žádná jiná

jáma: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

myšlenka: auf andere Gedanken kommenpřijít na jiné myšlenky

názor: anderer Meinung seinbýt jiného názoru

přijít: auf andere Gedanken kommenpřijít na jiné myšlenky

sám, sama, samo, samý: Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

stav: in anderen Umständen seinbýt v jiném stavu

als: nichts (anderes) als...nic (jiného) než...

ander(er,e,es): mit anderen Wortenjinými slovy

ganz: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

neben: neben anderen Möglichkeitenkromě jiných možností

niemand: niemand andersnikdo jiný

Annahme: die Annahme eines anderen Namenspřijetí jiného jména

Ansicht: Sie war anderer Ansicht.Byla jiného názoru.

beimischen: einer Farbe eine andere beimischenpřimíchat do barvy jinou

bekehren: j-n zu einer anderen Meinung bekehrenpřivést koho k jinému názoru

bleiben: Es bleibt keine andere Möglichkeit.Nezbývá jiná možnost.

darüber: Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.

etwas: etwas ganz anderesněco úplně jiného

Gedanke: Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen.Musíme ho přivést na jiné myšlenky. rozveselit ap.

umschreiben: einen Betrag auf ein anderes Konto umschreibenpřevést částku na jiné konto

umsetzen: einen Schüler in eine andere Schulbank umsetzenpřesadit žáka do jiné lavice

verziehen: in eine andere Stadt verzogen seinpřestěhovat se do jiného města

Land: Andere Länder, andere Sitten.Jiný kraj, jiný mrav.

Sitte: Andere Länder, andere Sitten.Jiný kraj, jiný mrav.

jiný: jemand andererněkdo jiný