Hlavní obsah

určitý

Přídavné jméno

  1. (přesně daný) bestimmtdát určitou odpověďeine bestimmte Antwort gebenling. určitý členbestimmter Artikel
  2. (jakýsi, nějaký) gewissdo určité mírybis zu einem gewissen Maßv určitém smyslu...im gewissen Sinne...mít určité výhrady ke komu/čemugewisse Vorbehalte gegen j-n/etw. haben
  3. (dohodnutý, stanovený) bestimmt, festgesetzt, festgelegtv určitou dobuzu einer bestimmten Zeitpracovní poměr na dobu určitoubefristetes Arbeitsverhältnis

Vyskytuje se v

člen: bestimmter Artikelurčitý člen

hledisko: etw. von einem bestimmten Gesichtspunkt aus beurteilenposuzovat co z určitého hlediska

podmínka: unter gewissen Bedingungenza určitých podmínek

smlouva: der Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertragpracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou

za: unter bestimmten Bedingungenza určitých podmínek

číslovka: unbestimmte Zahlwörterneurčité číslovky

neurčitý: ein Mann von unbestimmtem Altermuž neurčitého věku

přisoudit: einem Menschen bestimmte Eigenschaften zusprechenpřisoudit člověku určité vlastnosti

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

Zeit: zu bestimmten Zeitenv určitých intervalech

Artikel: der (un)bestimmte Artikel(ne)určitý člen

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

bestimmt: bestimmtes Pronomenurčité zájmeno

Dauer: auf/für unbestimmte Dauerna dobu neurčitou

eingehen: ein bestimmtes Risiko eingehenpodstoupit určité riziko

Gefühl: ein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigenpotlačovat/projevovat určitý pocit

určitý: bestimmter Artikelling. určitý člen