Hlavní obsah

fragen

Sloveso

  1. j-n nach j-m/etw. zeptat/ptát se, (do)tázat se, vyptávat se koho na koho/coeinen Vorbeigehenden nach dem Weg fragenzeptat se kolemjdoucího na cestuHat jemand nach mir gefragt?Ptal se po mně někdo?, Hledal mě někdo?
  2. nach j-m/etw. ptát se po kom/čem, starat se o koho/co, dát na koho/co
  3. um etw. (po)žádat, prosit o co o svolení ap., um etw., nach etw. ptát se na co na práci ap.j-n um Rat fragenpožádat koho o radu
  4. sich fragen ptát se sám sebe, klást si otázkuEs fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

Vyskytuje se v

Frage: nur eine Frage der Zeit seinbýt jen otázkou času

Frage: außer Frage seinbýt mimo veškerou pochybnost

Frage: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost co

Frage: für j-n/etw. in Frage kommenpřicházet v úvahu pro koho/co

Frage: ohne Fragebezpochyby, určitě zcela jistě

reihum: reihum fragenptát se jednoho po druhém

stellen: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku, zeptat se koho

stellen: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit co

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

anblicken: j-n fragend anblickentázavě pohlédnout na koho

Art: Fragen (von) allgemeiner Artotázky všeobecného charakteru

auftauchen: Fragen tauchen auf.Otázky se objevují.

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

behelligen: j-n mit Fragen behelligenobtěžovat koho otázkami

durchdiskutieren: eine Frage durchdiskutierenprodiskutovat otázku

dürfen: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

einfach: Warum hast du ihn nicht einfach gefragt?Proč ses ho jednoduše nezeptal?

Frage: dem Kollegen eine Frage stellenpoložit kolegovi otázku

Frage: an j-n Frage richtenobrátit se na koho s otázkou

Frage: Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.Je to jen otázka vteřin/minut.

Frage: Das ist keine Frage.O tom není pochyb.

fraglich: eine fragliche Frage lösenřešit spornou otázku

häufig: eine häufig gestellte Fragečasto kladená otázka

Meinung: j-n nach seiner Meinung fragenptát se koho na jeho názor

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

sonst: Hast du sonst noch Fragen?Máš jinak ještě nějaké dotazy?

verständnislos: Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.

vorlaut: vorlaut fragenprostořece se vyptávat

Weg: nach dem Weg fragenzeptat se na cestu

aktuální: aktuální otázkyaktuelle Fragen

banální: položit banální otázku komuj-m eine banale Frage stellen

bojácně: bojácně se ptát koho na coj-n etw. ängstlich fragen

bytí: otázka bytí a nebytídie Frage des Seins oder Nichtseins

cesta: zeptat se na cestunach dem Weg fragen

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Gibt es Fragen?

existovat: To neexistuje!Das kommt nicht in Frage!

hloupě: hloupě se ptát na conach etw. dumm fragen

hloupý: položit komu hloupou otázkuj-m eine dumme Frage stellen

indiskrétní: klást komu indiskrétní otázkyj-m indiskrete Fragen stellen

jasný: jasná otázkaeine klare/deutliche Frage

jestli: Ptal se, jestli přijdou všichni.Er fragte, ob alle kommen.

klást: klást komu otázkuj-m eine Frage stellen

kolísat: V této otázce kolísal.In dieser Frage wankte er.

kopa: kopa otázekein Haufen Fragen

losovat: losovat si otázkydie Fragen ziehen

nač: Nač se ptáš?Wonach fragst du?

nadhodit: nadhodit otázkueine Frage aufwerfen

nedůvěřivý: klást nedůvěřivé otázky komuj-m misstrauische Fragen stellen

neomalený: neomalené otázkyunverschämte Fragen

nepohodlný: klást nepohodlné otázky komuj-m lästige Fragen stellen

nesmyslný: klást nesmyslné otázky komuj-m unsinnige Fragen stellen

obligátní: položit obligátní otázkueine obligate Frage stellen

odpověď: nechat otázku bez odpovědidie Frage ohne Antwort lassen

optat se: Ještě se optám.Ich frage noch nach.

osobní: osobní otázkaeine persönliche Frage

otázka: ústní/písemné otázky při zkoušcemündliche/schriftliche Fragen

otázka: položit otázku komuj-m eine Frage stellen

podivit se: podivit se nad otázkouüber die Frage staunen

položit: položit komu otázkuj-m eine Frage stellen

pročíst (si): Pečlivě si pročtěte zadané otázky.Lesen Sie sorgfältig die gestellten Fragen durch.

prostě: přijít se prostě zeptatkommen um bloß zu fragen

provokativní: provokativní dotazprovokante Frage

přímý: přímá odpověď na otázkudirekte Antwort auf die Frage

přisvědčit: přisvědčit na otázkudie Frage bejahen

ptát se: ptát se koho na cestuj-n nach dem Weg fragen

ptát se: ptát se na čí zdravínach j-s Gesundheit fragen

rád: Rád bych se zeptal ...Ich möchte gerne fragen ...

rádce: zeptat se na co právního rádceden Rechtsberater nach etw. fragen

rozebrat: rozebrat s partnerem některé otázkyeinige Fragen mit dem Partner besprechen

smět: Smím se na něco zeptat?Darf ich etwas fragen?

snadný: položit snadnou otázkueine leichte Frage stellen

sporný: sporná otázkaeine strittige Frage

takový: Jaká otázka, taková odpověď.Wie die Frage, so die Antwort.

úvaha: To nepřichází v úvahu!Das kommt nicht in Frage!

vyhrknout: vyhrknout otázkumit einer Frage herausplatzen

vyzpovídat: Novinář vyzpovídal známého politika.Der Journalist fragte einen bekannten Politiker aus.

vyzvat: Vyzvali mě, abych odpověděl na otázku.Ich wurde aufgefordert, die Frage zu beantworten.

záludně: záludně se ptát na cohinterhältig nach etw. fragen

zamluvit: zamluvit nevhodný dotazeine ungehörige Frage vom Tisch wischen

závěr: Na závěr ještě jedna otázka.Zum Schluss noch eine Frage.

zeptat se: Můžu se tě na něco zeptat?Darf ich dich etwas fragen?

zmást: Otázka ho zmátla.Die Frage hat ihn verwirrt.

zodpovědět: zodpovědět dotazyFragen beantworten

zpochybnit: zpochybnit jeho rozhodnutíseine Entscheidung in Frage stellen

zpovídat: Matka mě dlouho zpovídala.Meine Mutter fragte mich lange aus.

zpřesnit: zpřesnit otázkudie Frage präzisieren