Hlavní obsah

zeit

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. čas plynoucíDie Zeit vergeht rasch.Čas ubíhá rychle.
 2. čas, doba přiměřená, příhodnázur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvílizu jeder Zeitv každou dobuzu bestimmten Zeitenv určitých intervalechvor einiger Zeitpřed časemzu gegebener Zeitv pravý časzurzeitprávě, zrovna
 3. časové pásmo, čas středoevropský ap.
 4. doba, období, čas(y)vor längerer Zeitpřed delší dobouseit der/jener Zeitod té/určité dobyzu der Zeit, als...v (té) době, kdy...auf/für kurze Zeit verreisenkrátkodobě odcestovatin der letzten Zeitv poslední doběfür alle Zeitennavždyeine ganze Zeitcelou věčnost
 5. doba, čas k dispoziciSein Hobby kostet (viel) Zeit.Jeho koníček stojí (hodně) času.Die Sache dauert seine Zeit.Ta záležitost potřebuje svůj čas.Die Zeit ist um.Čas vypršel.keine Zeit habennemít časfür j-n/etw. Zeit habenmít čas na koho/comehr Zeit brauchenpotřebovat více času
 6. sport.čas naměřený
 7. období, doba, epocha část historiein unserer Zeitv naší dobězu allen Zeitenve všech dobácheine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časůin der heutigen Zeitv dnešní doběin jüngster Zeitv poslední době

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. mit der Zeit časem, postupně, nakonec
 2. j-s Zeit ist gekommen nadešel čí čas k určitému činu
 3. es ist (an der) Zeit je na čase něco udělat
 4. es ist hohe Zeit je nejvyšší čas
 5. von Zeit zu Zeit čas od času
 6. auf Zeit dočasně, na dobu určitouj-n (nur) auf Zeit einstellenzaměstnat koho (jen) na dobu určitou
 7. j-m die Zeit mit etw. vertreiben krátit komu čas čím
 8. die Zeit totschlagen hovor. hanl.zabíjet čas
 9. Zeit gewinnen získat čas
 10. sich Dat Zeit lassen dát si (na) čas při čem, s čím
 11. sich Dat für j-n/etw. Zeit nehmen udělat si čas na koho/co
 12. auf Zeit spielen sport. slang.hrát o čas
 13. (Ach) Du liebe Zeit! Propánajána!, Propánakrále!

Slovní spojení

Abfahrtszeit Abflugzeit Altsteinzeit Amtszeit Anflugzeit Anlaufzeit Arbeitszeit Ausfallzeit Balzzeit Barockzeit Besuchszeit Blütezeit Bronzezeit Brotzeit Brunstzeit Eiszeit Entstehungszeit Entwicklungszeit Erntezeit Essenszeit Faschingszeit Fastenzeit Freizeit Freizeitgestaltung Freizeitwert Frühzeit Geschäftszeit Halbzeit Hauptverkehrszeit Hegezeit Hochzeit Jetztzeit Jugendzeit Jungsteinzeit Kupferzeit Kurzzeitgedächtnis Laichzeit Langzeitarbeitslose Langzeitgedächtnis Laufzeit Lebenszeit Lehrzeit Mahlzeit Metallzeit Mittagszeit Neuzeit Ortszeit Passionszeit Probezeit Pubertätszeit Regenzeit Rekordzeit Schlafenszeit Schonzeit Siegerzeit Sommerzeit Spielzeit Spitzenzeit Steinzeit Stillzeit Stoßzeit Studienzeit Teilzeitarbeit Teilzeitbeschäftigte Teilzeitbeschäftigung Tischzeit Trockenzeit Uhrzeit Urlaubszeit Wartezeit Weihnachtszeit Öffnungszeit Übergangszeit

Vyskytuje se v

Geld: Čas jsou peníze!Zeit ist Geld.

sein: Čas jsou peníze.Zeit ist Geld.

undenklich: od nepaměti, odpradávnaseit undenklicher Zeit

verlieren: neztrácet čas velmi pospíchatkeine Zeit verlieren

Zahn: zub časuder Zahn der Zeit

zeit: (po) celý můj životzeit meines Lebens

Zeit: časem, postupně, nakonecmit der Zeit

gewöhnlich: přijít v obvyklou dobuzur gewöhnlichen Zeit kommen

hinter: Má za sebou těžké období.Er hat eine schwere Zeit hinter sich.

jaja: Jo jo, to bývaly časy.Jaja, das waren noch Zeiten.

nie: nemít nikdy časnie Zeit haben

unnütz: zbytečně promarnit časdie Zeit unnütz vertun

zu: nikdyzu keiner Zeit

Abflug: čas odletudie Zeit des Abfluges

ablaufen: Tvůj čas vypršel.Deine Zeit ist abgelaufen.

absehbar: v dohledné doběin absehbarer Zeit

brauchen: To chce čas.Das braucht seine Zeit.

doch: Má sice málo času, přesto přijde.Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.

durchbeißen: Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.

erübrigen: najít si čas na přátelefür seine Freunde Zeit erübrigen

etlich(er,e,es): Potřebuji na to ještě nějakou dobu.Ich brauche dafür noch etliche Zeit.

gerade: Teď zrovna nemám čas.Ich habe gerade keine Zeit.

haben: Nemám čas.Ich habe keine Zeit.

hetzen: Nehoň se tak, máš čas!Hetz dich nicht so, du hast Zeit!

hin sein: Do termínu zbývá ještě nějaký čas.Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.

insofern: Přijde, pokud mu to čas dovolí.Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.

jetzt: Nemám teď bohužel čas.Ich habe jetzt leider keine Zeit.

kein, keine: Nemá čas.Sie hat keine Zeit.

letzt(er,e,es): Poslední dobou jsem velmi unavená.In der letzten Zeit bin ich sehr müde.

