Hlavní obsah

sagen

Sloveso

  1. říci/říkat vyslovitj-m Guten Morgen sagenříci komu dobré ránoDavon habe ich nichts gesagt.O tom jsem nic neříkal.
  2. zu j-m/etw. irgendwie říkat komu/čemu jak, nazývat koho/co jak
  3. říct, sdělit vyjádřitLass dir das gesagt sein.Dej si říct. vezmi si to k srdci
  4. říci, poznamenat k tématu ap.
  5. hovor.říci, domnívat se, mysletIch sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.
  6. říkat, znamenat, (vy)povídat

Vyskytuje se v

Fuchs: wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagenkde lišky dávají dobrou noc

Hase: wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagenkde dávají lišky dobrou noc

Meinung: j-m (gehörig) die Meinung sagenříci komu (od plic) svůj názor

nein: zu etw. nein sagenříct ne na co, odmítnout, zamítnout co

sagen: Sagen wir (ein)malŘekněme, že ...

unter: unter uns gesagtmezi námi řečeno

wer: Wem sagst du das!Mně to budeš povídat!, Komu to říkáš!, Mně je to jasné!

Ade: j-m Ade sagendát komu sbohem

hässlich: j-m hässliche Worte sagenříci komu ohavná slova

innig: j-m innigen Dank sagenvyslovit komu vřelé díky

Klotz: einen Klotz sägenřezat špalek

Überlieferung: mündliche Überlieferung von Sagenústní předávání pověstí

Zeit: eine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časů

bedenken: Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.

Beherrschung: etw. mit großer Beherrschung sagenříci co s velkým ovládáním

Bescheid: j-m über etw. Akk Bescheid geben/sagendát vědět komu co, říci komu o čem

besser: Sag es besser!Řekni to lépe!

brauchen: Du brauchst es (mir) nur zu sagen.Stačí, když (mi) to řekneš.

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

denen: jene Leute, denen sie ihre Meinung sagteti (lidé), kterým řekla svůj názor

Ehre: Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...K jeho/její cti musím říci, že ...

eins: Eins muss ich dir sagen.Jedno ti říct musím., Jedno ti řeknu.

es: Mir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.

etwas: Hast du etwas gesagt?Říkal jsi něco?

Evangelium: Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.Vše, co řekne, je pro něj evangelium.

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

indirekt: etw. indirekt sagenříct co nepřímo

lauter: lauter Lügen sagenříkat samé lži

man: Man sagt ...Lidé říkají ..., Říká se ...

mögen: Ich möchte sagen...Chtěl bych říci...

nicht: Nicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.Nikdo neměl odvahu říci ne.

nichts: nichts sagennic neříkat

pflegen: wie man zu sagen pflegtjak se říká

pur: Sage mir nur pure Wahrheit.Řekni mi jen čistou pravdu.

Respekt: etw. mit Respekt sagenříci s respektem co

rühmen: Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...Jsem pyšný, že mohu říci, že...

Sache: etw. zur Sache sagenříci co k tématu/věci

Scherz: etw. (nur) aus Scherz sagenříci co (jen) z legrace

selbst: Du selbst hast es gesagt.Ty sám jsi to říkal.

sollen: (Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...

ungeschminkt: j-m ungeschminkt seine Meinung sagenříci komu na rovinu svůj názor

uns: Er hat uns alles gesagt.Všechno nám řekl.

Vertrauen: j-m etw. im Vertrauen sagendůvěrně říci komu co

Wahrheit: die Wahrheit sagenříkat pravdu

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

können: nicht Nein sagen könnenneumět říci ne

báj: griechische Sagenřecké báje

jednoduše: einfach gesagtjednoduše řečeno

jinak: anders gesagtjinak řečeno

mírně: gelinde gesagtmírně řečeno

naplno: etw. rundheraus sagenříci co naplno

obecně: allgemein gesagtobecně řečeno

upřímně: ehrlich gesagtupřímně řečeno

: Sag ihm, dass er bald kommen soll.Řekni mu, ať brzy přijde.

beznadějně: etw. hoffnungslos sagenříci co beznadějně

co: Was er sagt, das gilt.Co řekne, to platí.

