Hlavní obsah

recht

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. právo soubor zákonůdas bürgerliche/öffentliche Rechtobčanské/veřejné právo
  2. nárok, právoj-s Rechte wahrenhájit čí právasein Recht auf etw. geltend machenuplatnit své právo na coseine Rechte forderndožadovat se svých právdas Recht des Stärkerenprávo silnějšího
  3. spravedlnost, právo

Vyskytuje se v

pravda: Recht habenmít pravdu

pravice: zu j-s Rechtenpo pravici koho

právo: dem internationalen Recht unterliegenpodléhat mezinárodnímu právu

pravý: die Regel der rechten Handpravidlo pravé ruky

spravedlivý: gegenüber j-m gerecht seinbýt spravedlivý ke komu

správný: ein rechtes Maßsprávná míra

úhel: ein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkelgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel

všichni, všechny, všechna: alle Rechte vorbehaltenvšechna práva vyhrazena

z, ze: von der rechten Seitez pravé strany

dědičný: ein angestammtes Recht auf etw. habenmít dědičné právo na co

dobře: Richtig, du hast recht.Dobře, máš pravdu.

milý: Da hast du nicht recht, mein Lieber!To nemáš pravdu, můj milý!

minorita: Rechte der ethnischen Minderheitenpráva národnostních minorit

mít: Recht habenmít pravdu

myš: die rechte Maustastepravé tlačítko myši

nakročit: rechtes Bein vorstellennakročit pravou nohou

náš, naše: unsere Rechte und Pflichtennaše práva a povinnosti

nezadatelný: unveräußerliche Rechtenezadatelná práva

obhajoba: das Recht auf Verteidigungprávo na obhajobu

obránce: rechter Verteidigerpravý obránce

paže: rechter/linker Armpravá/levá paže

pořádný: etwas Rechtes erlernennaučit se něco pořádného

posvátný: heilige Rechte respektierenrespektovat posvátná práva

potud: Er hat nur insofern recht,...Má jen potud pravdu,...

pracující: die Rechte und die Pflichten der Arbeitendenpráva a povinnosti pracujících

pravačka: nur mit dem rechten Fuß spielenkopat pouze pravačkou

právem: sich über j-n/etw. mit vollem Recht beschwerenstěžovat si na koho/co plným právem

prs: die rechte/linke Brustpravý/levý prs

přednožit: rechtes Bein vorstreckenpřednožit pravou nohu

rezervovat: j-m das Recht vorbehaltenrezervovat komu právo

shrábnout: gemähte Wiese rechenshrábnout posečenou louku

směr: In dieser Hinsicht hatte er Recht.V tomto směru měl pravdu.

spravedlivě: gerecht bestrafenspravedlivě trestat

stejný: gleiche Rechte habenmít stejná práva

strana: auf der rechten Seitena pravé straně

tlačítko: rechte Maustastepravé tlačítko myši

to: Da hast du recht.To máš pravdu.

úplný: Du hast völlig recht.Máš úplnou pravdu.

včas: gerade zur rechten Zeit kommenpřijít právě včas

vhod: Ihm ist nichts recht.Nic mu není vhod.

zavděčit se: Man kann ihm nichts recht machen.Jemu se nezavděčíš.

cesta: vom rechten Weg abkommensejít z cesty

míra: etw. ins rechte Gleis bringenuvést co na pravou míru

místo: das Herz am rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

muž: der rechte Mann am rechten Platzsprávný muž na správném místě

Gleis: etw. Akk wieder ins (rechte) Gleis bringenvrátit co do starých kolejí dát do pořádku

Hand: j-s rechte Handčí pravá ruka pomocník

Herz: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

hören: Ich denk', ich hör nicht recht!Já snad špatně slyším!

Kind: das Kind beim (rechten) Namen nennennazývat věci pravým jménem

recht: j-m recht seinhodit se, vyhovovat, pasovat komu

Recht: Recht sprechensoudit, vynášet rozsudky

schlecht: schlecht und rechthorko těžko, stěží

stimmen: Stimmt's, oder hab' ich recht?(Ne)Mám pravdu?

Zeit: zur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvíli

zu: zur Rechtenpo pravici

aberkennen: j-m ein Recht aberkennenodebrat komu právo

abgehen: vom rechten Weg abgehensejít ze správné cesty

Arm: der rechte/linke Armpravá/levá ruka

Art: Das ist die rechte Art und Weise!To je ten správný způsob!

beanspruchen: sein Recht beanspruchendomáhat se svého práva

besinnen: Wenn ich mich recht besinne...Pokud si dobře vzpomínám...

da: Da hat er nicht recht.Tady v tom nemá pravdu.

denken: Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.

du: Du hast Recht.Máš pravdu.

gerade: Er kommt gerade zur rechten Zeit.Přichází zrovna v pravý čas.

glauben: Ich glaube mich im Recht.Myslím, že jsem v právu.

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

überwechseln: von der rechten auf die linke Spur überwechselnpřejet z pravého do levého pruhu

verletzen: j-s Rechte verletzenporušovat čí práva

viel: In vielem hat sie Recht.V mnohém má pravdu.

vielleicht: Er hat vielleicht recht.Možná má pravdu.

vorbehalten: sich das Recht vorbehalten, etw. zu tunvyhradit si právo co udělat

zugeben: Ich gebe zu, dass du recht hast.Uznávám, že máš pravdu.

geschehen: Das geschieht dir recht!Dobře ti tak!

srdce: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

věc: das Kind beim rechten Namen nennennazývat věci pravými jmény