Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se někam) (an)kommen, eintreffenÖrD einlangenpřijít včas/pozděrechtzeitig/zu spät kommenpřijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen
 2. (být doručen ap.) eingehen, kommenPřišel mi dopis.Ein Brief für mich ist eingegangen.Skříň přijde ke stěně.Der Schrank kommt zur Wand.
 3. (objevit něco) kommenpřijít na stopuauf die Spur kommenNemohu na to přijít.Ich kann nicht darauf kommen.
 4. (do kolektivu ap.) kommen
 5. (vrátit se) (zurück)kommenpřijít z práce domůvon der Arbeit nach Hause kommen
 6. (nabýt, získat)přijít k sobězu sich kommen
 7. (pozbýt) kommen um etw., verlieren etw.přijít o peníze/životum das Geld/Leben kommenpřijít o hlavuden Kopf verlieren
 8. (octnout se někde) kommen
 9. (do nějaké situace) kommenpřijít do rozpakůin Verlegenheit kommenpřijít do styku s kým/čímmit j-m/etw. in Kontakt kommen
 10. (obrátit se) kommen
 11. (někoho postihnout) betreffen
 12. (zachvátit) kommen auf j-n, überkommen, befallen j-n

Vyskytuje se v

bez, beze: přijít bez pozváníohne Einladung kommen

okamžik: přijít v pravý okamžikim richtigen Augenblick kommen

pravý: přijít v pravý časzur richtigen Zeit kommen

řeč: přijít do řečíins Gerede kommen

svůj, svá, své, svoje: přijít si na svéauf seine Kosten kommen

vzít: Přijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.

aby: Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.

akorát: Přišel akorát v poledne.Er kam pünktlich zum Mittag.

aniž: Přišel, aniž byl pozván.Er kam, ohne eingeladen zu sein.

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

: Ať hned přijde!Er soll sofort kommen!

být: Přišel jsem pozdě.Ich bin zu spät gekommen.

být: Nepřišel bys zítra?Würdest du morgen kommen?

dokud: Počkám, dokud nepřijdeš.Ich warte, bis du kommst.

extra: Přišel extra.Er kam extra.

hned: Přišli hned dva.Sie sind gleich zu zweit gekommen.

ihned: Přijdu ihned.Ich komme gleich.

jen: Přijdu, jen co to dodělám.Ich komme, sobald ich damit fertig bin.

jestli: Ptal se, jestli přijdou všichni.Er fragte, ob alle kommen.

jindy: Přijdu jindy.Ich komme ein andermal.

kdyby: Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.

když: Když mi zavolá, přijdu.Wenn sie mich anruft, komme ich.

líto: Je mi líto, že jsi nepřišel.Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.

minuta: přijít o deset minut pozdějizehn Minuten später kommen

móda: přijít do módyin Mode kommen

natož: Ani nepřišel, natož aby pomohl.Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.

ne: Přijdeš? – Ne, nemám čas.Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.

ne: Ne abys přišel zase pozdě.Nicht, dass du wieder spät kommst.

nechť: Nechť už přijde!Er möge kommen!

nejdřív: Přijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

nepravý: přijít v nepravý časzur falschen Zeit kommen

nevhod: přijít na návštěvu nevhodunpassend zu Besuch kommen

nevhodný: přijít v nevhodnou dobuzu unpassender Zeit kommen

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

no: Přijdeš? – No dobře.Kommst du? – Na gut.

občas: Občas přijde.Er kommt ab und zu.

odjinud: Přišel odjinud.Er kam von woanders.

opovážit se: Opovaž se přijít pozdě!Wage dich spät zu kommen!

panictví: přijít o panictvídie Jungfräulichkeit verlieren

peklo: přijít do peklain die Hölle kommen

podat si: přijde domů, pěkně si ho podám.Den werde ich mir mal richtig vorknöpfen, sobald er nach Hause kommt.

podruhé: Příště už nepřijde pozdě.Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.

pondělí: Přijď v pondělí.Komm am Montag.

posledně: Posledně ve čtvrtek vůbec nepřišel.Letztens am Donnerstag ist er gar nicht gekommen.

pozdě: přijít pozdězu spät kommen

pozdě: Přijdu později.Ich komme später.

pozítří: Přijď pozítří.Komm übermorgen.

pravděpodobně: Pravděpodobně dnes přijde.Wahrscheinlich kommt er heute.

prostě: přijít se prostě zeptatkommen um bloß zu fragen

rázem: rázem o všechno přijítim Nu alles verlieren

sežrat: Sežere, na co přijde.Er frisst alles, was er finden kann.

skrz: Přišel skrz byt.Er kam wegen der Wohnung.

smích: Přišlo mi to k smíchu.Ich fand es lächerlich.

spolu: přijít spolugemeinsam kommen

spolu s: Přišel spolu s ostatními.Er kam zusammen mit den anderen.

strachovat se: Strachuje se, že tam nepřijde včas.Er hat Angst, dass er dorthin nicht rechtzeitig kommt.

styk: přijít do styku s kým/čímmit j-m/etw. in Verkehr kommen

třeba: Třeba ještě přijde.Vielleicht kommt er noch.

ty: Zítra přijdu k tobě.Morgen komme ich zu dir.

určitě: Určitě přijde.Er wird bestimmt kommen.

včas: přijít právě včasgerade zur rechten Zeit kommen

věc: Když přijde na věc...Wenn es darauf ankommt...

vpodvečer: Přišel vpodvečer.Er kam gegen Abend.

všichni, všechny, všechna: Přišli všichni?Sind alle gekommen?

vzkázat: Vzkázal mi, že přijde.Er ließ mir ausrichten, dass er kommt.

za: Přijdu za hodinu.Ich komme in einer Stunde.

záhy: Záhy přijde.Er kommt bald.

zároveň: Přišli zároveň.Sie kamen gleichzeitig.

zaručeně: Zaručeně přijde.Er kommt ganz gewiss.

zase: Přijď zase.Komm wieder.

zvenku: Přišel zvenku.Er kam von draußen.

zvnějšku: přijít zvnějškuvon außen kommen

žebrota: přijít na žebrotuan den Bettelstab kommen

život: přijít o životums Leben kommen

hotové: přijít k hotovémuzum Fertigen kommen

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Er kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.

chuť: přijít na chuť čemuan etw. Geschmack finden

křížek: expr. přijít s křížkem po funuseden Brunnen erst zudecken, wenn das Kind schon hineingefallen ist

minuta: přijít na minutuauf die Minute genau kommen

mysl: přijít komu na myslj-m in den Sinn kommen

myšlenka: přijít na jiné myšlenkyauf andere Gedanken kommen

návštěva: přijít na návštěvu ke komuzu j-m zu Besuch kommen

se, si: přijít k sobězu sich kommen

žebrácký: přijít na žebráckou hůlan den Bettelstab kommen