což: Hat es uns jemand gesagt?Což nám o tom někdo řekl?

dobré: j-m etw. im Guten sagenříkat komu co po dobrém

dokázat: Beweise, dass du Wahrheit sagst.Dokaž, že mluvíš pravdu.

hodný: Seien Sie so nett und sagen Sie mir...Buďte tak hodný a řekněte mi...

ironie: etw. mit/ohne Ironie sagenříci co s ironií/bez ironie

jak: Wie sie sagten, so haben sie auch getan.Jak řekli, tak udělali.

již: Wie schon gesagt wurde.Jak již bylo řečeno.

kloudný: Er sagte nichts Vernünftiges.Neřekl nic kloudného.

krátce: kurz gesagt/gefasstkrátce řečeno

lidé: Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?Co tomu řeknou lidé?

mít: Ich habe dazu etwas zu sagen.Mám k tomu co říct.

nadsázka: Ohne Übertreibung kann man sagen...Bez nadsázky lze říci...

nahlas: Das darfst du nicht laut sagen!To nesmíš říkat nahlas!

naposled: Ich sage es dir zum letzten Mal.Říkám ti to naposled.

napovídat: Sage dem Mitschüler nicht vor!Nenapovídej spolužákovi!

nařezat: das Holz sägennařezat dříví pilou

naschvál: Er hat es mit Absicht gesagt.Řekl to naschvál.

nehorázný: eine bodenlose/ungeheure Lüge sagenříci nehoráznou lež

nechť: Sag ihm, er soll sofort herkommen!Řekni mu, nechť se okamžitě dostaví.

obhajoba: etw. zu seiner Verteidigung sagenříci co na svou obhajobu

obráceně: etw. umgekehrt sagenříkat co obráceně

oklika: Sag es ohne Umschweife!Řekni to bez oklik!

omluva: etw. zur Entschuldigung sagenříci co na omluvu

on, ona, ono: Das ist leicht gesagt...Ono se snadno řekne...

ostych: etw. ohne Scheu sagenříci co bez ostychu

ostýchat se: sich scheuen, seine Meinung zu sagenostýchat se říct svůj názor

pak: Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.

pojit se: Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.K městu se pojí řada pověstí.

bloß: Sag bloß!No řekni!

pouhý: reine Wahrheit sagenříci pouhou pravdu

poutat se: An den Ort knüpft sich eine Sage.K místu se poutá pověst.

proto: Und daher sage ich das.A proto to říkám.

prve: Das hast du schon vorher gesagt.To už jsi říkal prve.

předběhnout: Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.

přísahat: Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.Přísahám, že mluvím pravdu.

rovnou: j-m etw. direkt ins Gesicht sagenříci komu co rovnou do očí

řezat: Holz sägenřezat dříví pilou

říct: j-m die volle Wahrheit sagenkomu říci celou pravdu

říkat: etw. laut sagenříkat co nahlas

souhrnem: Zusammengenommen kann man sagen, dass...Souhrnem lze říci, že...

sprostý: eine gemeine Lüge sagenříct sprostou lež

strachovat se: Er hat Angst, die Wahrheit zu sagen.Strachuje se říct pravdu.

stručně: kurz gesagtstručně řečeno

stručnost: etw. in aller Kürze sagenco říct ve vší stručnosti

svůj, svá, své, svoje: Sag deine Meinung.Řekni svůj názor.

takový: Ich habe nichts dergleichen gesagt.Nic takového jsem neřekl.

tradovat se: Man sagt, dass ...Traduje se, že...

vytáčka: etw. ohne Ausflüchte sagenříci co bez vytáček

zaběhnout se: Die neue Säge hat sich schon eingelaufen.Nová pila se už zaběhla.

zamlouvat se: Der Einfall sagt mir zu.Ta myšlenka se mi zamlouvá.

že: Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.Že by byla pilná, to se nedá říct.

žertem: etw. aus Scherz sagenříci co žertem

klidný: etw. ruhigen Gewissens tun/sagenudělat/říct co s klidným svědomím

noc: Dort sagen Fuchs und Hase einander gute Nacht.Lišky tam dávají dobrou noc.

odstup: etw. mit Distanz sagenříct co s odstupem