Hlavní obsah

jen, jenom

Příslovce

  • nurTen vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.Má jenom matku.Er hat nur die Mutter.

Částice

  • nurJen se neboj!Nur keine Angst!

Spojka

  • sobald, sowiePřijdu, jen co to dodělám.Ich komme, sobald ich damit fertig bin.

Vyskytuje se v

když: jen kdyžskromné uspokojení nur wenn

přece: přece jen, přece jenomzdůraznění platnosti doch

fráze: omílat jen otřelé frázenur abgeschliffene Floskeln faseln

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Nur dass es dir dort gut geht.

běžet: Jen běž napřed.Geh nur voraus.

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

hrnout se: Zákazníci se mu jen hrnou.Die Kunden laufen ihm nur so zu.

chabě: Rozumí německy jen chabě.Er versteht nur dürftig deutsch.

jen: Jen se neboj!Nur keine Angst!

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

kapka: V čaji byla jen kapka rumu.Im Tee war nur ein Tropfen Rum.

kdyby: Kdybys to jen viděl!Wenn du es nur gesehen hättest!

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

kusý: mít jen kusé zprávynur dürftige Nachrichten haben

lehce: být jen lehce oblečennur leicht angezogen sein

lepší: Pohybuje se jen v lepší společnosti.Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.

-li: Jen zvládneš-li to.Wenn du es nur schaffst.

málo: Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

malý: dosáhnout jen malé rychlostinur eine niedrige Geschwindigkeit erreichen

mlhavý: mít jen mlhavou naději na conur eine vage Hoffnung auf etw. haben

nakrátko: Přijeli jsme jen nakrátko.Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.

napolovic: Všechno děláš jen napolovic!Du machst nur halbe Sachen!

napůl: Všechno dělá jen napůl.Er macht alles nur halb.

objevovat se: Objevuje se tu jen zřídka.Er erscheint hier nur selten.

odskočit si: Jen si na chvíli odskočím.Ich gehe nur kurz weg.

okraj: poznamenat (jen) na okraj coetw. (nur) am Rande bemerken

panika: Jen žádnou paniku!Nur keine Panik!

plácnout: Jen jsem to tak plácl.Ich habe es nur so hingesagt.

podvádět: Podvádí jen sám sebe.Er betrügt nur sich selbst.

pohodit: pohodit své věci jen tak po pokojiseine Sachen nur so im Zimmer herumwerfen

pohoršit: Svou odpovědí situaci jen pohoršil.Seine Antwort hat die Lage nur verschlimmert.

poschodí: Výtah jede jen do sedmého poschodí.Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.

potud: Má jen potud pravdu,...Er hat nur insofern recht,...

povrchně: znát jen povrchně koho/coj-n/etw. nur flüchtig kennen

proklouznout: Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.

proletět: Jen tudy proletěla a už je zase pryč.Sie ist nur durchgesaust und schon ist sie wieder weg.

provizorní: Je to jen provizorní řešení.Das ist nur eine provisorische Lösung.

předpis: jen na lékařský předpisnur gegen ärztliche Verordnung

představa: mít jen povrchní představunur eine oberflächliche Vorstellung haben

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre.

přechválit: Jen ho nepřechval!Lobe ihn nicht zu früh!

příkrý: Měl pro něj jen příkrá slova.Er hatte nur schroffe Worte für ihn.

případ: jen ve výjimečných případechnur in Sonderfällen

růst: růst jen v písčitých půdáchnur auf sandigen Böden wachsen

spěch: Jen žádný spěch.Nur keine Eile.

sršet: Srší jen dobrými nápady.Er sprüht nur so vor guten Ideen.

škrábnout: Jenom ho škrábnul.Er hat ihn nur geritzt.

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

výjimečně: co dovolit jen výjimečněetw. nur ausnahmsweise erlauben

vyklouznout: To mi jen tak vyklouzlo.Es ist mir einfach so herausgerutscht.

vyklubat se: Chci jen počkat, co se z toho vyklube.Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.

vymluvit se: Musel se jen vymluvit.Er musste sich nur aussprechen.

vzácně: vyskytovat se jen vzácněnur selten vorkommen

z, ze: znát koho/co jen z doslechuj-n/etw. nur vom Hörensagen kennen

zabolet: Píchnutí zabolelo jen trochu.Der Stich schmerzte nur ein bisschen.

zadní: jen v nejzazším případěnur im äußersten Fall

zahledět se: Je zahleděna jen do sebe.Sie ist nur in sich selbst vertieft.

zachtít se: Dělá, jen co se mu zachce.Er macht nur, was er will.

zaprášit se: Po dortu se jen zaprášilo.Die Torte verschwand im Nu.

zasvěcenec: Informace jsou přístupné jen zasvěcencům.Die Informationen sind nur den Eingeweihten zugänglich.

zdvořilost: jen ze zdvořilostinur aus Höflichkeit

zkouška: jen tak, na zkouškunur so, auf Probe

znát: znát koho jen od viděníj-n nur vom Sehen kennen

ztěžka: Jen ztěžka si na ni vzpomínám.Ich erinnere mich nur sehr schlecht an sie.

