Hlavní obsah

besser

Přídavné jméno

  1. lepšíužívá se jako druhý stupeň přídavného jména gutSag es besser!Řekni to lépe!hovor. Besser ist besser.Jistota je jistota.
  2. lepší, kvalitní hotel ap.
  3. lepší, na vyšší úrovni lidé ap.in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

Vyskytuje se v

all: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

anschreiben: bei j-m schlecht/gut angeschrieben seinbýt u koho špatně/dobře zapsaný

beieinander sein: gut/schlecht beieinander seinbýt/nebýt fit zdravý

beraten: gut/schlecht beraten sein(u)dělat dobře/špatně

besser: j-n eines Besseren belehrenotevřít oči komu

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Ermessen: nach bestem Ermessenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Fuchs: wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagenkde lišky dávají dobrou noc

Geschäft: mit etw. ein (gutes) Geschäft machenudělat dobrý obchod s čím

Glück: auf gut Glücknaslepo, nazdařbůh

gut: Das fängt ja gut an!To to pěkně začíná!

Haar: kein gutes Haar an j-m/etw. lassennenechat na kom/čem nit(ku) suchou

Hälfte: meine bessere Hälftemoje lepší polovička, manžel/manželka

Hand: in guten Händen seinbýt v dobrých rukou

Hase: wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagenkde dávají lišky dobrou noc

Jahr: Guten Rutsch ins neue Jahr!Dobrý start do nového roku! silvestrovské přání

machen: Mach's gut!Měj se hezky!, Ať se ti daří!, Drž se!

na: na gutno dobře

Nacht: Gute Nacht!Dobrou noc!

nun: nun (gut)no (dobrá), takže, nuže

Ordnung: in schönster/bester Ordnungv nejlepším pořádku

Rutsch: Guten Rutsch!Šťastnou cestu!

Seele: die (gute) Seele etw. Gen seinbýt (dobrá) duše čeho

teuer: Da/Hier ist guter Rat teuer.Tady je každá rada drahá/dobrá.

tun: Besseres zu tun habenmít na práci něco lepšího

Werk: ein gutes Werk tunvykonat dobrý skutek

Wort: für j-n ein (gutes) Wort einlegenztratit za koho (dobré) slovo

Zug: einen guten Zug habenmít dobrý splávek při pití alkoholu

zu viel: zu viel des Guten, des Guten zu viel seinbýt příliš

aber: teuer, aber gutdrahý, ale dobrý

auseinandergehen: im Guten auseinandergehenrozejít se v dobrém

ausschlagen: zum Guten ausschlagenobrátit se k dobrému

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

desto: Je eher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

Ding: gute/nützliche Dingedobré/užitečné věci

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

halbwegs: halbwegs gutes Wetterjakž takž dobré počasí

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

Idee: eine gute Idee habenmít dobrý nápad

können: gut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

Voraus: besten/vielen Dank im Vorauspředem mnohokrát děkuji

weitaus: weitaus besserdaleko lépe

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány

Abschnitt: Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!Tento ústřižek dobře uschovejte!

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

allerseits: Guten Abend allerseits!Dobrý večer vespolek!

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

amüsieren: Amüsiert euch gut!Bavte se dobře!, Hezky se bavte!

anfangs: Anfangs ging alles gut.Zpočátku šlo všechno dobře.

ankommen: Seid ihr gut angekommen?Dorazili jste dobře?

Anlage: gute geistige Anlagen zu etw. habenmít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co

Appetit: Guten Appetit!Dobrou chuť!

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

aufpassen: Pass gut auf deine Schwester auf!Dohlédni pořádně na svou sestru!

aushalten: Hier lässt es sich (gut) aushalten!(Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!

Auskommen: ein (gutes) Auskommen habenmít slušný příjem

befinden: etw. für gut befindenshledat co dobrým

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

behalten: gute Laune behaltenuchovat si dobrou náladu

beherrschen: sich gut beherrschen könnenumět se dobře ovládat

bekommen: Der Klimawechsel bekommt dir gut.Změna podnebí ti prospěje.

beschlagen: auf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen seindobře se vyznat v přírodních vědách

Besserung: Gute Besserung!Brzké uzdravení!

