Hlavní obsah

aussagen

Vyskytuje se v

fixieren: j-s Aussage in einem Protokoll fixierenzanést čí výpověď do protokolu

zufolge: seiner Aussage zufolgepodle jeho výpovědi

Aussage: nach Aussage des Zeugenpodle výpovědi svědka

belasten: Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.

beschwören: die Aussage vor Gericht beschwörenodpřisáhnout výpověď před soudem

Eid: unter Eid aussagenvypovídat pod přísahou

ergeben: Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.

wirklich: wirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücksskutečné výpovědi svědků neštěstí

výpověď: výpověď pod přísahoueine eidliche Aussage

výrok: log. logický výrokeine logische Aussage

pod, pode: vypovídat pod přísahouunter Eid aussagen

potvrdit: potvrdit čí výpověďj-s Aussage bestätigen

pravdivý: pravdivá zpráva/výpověďeine wahrheitsgetreue Nachricht/Aussage

svědek: vypovídat jako svědekals Zeuge aussagen

výpověď: učinit výpověď o čemeine Aussage über etw. machen