Hlavní obsah

nur

Příslovce

  1. jen(om), pouzeIch war nicht krank, nur müde.Nebyla jsem nemocná, jen unavená.
  2. nicht nur... sondern auch nejen ale i
  3. nur dass jenže, jenomže

Částice

  1. jen(om), pouze, tolikoIch habe ihn nur kurze Zeit gesehen.Viděl jsem ho jen chvíli.Sie hat nur 10 Euro bei sich.Má u sebe jen 10 eur.
  2. užívá se ke zdůraznění výpovědiKomm, wann immer du nur willst.Přijď, kdykoliv jen budeš chtít.

Částice

  1. nur so hovor.jen tak bez zvláštního důvodu

Vyskytuje se v

ansehen: (nur) von Ansehen(jen) od vidění

Bahnhof: Ich verstehe (immer) nur Bahnhof.Jsem z toho jelen., Nerozumím tomu ani za mák.

Fell: nur noch Fell und Knochen seinbýt jen kost a kůže velmi hubený

Frage: nur eine Frage der Zeit seinbýt jen otázkou času

Handgriff: nur ein Handgriff seinbýt hračka maličkost

Haut: nur noch Haut und Knochen seinbýt jen kost a kůže

Leiche: Nur über meine Leiche!Jen přes mou mrtvolu!

Mensch: nur (noch) ein halber Mensch seinbýt pouhým stínem být velmi vyčerpán

Mensch: (auch) nur ein Mensch seinbýt (také) jenom člověk

Müdigkeit: (Nur) Keine Müdigkeit vorschützen!Jen žádnou ulejvárnu!

nicht: nicht nur ... sondern auchnejen ... ale i, nejen ... nýbrž i

Papier: (nur) auf dem Papier (be)stehenbýt jen na papíře

Redensart: Das sind doch nur Redensarten!To jsou jenom řeči!

Scham: nur keine falsche Schamjen žádný falešný stud, jen žádná falešná skromnost

Sorge: Lass das (nur) meine Sorge sein!To je moje starost!, Nech to na mně!

Staat: (nur) zum Staatjen na oko

warten: Na warte!, Warte nur!Jen počkej!, Však uvidíš! hrozba

wenn: wenn ... bloß/doch/nurkéž by, kdyby (tak)

bar: Verkauf nur gegen barprodej jen za hotové

dünn: nur einen dünnen Kaffee trinkenpít jen slabou kávu

einfach: nur eine einfache Fahrkarte kaufenkoupit jen jednoduchou jízdenku

Hälfte: etw. (nur) zur Hälfte bezahlenzaplatit co (jen) z poloviny

literweise: nur literweise verkaufenprodávat jen po litrech

schon: Wenn (es) nur schon morgen wäre!Kdyby (už) tak bylo zítra!

ungern: etw. (nur) ungern tun(u)dělat co (jen) nerad

Zeit: j-n (nur) auf Zeit einstellenzaměstnat koho (jen) na dobu určitou

zu: Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!

Abgabe: Abgabe nur an Erwachseneprodej pouze dospělým

ansehen: Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.Znám ho jen od vidění.

berechnen: Ich berechne Ihnen das nur mit zehn Euro.Účtuji vám za to jen deset eur.

Bereich: Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.Jízdenka platí jen na území města.

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

brauchen: Du brauchst es (mir) nur zu sagen.Stačí, když (mi) to řekneš.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

darunter: Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.Měla na sobě jen župan a nic pod tím.

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

durchblättern, durchblättern: Ich habe das Buch nur durchgeblättert/durchblättert.Knihu jsem jen prolistovala.

durchreisen: Wir sind durch Rom nur durchgereist.Římem jsme jen projeli. bez zastavení

einbilden: Du bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.

einrosten: přen. Hier rostest du nur ein.Tady jenom zrezavíš.

erwähnen: etw. nur beiläufig erwähnenzmínit co jen mimochodem

etwa: Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.Není ani tak hloupý, ale je líný.

Frage: Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.Je to jen otázka vteřin/minut.

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

Führer: Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich.Výstup na horu je možný jen s průvodcem.

gegen: nur gegen Rezept erhältlichpouze na lékařský předpis

ihn: Sie dachte nur an ihn.Myslela jen na něho.

kennen: etw. nur vom Hörensagen kennenznát co jen z doslechu

Konfektion: Ich trage nur Konfektion.Nosím jen konfekci.

leben: Er lebt nur seiner Musik.Žije jen svou hudbou.

meinesgleichen: Ich verkehre nur mit meinesgleichen.Stýkám se jen se sobě rovnými.

mögen: Wo mag das Kind es nur gehört haben?Kde to to dítě jen mohlo slyšet?

neuerdings: Fahrkarten gibt es neuerdings nur noch am Automaten.Jízdenky se dají koupit nově jen v automatech.

noch: Ich habe nur noch zwei Euro.Mám už jen dvě eura.

Notfall: Bremse nur im Notfall ziehen!Brzdit jen v případě nouze!

pur: Sage mir nur pure Wahrheit.Řekni mi jen čistou pravdu.

Rezept: Dieses Medikament gibt es nur auf Rezept.Tento lék je jen na recept.

Scherz: etw. (nur) aus Scherz sagenříci co (jen) z legrace

schinden: Sie schindet nur Zeit.Jenom hraje o čas.

sehen: Sie sieht nur noch auf/mit einem Auge.Vidí už jen na jedno oko.

selten: Wir fahren nur sehr selten in die Stadt.Jezdíme do města jen velmi zřídka.

sinken: přen. Wie tief man nur sinken kann.Jak hluboko jen lze klesnout.

sprühen: přen. Er sprüht nur vor guten Ideen.Jen srší dobrými nápady.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

statt: Statt einer Antwort erhielt er nur ...Místo odpovědi dostal jen ...

streifen: Zum Glück hat ihn der Schuss nur gestreift.Naštěstí ho střela pouze škrábla.

Stündchen: Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.Chtěla se stavit jen na chvilku.

umgucken: Ich gucke mich nur um.Jen se dívám.

verkraften: Diese Enttäuschung hat sie nur schwer verkraftet.S tímto zklamáním se jen těžko vyrovnala.

verständigen: sich nur auf Französisch verständigendomluvit se jen francouzsky

verwenden: zum Kochen nur Butter verwendenpoužívat na vaření jen máslo

Vorlage: etw. nur gegen Vorlage der Quittung erhaltenobdržet co pouze po předložení stvrzenky

weitermachen: iron. Mach nur so weiter!Jen tak dál!, Jen pokračuj!

widerwillig: etw. nur widerwillig tundělat co jen nerad

äußerlich: Nur zur äußerlichen Anwendung!Jen k zevnímu použití!

leben: Man lebt nur einmal.Člověk žije jen jednou.