Hlavní obsah

aber

Spojka

  1. ale, avšakheute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra
  2. oslabuje tvrzeníale, (a)všakSie ist nicht klug, wohl aber fleißig.Není chytrá, zato ale pilná.teuer, aber gutdrahý, ale dobrý
  3. vyjadřuje námitkuale

Částice

  1. vyjadřuje údivale, tedyIst das aber kalt!To je ale zima!
  2. užívá se v kombinaci s auch k vyjádření pohoršeníjen(om)Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!
  3. užívá se k zesílení odpovědi na zjišťovací otázkyKommst du mit? – Aber ja!Půjdeš taky? – Ale ano!

Das, podstatné jméno~s, ~/hovor. ~s

  1. námitka, výhradaohne Wenn und Aberbez vykrucování/vymlouvání
  2. háček zádrhel

Vyskytuje se v

dauern: Das dauert aber/wieder!To ale/zas trvá!

dreizehn: Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!

Geist: Der Geist ist willig aber das Fleisch ist schwach.Člověk míní, pánbůh mění.

ich: (Aber) Ich bitte Sie!(Ale) Prosím vás!

dahinterkommen: Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

ersparen: hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!Mě taky musí potkat všechno!

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

gesund: přen. Aber sonst bist du gesund?Ale jinak seš zdravej?

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

plötzlich: hovor. Aber ein bisschen plötzlich!Hejbni kostrou!

Sau: Du bist aber eine Sau!Ty jsi ale prase!

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

ale: Mluví potichu, ale zřetelně.Er spricht leise, aber deutlich.

cítit se: Ten se ale cítí!Der fühlt sich aber!

hned: Udělej to teď hned.Mach es (aber) sofort.

liška: Je to liška podšitá!Ist er aber ein schlauer Fuchs!

lump: To je ale lump!Das ist aber ein Gauner!

maličkost: Zní to jednoduše, ale není to žádná maličkost.Es klingt einfach, ist aber nicht so ohne.

mrsknout sebou: přen., expr. Mrskni sebou.Aber (ein bisschen) dalli!

načekat se: To se načekáš!Da wirst du aber lange warten!

náhoda: To je ale náhoda!Das ist aber ein Zufall!

ne: Zavolej mi, ale ne zítra.Ruf mich an, aber nicht morgen.

obr: Ty jsi ale obr!Du bist mir aber ein Koloss!

osel: Ty jsi ale osel!Du bist aber ein Esel!

pozorný: Ty máš ale pozorného muže!Du hast aber einen aufmerksamen Ehemann!

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

překvapení: To je ale překvapení!Das ist aber eine Überraschung!

tedy: To jsem tedy rád.Da bin ich aber froh.

určitě: Ale určitě!Aber gewiss!

vydařený: Ty jsi ale vydařené kvítko.Du bist aber ein pfiffiger Kerl.

vyděsit: Tys mě ale vyděsil!Du hast mich aber erschreckt!

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.

obout se: Ten se do toho ale pořádně obul!Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!

pozdě: Pozdě, ale přece.Spät aber doch.

přetéct: Má trpělivost právě přetekla.Jetzt reißt mir aber die Geduld.