Minute: mít minutku (času)eine Minute Zeit haben

noch: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

nur: Viděl jsem ho jen chvíli.Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.

Opfer: nebát se obětovat časkein Opfer an Zeit scheuen

recht: Je právě ten správný čas jít domů.Es ist die rechte Zeit, nach Hause zu gehen.

schätzen: Časem jsem se naučil vážit si ho.Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt.

schinden: Jenom hraje o čas.Sie schindet nur Zeit.

schlimm: To byly zlé časy!Das waren schlimme Zeiten!

tun: Celou dobu předstíral zájem.Er hat die ganze Zeit interessiert getan.

verfügen: volně disponovat časemüber Zeit frei verfügen

vergehen: Jak ten čas letí!Wie die Zeit vergeht!

vergeuden: Promarnil jsem tím spoustu času.Ich habe damit viel Zeit vergeudet.

wandeln: Doba se změnila.Die Zeit hat sich gewandelt.

weder: Nemám na to ani čas, ani peníze.Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.

wenig: Dnes mám ještě méně času než včera.Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.

Wettlauf: závody s časempřen. der Wettlauf mit der Zeit

zwar: Mám sice málo času, ale pomohu ti.Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.

rasen: Čas pádí!Die Zeit rast!

čas: mít málo časuwenig Zeit haben

doba: od té dobyseit der Zeit, seitdem

poslední: poslední dobouin der letzten Zeit

postup: postupem časumit der Zeit

pravý: přijít v pravý časzur richtigen Zeit kommen

rychle: Čas ubíhá rychle.Die Zeit vergeht rasch.

Frage: být jen otázkou časunur eine Frage der Zeit sein

římský: hist. doba římskáRömische Zeit

blízký: v nejbližší doběin der nächsten Zeit

časem: To se časem naučíš.Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.

dávný: od dávných dobseit ewigen Zeiten

dlouho: co je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit her

dnešní: v dnešní doběin der heutigen Zeit

dohledný: v dohledné doběin absehbarer Zeit

dohnat: dohnat ztracený časverlorene Zeit aufholen

dost: Mám dost času.Ich habe genug Zeit.

dozrát: Čas ještě nedozrál.Die Zeit ist noch nicht reif.

dřívější: v dřívějších dobáchin früheren Zeiten

halda: mít haldu časueine Menge Zeit haben

hodně: hodně peněz/časuviel Geld/Zeit

chaotický: chaotická dobadie chaotische Zeit

chtít: Všechno chce svůj čas.Alles braucht seine Zeit.

jak: Jak ten čas letí!Wie die Zeit vergeht!

jednak: Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.

když: Když mám čas, dívám se na televizi.Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.

-li: Budeš-li mít čas, zavolej mi.Wenn du Zeit hast, ruf mich an.

málo: kdo má málo časuj-m fehlt die Zeit

marnit: Nesmíš marnit čas!Du darfst nicht deine Zeit verschwenden!

měnit se: Časy se mění.Die Zeiten ändern sich.

minulý: doby dávno minulélängst vergangene Zeiten

mít: Nemám na to čas.Dafür habe ich keine Zeit.

moře: mít moře časueine Menge Zeit haben

načas: načas navštívit koho/coj-n/etw. auf kurze Zeit besuchen

načase: Je načase.Es ist an der Zeit.

nadlouho: Odjíždíte nadlouho?Fahren Sie auf lange Zeit weg?

nahánět: hovor. Naháním ho už nějakou dobu.Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.

nakrátko: Přijeli jsme jen nakrátko.Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.

náš, naše: v naší doběin unserer Zeit

naučení: doba potřebná k naučení textudie zur Aneignung des Textes notwendige Zeit

ne: Přijdeš? – Ne, nemám čas.Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.

nedávný: do nedávné dobybis vor kurzer Zeit

nehospodárně: nehospodárně mrhat časemdie Zeit unwirtschaftlich vergeuden

nehybný: nehybný časunveränderliche Zeit

nějaký: Trvalo to nějakou dobu.Es dauerte einige Zeit.

neklidný: neklidná dobaunruhige Zeit

nepravý: přijít v nepravý časzur falschen Zeit kommen

neurčito: odložit odjezd na neurčitodie Abreise auf unbestimmte Zeit verschieben

nevhodný: přijít v nevhodnou dobuzu unpassender Zeit kommen

nikdy: nemít nikdy časnie Zeit haben

nyní: Udělám to jindy, nyní nemám čas.Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.

obvyklý: jíst v obvyklou dobuzur gewohnten Zeit essen

odjezd: odložit odjezd na neurčitodie Abreise auf unbestimmte Zeit verschieben

odměřený: mít odměřený časabgemessene Zeit haben

omezený: omezený časbegrenzte Zeit

plýtvat: Neplýtvej svým časem!Verschwende nicht deine Zeit!

pokročit: Doba pokročila.Die Zeit ist vorgeschritten.

potřebný: mít potřebný čas k čemunotwendige Zeit zu etw. haben

pozdě: nechat co na pozdějietw. für spätere Zeit lassen

promarnit: promarnit čas čekánímdie Zeit mit Warten verschwenden

promrhat: promrhat spoustu časuviel Zeit vertun

prostě: Nemám prostě čas.Ich habe einfach keine Zeit.

průběh: změnit se v průběhu časusich im Laufe der Zeit verändern

přebolet: Časem všechno přebolí.Jeder Schmerz hört mit der Zeit auf.

přesný: přesný časgenaue Zeit