Hlavní obsah

sagen

Sloveso

  1. říci/říkat vyslovitj-m Guten Morgen sagenříci komu dobré ránoDavon habe ich nichts gesagt.O tom jsem nic neříkal.
  2. zu j-m/etw. irgendwie říkat komu/čemu jak, nazývat koho/co jak
  3. říct, sdělit vyjádřitLass dir das gesagt sein.Dej si říct. vezmi si to k srdci
  4. říci, poznamenat k tématu ap.
  5. hovor.říci, domnívat se, mysletIch sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.
  6. říkat, znamenat, (vy)povídat

Vyskytuje se v

bloß: Sag bloß!No řekni!

Fuchs: wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagenkde lišky dávají dobrou noc

Hase: wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagenkde dávají lišky dobrou noc

Meinung: j-m (gehörig) die Meinung sagenříci komu (od plic) svůj názor

nein: zu etw. nein sagenříct ne na co, odmítnout, zamítnout co

unter: unter uns gesagtmezi námi řečeno

wer: Wem sagst du das!Mně to budeš povídat!, Komu to říkáš!, Mně je to jasné!

Ade: j-m Ade sagendát komu sbohem

hässlich: j-m hässliche Worte sagenříci komu ohavná slova

innig: j-m innigen Dank sagenvyslovit komu vřelé díky

Klotz: einen Klotz sägenřezat špalek

Überlieferung: mündliche Überlieferung von Sagenústní předávání pověstí

Zeit: eine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časů

bedenken: Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.

Beherrschung: etw. mit großer Beherrschung sagenříci co s velkým ovládáním

Bescheid: j-m über etw. Akk Bescheid geben/sagendát vědět komu co, říci komu o čem

besser: Sag es besser!Řekni to lépe!

brauchen: Du brauchst es (mir) nur zu sagen.Stačí, když (mi) to řekneš.

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

denen: jene Leute, denen sie ihre Meinung sagteti (lidé), kterým řekla svůj názor

Ehre: Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...K jeho/její cti musím říci, že ...

eins: Eins muss ich dir sagen.Jedno ti říct musím., Jedno ti řeknu.

es: Mir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.

etwas: Hast du etwas gesagt?Říkal jsi něco?

Evangelium: Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.Vše, co řekne, je pro něj evangelium.

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

indirekt: etw. indirekt sagenříct co nepřímo

lauter: lauter Lügen sagenříkat samé lži

man: Man sagt ...Lidé říkají ..., Říká se ...

mögen: Ich möchte sagen...Chtěl bych říci...

nicht: Nicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.Nikdo neměl odvahu říci ne.

nichts: nichts sagennic neříkat

pflegen: wie man zu sagen pflegtjak se říká

pur: Sage mir nur pure Wahrheit.Řekni mi jen čistou pravdu.

Respekt: etw. mit Respekt sagenříci s respektem co

rühmen: Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...Jsem pyšný, že mohu říci, že...

Sache: etw. zur Sache sagenříci co k tématu/věci

Scherz: etw. (nur) aus Scherz sagenříci co (jen) z legrace

selbst: Du selbst hast es gesagt.Ty sám jsi to říkal.

sollen: (Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...

ungeschminkt: j-m ungeschminkt seine Meinung sagenříci komu na rovinu svůj názor

uns: Er hat uns alles gesagt.Všechno nám řekl.

uns: Unter uns gesagt...Mezi námi (řečeno)...

Vertrauen: j-m etw. im Vertrauen sagendůvěrně říci komu co

Wahrheit: die Wahrheit sagenříkat pravdu

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

besser: besser gesagtlépe řečeno

können: nicht Nein sagen könnenneumět říci ne

báj: řecké bájegriechische Sagen

jednoduše: jednoduše řečenoeinfach gesagt

jinak: jinak řečenoanders gesagt

mírně: mírně řečenogelinde gesagt

naplno: říci co naplnoetw. rundheraus sagen

obecně: obecně řečenoallgemein gesagt

upřímně: upřímně řečenoehrlich gesagt

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

beznadějně: říci co beznadějněetw. hoffnungslos sagen

co: Co řekne, to platí.Was er sagt, das gilt.

což: Což nám o tom někdo řekl?Hat es uns jemand gesagt?

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

dokázat: Dokaž, že mluvíš pravdu.Beweise, dass du Wahrheit sagst.

hodný: Buďte tak hodný a řekněte mi...Seien Sie so nett und sagen Sie mir...

ironie: říci co s ironií/bez ironieetw. mit/ohne Ironie sagen

jak: Jak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.

již: Jak již bylo řečeno.Wie schon gesagt wurde.

kloudný: Neřekl nic kloudného.Er sagte nichts Vernünftiges.

krátce: krátce řečenokurz gesagt/gefasst

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

mít: Mám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.

nadsázka: Bez nadsázky lze říci...Ohne Übertreibung kann man sagen...

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

naposled: Říkám ti to naposled.Ich sage es dir zum letzten Mal.

napovídat: Nenapovídej spolužákovi!Sage dem Mitschüler nicht vor!

nařezat: nařezat dříví piloudas Holz sägen

naschvál: Řekl to naschvál.Er hat es mit Absicht gesagt.

nehorázný: říci nehoráznou ležeine bodenlose/ungeheure Lüge sagen

nechť: Řekni mu, nechť se okamžitě dostaví.Sag ihm, er soll sofort herkommen!

obhajoba: říci co na svou obhajobuetw. zu seiner Verteidigung sagen

obráceně: říkat co obráceněetw. umgekehrt sagen

oklika: Řekni to bez oklik!Sag es ohne Umschweife!

omluva: říci co na omluvuetw. zur Entschuldigung sagen

on, ona, ono: Ono se snadno řekne...Das ist leicht gesagt...

ostych: říci co bez ostychuetw. ohne Scheu sagen

ostýchat se: ostýchat se říct svůj názorsich scheuen, seine Meinung zu sagen

pak: Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.

pojit se: K městu se pojí řada pověstí.Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.

pouhý: říci pouhou pravdureine Wahrheit sagen

poutat se: K místu se poutá pověst.An den Ort knüpft sich eine Sage.

proto: A proto to říkám.Und daher sage ich das.