Hlavní obsah

gesund

Přídavné jménogesünder/řidč. gesunder, gesündest-/řidč. gesundest-

  1. zdravý člověk ap.
  2. zdravý, rozumný, racionálnípřen. Aber sonst bist du gesund?Ale jinak seš zdravej?

Přídavné jménogesünder/řidč. gesunder, gesündest-/řidč. gesundest-

  1. gesund sein wie ein Fisch im Wasser být zdravý jako rybička

Vyskytuje se v

Menschenverstand: der gesunde Menschenverstandzdravý (lidský) rozum

werden: alt/gesund/müde/zornig werdenzestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit se

Zahn: schiefe/gesunde/falsche Zähnekřivé/zdravé/falešné zuby

Ehrgeiz: ein gesunder/krankhafter Ehrgeizzdravá/chorobná ctižádost

Selbstbewusstsein: gesundes Selbstbewusstseinzdravé sebevědomí

zdravý: gesunde Nahrungzdravá výživa

živý: gesund und munterživ a zdráv

aby: Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.

náš, naše: Die Unseren sind gesund.Naši jsou zdrávi.

plíce: eine gesunde Lunge habenmít zdravé plíce

přečkat: den Krieg gesund überstehenpřečkat válku ve zdraví

přestát: Er hat den Umzug gesund überstanden.Přestál stěhování ve zdraví.

teprve: Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.

uzdravit se: Werde bald gesund!, Gute Besserung!Brzo se uzdrav!

vyléčit se: Er hoffte, dass er (wieder) gesund wird.Doufal, že se vyléčí.

zázračný: Auf wunderbare Weise wurde er wieder gesund.Zázračným způsobem se zase uzdravil.

zdravě: gesund aussehenvypadat zdravě

zdraví: gesund zurückkehrennavrátit se ve zdraví

životní: gesunde Lebensweisezdravý životní styl

barva: eine gesunde Farbe habenmít zdravou barvu

gesund: gesund sein wie ein Fisch im Wasserbýt zdravý jako rybička