Hlavní obsah

etwas

Zájmeno

  1. něco, cosiWir hörten etwas.Něco jsme zaslechli.Hast du etwas gesagt?Říkal jsi něco?etwas Neuesněco novéhoetwas ganz anderesněco úplně jiného
  2. něco, trochu, kousek
  3. poněkud, trochu, o něcoDer Film ist etwas langweilig.Film je poněkud nudný.Ich bin noch etwas müde.Jsem ještě trochu unavený.

Zájmeno

  1. so etwas něco takového většinou chyba, hloupost ap.Mit so etwas muss man rechnen.S něčím takovým je třeba počítat.So etwas Dummes!Něco tak hloupého!

Das, podstatné jméno~, ~/žert. ~se

Vyskytuje se v

Beeilung: (Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!Rychle!, Pospěš!, Pohyb!

darstellen: etwas/nichts darstellendělat/nedělat dojem

hören: etwas/nichts von sich hören lassendát/nedat o sobě vědět

hören: etwas von j-m zu hören bekommenod koho dostat vynadáno

Kasten: etwas auf dem Kasten habenmít něco v hlavě, být bedna

nütze: zu etwas nütze seinbýt k něčemu, hodit se k něčemu

sagen: sich Dat von j-m etwas sagen lassendát si od koho říct

stimmen: Da stimmt (doch) etwas nicht.Tady (přece) něco není v pořádku.

ganz: etwas ganz Anderesněco úplně jiného

Lunge: hovor. etwas auf der Lunge habenmít něco na plicích být nemocný na plíce

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

anbieten: Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?Smím vám něco nabídnout (k pití)?

beschlagen: Die Wurst ist schon etwas beschlagen.Salám už trochu plesniví.

darunter: 0 Grad oder etwas darunter0 stupňů nebo něco pod tím

dazwischenkommen: Es ist mir etwas dazwischengekommen.Něco mi do toho přišlo.

dürfen: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

empfehlen: Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten.Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

erleben: Hat man so etwas schon erlebt?Už jste něco takového zažili/viděli?

es: Es ist etwas Schlimmes passiert.Stalo se něco špatného.

nutzen: j-m/etw. etwas nutzenbýt trochu užitečný komu/čemu

stimmen: Hier stimmt etwas nicht!Tady není něco v pořádku!

tun: So tu doch etwas!Tak už něco dělej!

tun: Ich habe noch etwas Wichtiges zu tun.Mám ještě něco důležitého.

überlassen: Lasst mir etwas davon über!Nechte mi z toho něco!

unsereiner: Unsereiner kann sich so etwas nicht leisten.Našinec si něco takového nemůže dovolit.

Familie: So (et)was kommt in den besten Familien vor!To se stává i v (nej)lepších rodinách!