Hlavní obsah

něco

Zájmeno

  1. (nějaká věc) (irgend)etwas, irgendwasNěco mne znepokojuje.Etwas beunruhigt mich.něco na čteníetwas zum LesenTeď o něčem jiném!Nun zu etwas Anderem!vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen
  2. (trocha, kousek) etwas, ein wenig
  3. expr.(mnoho) etwas, einigesTo bude něco stát.Das wird etwas kosten.

Příslovce

  1. (trochu, poněkud) etwas, ein bisschenmít něco (málo) penězetwas Geld haben
  2. expr.(velmi mnoho) was, wie

Vyskytuje se v

bokem: etw. nebenbei verdienenvydělat si něco bokem

aby: Hoffentlich passiert ihm nichts!Aby se mu tak něco stalo!

bolet: Tut dir etwas weh?Bolí tě něco?

chrchlat: Es knackt im Radio.V rádiu něco chrchlá.

chybět: Es fehlt hier etwas.Tady něco chybí.

kápnout: Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.Doufám, že mi z toho něco kápne.

mít: Soll ich etwas kaufen?Mám něco nakoupit?

nastavit: Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!Nastav ruku, něco ti dám!

něco: etwas Geld habenmít něco (málo) peněz

než: Besser etwas als nichts.Lepší něco než nic.

osvítit: Mir kam plötzlich eine Erleuchtung.Náhle mě něco osvítilo.

oželet: So etwas ist leicht zu verschmerzen.Něco takového se dá lehce oželet.

pobavení: Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.Chci si přečíst něco pro pobavení.

pořádný: etwas Rechtes erlernennaučit se něco pořádného

proclení: Haben Sie etwas zu verzollen?Máte něco k proclení?

předběhnout: Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.

přiučit se: etwas Neues dazulernenpřiučit se něčemu novému

přivydělat si: sich zur Rente hinzuverdienenpřivydělat si něco k důchodu

semlít se: Mir schwant, dass hier etwas geschehen wird.Tuším, že se tu něco semele.

smět: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

spolknout: Er hat etwas verschlungen und ist weggegangen.Něco spolkl a šel.

spolu: Sie hatten etwas miteinander.Něco spolu měli.

tu: Da ist ihm was eingefallen.Tu ho něco napadlo.

udělat: Hat er dir was angetan?Udělal ti něco?

úplně: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

vevnitř: Ist etwas d(a)rin?Je něco vevnitř?

vytlouct: Er kann bei allem etwas für sich herausschlagen.Ze všeho umí pro sebe něco vytlouct.

zahřátí: Nehmen Sie etwas zum Aufwärmen?Dáte si něco na zahřátí?

zakousnout: Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.Ještě bych něco málo zakousl.

zakousnutí: Ich muss eine Kleinigkeit essen.Musím si dát něco k zakousnutí.

zazpívat: Sing mir (et)was (vor).Zazpívej mi něco.

zeptat se: Darf ich dich etwas fragen?Můžu se tě na něco zeptat?

zvláštní: Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.Považovala se vždy za něco zvláštního.

přeletět: Ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen.přen. Něco mu přelítlo přes nos.

všechen, všechna, všechno: Alles hat sein Gutes.Všechno zlé je k něčemu dobré.

eins: noch einsještě něco

ganz: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

Lunge: hovor. etwas auf der Lunge habenmít něco na plicích být nemocný na plíce

reichlich: eine reichliche Stundeněco více než hodinu

anbieten: Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?Smím vám něco nabídnout (k pití)?

darunter: 0 Grad oder etwas darunter0 stupňů nebo něco pod tím

dazwischenkommen: Es ist mir etwas dazwischengekommen.Něco mi do toho přišlo.

dürfen: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

erzählen: hovor. Na, dem werde ich was erzählen!No, tomu teda něco povím!

es: Es ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.

etwas: Wir hörten etwas.Něco jsme zaslechli.

Extrawurst: Sie will immer eine Extrawurst gebraten haben.Chce vždycky něco extra.

irgendetwas: Wir müssen irgendetwas tun!Musíme něco udělat!

irgendwas: Ist irgendwas?Stalo se něco?

Kleinigkeit: hovor. eine Kleinigkeit essendát si něco malého (k jídlu)

stimmen: Hier stimmt etwas nicht!Tady není něco v pořádku!

tun: So tu doch etwas!Tak už něco dělej!

überlassen: Lasst mir etwas davon über!Nechte mi z toho něco!

unsereiner: Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.Našinec si něco takového nemůže dovolit.

was: was zum Lesenněco na čtení

Zuwachs: Die Schuhe für die Kleine kaufe ich auf Zuwachs.Boty pro malou koupím (o něco) větší.