Hlavní obsah

aber

Spojka

  1. ale, avšakheute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra
  2. oslabuje tvrzeníale, (a)všakSie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.teuer, aber gutdrahý, ale dobrý
  3. vyjadřuje námitkuale

Částice

  1. vyjadřuje údivale, tedyIst das aber kalt!To je ale zima!
  2. užívá se v kombinaci s auch k vyjádření pohoršeníjen(om)Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!
  3. užívá se k zesílení odpovědi na zjišťovací otázkyKommst du mit? – Aber ja!Půjdeš taky? – Ale ano!

Das, podstatné jméno~s, ~/hovor. ~s

  1. námitka, výhradaohne Wenn und Aberbez vykrucování/vymlouvání
  2. háček zádrhel

Vyskytuje se v

dauern: Das dauert aber/wieder!To ale/zas trvá!

dreizehn: Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!

Geist: Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach.Člověk míní, pánbůh mění.

ich: (Aber) Ich bitte Sie!(Ale) Prosím vás!

aber: Ist das aber kalt!To je ale zima!

Aber: ohne Wenn und Aberbez vykrucování/vymlouvání

dahinterkommen: Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

ersparen: hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!Mě taky musí potkat všechno!

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

gesund: přen. Aber sonst bist du gesund?Ale jinak seš zdravej?

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

plötzlich: hovor. Aber ein bisschen plötzlich!Hejbni kostrou!

Sau: Du bist aber eine Sau!Ty jsi ale prase!

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

pomalu: langsam aber sicherpomalu, ale jistě

ale: Er spricht leise, aber deutlich.Mluví potichu, ale zřetelně.

cítit se: Der fühlt sich aber!Ten se ale cítí!

hned: Mach es (aber) sofort.Udělej to teď hned.

liška: Ist er aber ein schlauer Fuchs!Je to liška podšitá!

lump: Das ist aber ein Gauner!To je ale lump!

maličkost: Es klingt einfach, ist aber nicht so ohne.Zní to jednoduše, ale není to žádná maličkost.

mrsknout sebou: Aber (ein bisschen) dalli!přen., expr. Mrskni sebou.

načekat se: Da wirst du aber lange warten!To se načekáš!

náhoda: Das ist aber ein Zufall!To je ale náhoda!

ne: Ruf mich an, aber nicht morgen.Zavolej mi, ale ne zítra.

obr: Du bist mir aber ein Koloss!Ty jsi ale obr!

osel: Du bist aber ein Esel!Ty jsi ale osel!

pozorný: Du hast aber einen aufmerksamen Ehemann!Ty máš ale pozorného muže!

předběhnout: Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.

překvapení: Das ist aber eine Überraschung!To je ale překvapení!

tedy: Da bin ich aber froh.To jsem tedy rád.

určitě: Aber gewiss!Ale určitě!

vydařený: Du bist aber ein pfiffiger Kerl.Ty jsi ale vydařené kvítko.

vyděsit: Du hast mich aber erschreckt!Tys mě ale vyděsil!

mlýn: Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

obout se: Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!Ten se do toho ale pořádně obul!

pozdě: Spät aber doch.Pozdě, ale přece.

přetéct: Jetzt reißt mir aber die Geduld.Má trpělivost právě přetekla.