Hlavní obsah

besser

Přídavné jméno

  1. lepšíužívá se jako druhý stupeň přídavného jména gutSag es besser!Řekni to lépe!hovor. Besser ist besser.Jistota je jistota.
  2. lepší, kvalitní hotel ap.
  3. lepší, na vyšší úrovni lidé ap.in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

Vyskytuje se v

Abend: guten Abenddobrý večer

all: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

anschreiben: bei j-m schlecht/gut angeschrieben seinbýt u koho špatně/dobře zapsaný

beieinander sein: gut/schlecht beieinander seinbýt/nebýt fit zdravý

beraten: gut/schlecht beraten sein(u)dělat dobře/špatně

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Ermessen: nach bestem Ermessenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Fuchs: wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagenkde lišky dávají dobrou noc

Geschäft: mit etw. ein (gutes) Geschäft machenudělat dobrý obchod s čím

Glück: auf gut Glücknaslepo, nazdařbůh

gut: Das fängt ja gut an!To to pěkně začíná!

gut: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

gut: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

gut: in guten Händen seinbýt v dobrých rukou

gut: kurz und gutzkrátka a dobře

gut: Mach's gut!Měj se!

gut: Alles Gute zu etw.!Všechno nejlepší k čemu! k svátku ap.

Haar: kein gutes Haar an j-m/etw. lassennenechat na kom/čem nit(ku) suchou

Hälfte: meine bessere Hälftemoje lepší polovička, manžel/manželka

Hand: in guten Händen seinbýt v dobrých rukou

Hand: Besser einen Spatz in der Hand, als eine Taube auf dem Dach.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

Hase: wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagenkde dávají lišky dobrou noc

Jahr: Guten Rutsch ins neue Jahr!Dobrý start do nového roku! silvestrovské přání

Jahr: in den besten Jahrenv nejlepších letech

machen: Mach's gut!Měj se hezky!, Ať se ti daří!, Drž se!

na: na gutno dobře

Nacht: Gute Nacht!Dobrou noc!

nun: nun (gut)no (dobrá), takže, nuže

Ordnung: in schönster/bester Ordnungv nejlepším pořádku

Rutsch: Guten Rutsch!Šťastnou cestu!

Rutsch: Guten Rutsch ins neue Jahr!Dobrý start do nového roku!

Seele: die (gute) Seele etw. Gen seinbýt (dobrá) duše čeho

teuer: Da/Hier ist guter Rat teuer.Tady je každá rada drahá/dobrá.

tun: Besseres zu tun habenmít na práci něco lepšího

Werk: ein gutes Werk tunvykonat dobrý skutek

Wort: für j-n ein (gutes) Wort einlegenztratit za koho (dobré) slovo

Zug: einen guten Zug habenmít dobrý splávek při pití alkoholu

zu viel: zu viel des Guten, des Guten zu viel seinbýt příliš

aber: teuer, aber gutdrahý, ale dobrý

auseinandergehen: im Guten auseinandergehenrozejít se v dobrém

ausschlagen: zum Guten ausschlagenobrátit se k dobrému

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

dank: dank deiner guten Kenntnissedíky tvým dobrým znalostem

desto: Je eher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

Ding: gute/nützliche Dingedobré/užitečné věci

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

halbwegs: halbwegs gutes Wetterjakž takž dobré počasí

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

Idee: eine gute Idee habenmít dobrý nápad

können: gut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

Voraus: besten/vielen Dank im Vorauspředem mnohokrát děkuji

weitaus: weitaus besserdaleko lépe

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány

Abschnitt: Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!Tento ústřižek dobře uschovejte!

all: j-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

allerseits: Guten Abend allerseits!Dobrý večer vespolek!

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

amüsieren: Amüsiert euch gut!Bavte se dobře!, Hezky se bavte!

anfangs: Anfangs ging alles gut.Zpočátku šlo všechno dobře.

ankommen: Seid ihr gut angekommen?Dorazili jste dobře?

Anlage: gute geistige Anlagen zu etw. habenmít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co

Appetit: Guten Appetit!Dobrou chuť!

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

aufpassen: Pass gut auf deine Schwester auf!Dohlédni pořádně na svou sestru!

aushalten: Hier lässt es sich (gut) aushalten!(Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!

Auskommen: ein (gutes) Auskommen habenmít slušný příjem

befinden: etw. für gut befindenshledat co dobrým

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

behalten: gute Laune behaltenuchovat si dobrou náladu

beherrschen: sich gut beherrschen könnenumět se dobře ovládat

bekommen: Der Klimawechsel bekommt dir gut.Změna podnebí ti prospěje.

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

beschlagen: auf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen seindobře se vyznat v přírodních vědách

Besserung: Gute Besserung!Brzké uzdravení!

best(er,e,es): meine beste Freundinmoje nejlepší přítelkyně

beziehen: ein gutes Gehalt beziehenbrát dobrý plat

Beziehung: mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahy

bringen: j-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu

bringen: etw. gut bringendobře zvládnout co

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

Dienst: j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

dieser, diese, dieses: Dieses Kleid gefällt mir gut.Tyto šaty se mi líbí.

durchdenken: ein gut durchdachter Plandobře promyšlený plán