Abend: guten Abenddobrý večer

best(er,e,es): meine beste Freundinmoje nejlepší přítelkyně

beziehen: ein gutes Gehalt beziehenbrát dobrý plat

Beziehung: mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahy

dobrý: gute Laune habenmít dobrou náladu

dobře: es gut mit j-m meinenmyslet to s kým dobře

chuť: Guten Appetit!Dobrou chuť!

chutnat: Lassen Sie sich's (gut) schmecken.Nechte si chutnat.

nálada: guter/schlechter Laune seinbýt v špatné/dobré náladě

narozeniny: Alles Gute zum Geburtstag.Všechno nejlepší k narozeninám.

noc: j-m gute Nacht wünschendát komu dobrou noc

odpoledne: Guten Nachmittag.Dobré odpoledne.

paměť: ein gutes Gedächtnis habenmít dobrou paměť

partie: eine gute Partie seinbýt dobrá partie

pověst: einen guten/schlechten Ruf habenmít dobrou/špatnou pověst

protřepat: Vor Gebrauch gut schütteln.Před upotřebením protřepat.

při: gut bei Leibe seinbýt při těle

případ: im besten Fall, bestenfallsv nejlepším případě

ráno: Guten Morgen!Dobré ráno!

styk: (gute) Beziehungen habenmít styky

šťastný: Gute Reise!Šťastnou cestu!

v, ve: gut gelaunt sein, in guter Stimmung seinbýt v dobré náladě

večer: Guten Abend.Dobrý večer.

velmi: sehr gutped. velmi dobře

vůle: beim besten Willenpři nejlepší vůli

výsledek: gute Ergebnisse aufweisenvykazovat dobré výsledky

zázemí: j-m ein gutes Umfeld schaffenvytvořit komu dobré zázemí

znamení: ein gutes Vorzeichendobré znamení

aby: Hauptsache, es geht dir dort gut.Jen aby ses tam měl dobře.

bodovat: in der Hitliste gut abschneidenbodovat v hitparádě

být: Wäre es so besser?Bylo by to tak lepší?

co: Je länger desto besser.Čím déle tím lépe.

daleko: weitaus besser/mehr/früherdaleko lépe/více/dříve

dobré: Alles Gute!Všechno dobré!

docela: Das steht dir ganz gut.Docela ti to sluší.

dopadnout: Das kann nicht gut ausgehen.To nemůže dopadnout dobře.

duše: Sie ist eine gute Seele.Je to dobrá duše.

dvakrát: doppelt so gut wie...dvakrát lepší než...

dvojka: sehr gut bekommen, eine Zwei bekommendostat dvojku z písemky

finančně: finanziell gut gestellt seinbýt finančně dobře zajištěný

hej: Ihr seid gut drauf!Vám je hej!

hmotný: materielle Güterhmotné statky

hodný: zu j-m gut seinbýt na koho, ke komu hodný

jméno: einen guten/schlechten Namen habenmít dobré/špatné jméno

kamarád: ein guter Freunddobrý kamarád

kondice: eine gute Kondition habenmít dobrou kondici

kousek: ein gutes Stück Arbeit machenudělat hezký kousek práce

kvalita: Waren guter Qualitätzboží dobré kvality

lepit: Der Sekundenkleber klebt gut.Sekundové lepidlo dobře lepí.

lepší: Er ist besser als du.Je lepší než ty.

mít: ein gutes Gehalt bekommenmít dobrý plat

mít se: Du hast es gut!Ty se ale máš!

mnohem: Es geht mir viel besser.Je mi mnohem lépe.

mrav: gute Sitten habenmít dobré mravy

nač: Wozu ist das gut?Nač je to dobré?

najíst se: gut essendobře se najíst

naladěný: gut gelaunt seinbýt dobře naladěný

nápad: Das ist eine gute Idee.To je dobrý nápad.

nápodobně: Guten Appetit! Gleichfalls.Dobrou chuť! Nápodobně.

nejlepší: der Beste von allen seinbýt nejlepší ze všech

nejprve: Anfangs ging alles gut.Nejprve se všechno dařilo.

než: Besser etwas als nichts.Lepší něco než nic.

no: Kommst du? – Na gut.Přijdeš? – No dobře.

obživa: besseren Unterhalt suchenhledat lepší obživu

očekávat: Wir erwarten gute Leistungen.Očekáváme dobré výkony.

odlišit: Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheidenNeumí odlišit dobré víno od špatného.

odvést: gute Arbeit leistenodvést dobrou práci

pasovat: Das passt/steht dir gut.To ti pasuje.