Hlavní obsah

arm

Přídavné jménoärmer, ärmst-

  1. chudý, nemajetný člověk ap.
  2. an etw. chudý na coDas Land ist arm an Bodenschätzen.Země je chudá na nerostné suroviny.
  3. ubohý, nešťastný sirotek ap.

Přídavné jménoärmer, ärmst-

  1. um j-n/etw. ärmer werden ztratit koho/co, přijít o koho/co o rodiče ap.

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. paže, ruka část tělader rechte/linke Armpravá/levá rukadie Arme ausbreitenroztáhnout pažeArm in Armruku v ruceeiner Dame den Arm bietennabídnout dámě rámě
  2. náručj-n in die Arme nehmenvzít koho do náručej-n auf den Arm nehmenvzít koho do náruče
  3. rameno řeky, svícnu ap.

Vyskytuje se v

Arm: j-s/etw. verlängerter Arm seinbýt čí/čeho prodlouženou rukou

Irre: ein armer Irrerubohý hlupáček

Kirchenmaus: arm (sein) wie eine Kirchenmaus(být) chudý jako kostelní myš

Schlucker: armer Schluckerchudák, ubožák

aufstützen: die Arme auf den Tisch aufstützenopřít ruce o stůl

bewegen: die Arme bewegenhýbat rukama

bieten: Er bot ihr den Arm.Nabídnul jí rámě.

einschlafen: Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.Brněla mě ruka.

ergreifen: Er ergriff sie am Arm.Popadl ji za paži.

noch: Wir sind weder arm noch reich.Nejsme ani chudí, ani bohatí.

reißen: sich aus j-s Armen reißenvytrhnout se komu z náručí

schaukeln: auf den Armen schaukelnhoupat v náruči

schlackern: mit den Armen schlackernklátit rukama

schmiegen: sich in j-s Arme schmiegenstulit se do čí náruče

Schulter: den Arm um j-s Schulter legenkoho vzít kolem ramen

stemmen: Sie hat die Arme in die Seiten gestemmt.Dala si ruce v bok.

stoßen: sich am Arm an der Tischkante stoßenbouchnout se o hranu stolu do ruky

unterstützen: den Arm unter das Kinn unterstützenpodepřít rukou bradu

verletzen: Ich habe mir den Arm verletzt.Poranila jsem si ruku.

šermovat: mit den Armen herumfuchtelnšermovat rukama

holý: nackte Arme habenmít holé paže

chudák: Die armen Eltern!Chudáci rodiče!

chudý: eine arme Familiechudá rodina

klátit: die Arme schlenkernklátit rukama

kroutit: Peter verdrehte Klaus den Arm.Petr kroutil Klausovi rukou.

kroužit: mit den Armen kreisensport. kroužit pažemi

loket: den Arm im Ellbogen beugenohnout ruku v lokti

napnout: den Arm streckennapnout ruku

napřáhnout: Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.Napřáhl ruku a uhodil.

náruč: j-m in die Arme fallenpadnout komu do náručí

nosit: die Mappe unter dem Arm tragennosit aktovku pod paží

ochabnout: Seine Arme erschlafften.Jeho paže ochably.

paždí: ein Buch unter dem Arm tragennést knihu pod paždím

paže: rechter/linker Armpravá/levá paže

pohnout: die Arme bewegenpohnout rukama

pochovat: Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?Chceš si ho pochovat?

předpažit: den linken Arm vorstreckenpředpažit levou ruku

překřížený: überkreuzte Armepřekřížené ruce

přeležet si: Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.Přeležela jsem si ruku.

připažit: linken Arm senkenpřipažit levou ruku

přivinout se: Sie schmiegte sich in seine Arme.Přivinula se do jeho náruče.

rozpřáhnout: die Arme ausstreckenrozpřáhnout ruce

ruka: die Arme ausstreckenrozpřáhnout ruce

trnout: Der Arm schläft mir ein.Trne mi ruka.

vymknout se: Er hat sich den Arm im Handgelenk verstaucht.Ruka se mu vymkla v zápěstí.

vyžebrat (si): Der Arme hat ein Stück Brot erbettelt.Chudák si vyžebral kousek chleba.

vzít: j-n in die Arme nehmenvzít do náruče koho

vztáhnout: Sie streckte ihre Arme nach ihm aus.Vztáhla k němu ruce.

zakroutit: j-m den Arm umdrehenzakroutit paží komu

založit: die Arme in die Hüften stemmenzaložit ruce v bok

zkroutit: j-m den Arm hinter den Rücken verdrehenzkroutit komu ruku za zády

dělat: j-n auf die Schippe/den Arm nehmendělat si z koho dobrý den

kostelní: arm wie eine Kirchenmauschudý jako kostelní myš

noha: die Beine unter die Arme nehmenvzít nohy na ramena

otevřený: j-n mit offenen Armen empfangenpřijmout koho s otevřenou náručí

rameno: die Beine unter die Arme nehmenvzít nohy na ramena

vést se: Hand in Hand gehen, Arm in Arm gehenvést se za ruku

arm: um j-n/etw. ärmer werdenztratit koho/co, přijít o koho/co o rodiče ap.