zvědavost: jen ze zvědavostiaus (reiner) Neugier

zvnějšku: natřít plot jenom zvnějškuden Zaun nur von außen anstreichen

život: zachránit (jen) holý život(nur) das nackte Leben retten

dělat: dělat co jen naokoetw. nur zum Schein tun

dohodit: Je to jen, co by kamenem dohodil.Es ist nur ein Katzensprung.

figura: být jen figurou ve hřenur eine Figur im Spiel sein

ledovec: Je to jen špička ledovce.Das ist nur die Spitze des Eisbergs.

mrtvola: Jen přes mou mrtvolu!Nur über meine Leiche!

mrtvý: O mrtvých jen dobře.Über die Toten nur Gutes.

oko: Kam jen oko dohlédne...So weit das Auge reicht...

půl: poslouchat jen na půl uchanur mit halbem/einem Ohr zuhören

vidění: Známe se jen od vidění.Wir kennen uns nur vom Sehen.

vnější: Jen pro vnější použití!Nur zur äußerlichen Anwendung!

zůstat: Zůstane to jen mezi námi.Das bleibt nur unter uns.

Ach: jen taktak složit zkouškueine Prüfung mit Ach und Krach bestehen

bar: prodej jen za hotovéVerkauf nur gegen bar

dünn: pít jen slabou kávunur einen dünnen Kaffee trinken

einfach: koupit jen jednoduchou jízdenkunur eine einfache Fahrkarte kaufen

Hälfte: zaplatit co (jen) z polovinyetw. (nur) zur Hälfte bezahlen

ja: Hm, jak to jen bylo!Ja, wie war das noch gleich!

literweise: prodávat jen po litrechnur literweise verkaufen

ungern: (u)dělat co (jen) neradetw. (nur) ungern tun

Zeit: zaměstnat koho (jen) na dobu určitouj-n (nur) auf Zeit einstellen

zu: Jen tak dál!Nur zu!, Immer zu!

aber: Co je to jenom za lidi!Was sind das aber auch für Leute!

allein: Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.Du allein kannst mir noch helfen.

angeben: Jen se tak nechlub!Gib bloß nicht so an!

ansehen: Znám ho jen od vidění.Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.

auffallen: Jen nebýt nápadný!Bloß nicht auffallen!

berechnen: Účtuji vám za to jen deset eur.Ich berechne Ihnen das nur mit zehn Euro.

Bereich: Jízdenka platí jen na území města.Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.

Berührungspunkt: Mají jen málo společného.Sie haben nur wenige Berührungspunkte.

bewegen: Co ho jen přimělo k odjezdu?Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?

brauchen: U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.

darunter: Měla na sobě jen župan a nic pod tím.Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.

dieser, diese, dieses: Vím jen to, že přijde.Ich weiß nur dies, dass er kommt.

durchblättern, durchblättern: Knihu jsem jen prolistovala.Ich habe das Buch nur durchgeblättert/durchblättert.

durchreisen: Římem jsme jen projeli. bez zastaveníWir sind durch Rom nur durchgereist.

durchschlagen: Po válce se jen bídně protloukali (životem).Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.

einbilden: Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.Du bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.

einlassen: Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!

einrosten: Tady jenom zrezavíš.přen. Hier rostest du nur ein.

erwähnen: zmínit co jen mimochodemetw. nur beiläufig erwähnen

Frage: Je to jen otázka vteřin/minut.Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.

fragen: Je jen otázkou, zda budu moci přijít.Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.

Führer: Výstup na horu je možný jen s průvodcem.Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich.

ihn: Myslela jen na něho.Sie dachte nur an ihn.

irgend: Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.

kennen: znát co jen z doslechuetw. nur vom Hörensagen kennen

Konfektion: Nosím jen konfekci.Ich trage nur Konfektion.

leben: Žije jen svou hudbou.Er lebt nur seiner Musik.

meinesgleichen: Stýkám se jen se sobě rovnými.Ich verkehre nur mit meinesgleichen.

mögen: Kde to to dítě jen mohlo slyšet?Wo mag das Kind es nur gehört haben?

möglich: tak brzy, jak je to jen možnéso bald wie möglich

neuerdings: Jízdenky se dají koupit nově jen v automatech.Fahrkarten gibt es neuerdings nur noch am Automaten.

noch: Mám už jen dvě eura.Ich habe nur noch zwei Euro.

Notfall: Brzdit jen v případě nouze!Bremse nur im Notfall ziehen!

nur: Nebyla jsem nemocná, jen unavená.Ich war nicht krank, nur müde.

pur: Řekni mi jen čistou pravdu.Sage mir nur pure Wahrheit.

Rezept: Tento lék je jen na recept.Dieses Medikament gibt es nur auf Rezept.

ruhig: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

Scherz: říci co (jen) z legraceetw. (nur) aus Scherz sagen

schinden: Jenom hraje o čas.Sie schindet nur Zeit.

schließen: To se z toho nedá jen tak vyvodit.Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.