Hlavní obsah

určitě

Příslovce

  • přesněsicher, bestimmt, gewissJedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.určitě odpovědětbestimmt antworten

Částice

  • jistotabestimmt, gewiss, sicherUrčitě přijde.Er wird bestimmt kommen.To je určitě ona.Das muss sie sein.Ale určitě!Aber gewiss!

Vyskytuje se v

člen: určitý členbestimmter Artikel

hledisko: posuzovat co z určitého hlediskaetw. von einem bestimmten Gesichtspunkt aus beurteilen

podmínka: za určitých podmínekunter gewissen Bedingungen

smlouva: pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag

určitý: ling. určitý členbestimmter Artikel

určitý: pracovní poměr na dobu určitoubefristetes Arbeitsverhältnis

za: za určitých podmínekunter bestimmten Bedingungen

číslovka: neurčité číslovkyunbestimmte Zahlwörter

muset: To musí být určitě on.Das muss er sein.

neurčitě: neurčitě si vzpomínat na koho/cosich an j-n/etw. unbestimmt erinnern

neurčitý: muž neurčitého věkuein Mann von unbestimmtem Alter

neurčitý: neurčitý členunbestimmter Artikel

přisoudit: přisoudit člověku určité vlastnostieinem Menschen bestimmte Eigenschaften zusprechen

určitý: dát určitou odpověďeine bestimmte Antwort geben

určitý: do určité mírybis zu einem gewissen Maß

určitý: v určitém smyslu...im gewissen Sinne...

určitý: mít určité výhrady ke komu/čemugewisse Vorbehalte gegen j-n/etw. haben

určitý: v určitou dobuzu einer bestimmten Zeit

zcela: zcela určitěganz bestimmt

určitý: nevědět nic určitéhonichts Bestimmtes wissen

bestimmt: ganz bestimmtzcela určitě

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

undeutlich: sich undeutlich ausdrückenneurčitě se vyjádřit

Zeit: zu bestimmten Zeitenv určitých intervalech

Zeit: seit der/jener Zeitod té/určité doby

Zeit: j-n (nur) auf Zeit einstellenzaměstnat koho (jen) na dobu určitou

Artikel: der (un)bestimmte Artikel(ne)určitý člen

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

bestimmt: bestimmtes Pronomenurčité zájmeno

Dauer: auf/für unbestimmte Dauerna dobu neurčitou

eingehen: ein bestimmtes Risiko eingehenpodstoupit určité riziko

Gefühl: ein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigenpotlačovat/projevovat určitý pocit

gelten: Das gilt als sicher.Určitě to platí.

noch: Sie kommt bestimmt noch.Ona určitě ještě přijde.