Hlavní obsah

wenig

Zájmeno

  1. máloco, sotvaco, něco (málo)
  2. málo, nemnoho malé množstvíwenig Interesse habenmít malý zájemmit wenigem zufrieden seinspokojit se s málem
  3. málo, několik (málo), párin wenigen Stundenza několik (málo) hodin
  4. málo, méně užívá se ve spojení s příslovcem míryEs waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

Vyskytuje se v

machen: sich Dat wenig aus j-m/etw. machennedělat si nic z koho/čeho

mehr: mehr oder minder/wenigervíceméně

binnen: binnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžiků

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

ausruhen: Du musst ein wenig ausruhen!Musíš trochu odpočívat!

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

Geduld: Ich bitte dich um (ein wenig) Geduld.Prosím tě o (malé) strpení.

so wenig: Ich habe so wenig Erfahrung wie er.Mám tak málo zkušeností jako on.

überragen: Der Balken ragt ein wenig über.Trám trochu vyčnívá.

zu wenig: Sie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.