Hlavní obsah

stellen

Sloveso

 1. sich stellen postavit se k oknu ap.sich an die Tafel stellenpostavit se k tabuliStell dich in die Reihe!Postav se do řady!sich auf die Zehenspitzen stellenpostavit se na špičky
 2. postavit, stavět, dát nádobí na stůl ap.Er hat den Tisch in die Ecke gestellt.Postavil stůl do rohu.
 3. klást pasti ap.
 4. nastavit, naříditeine Uhr stellennařídit hodiny
 5. poskytnout, dát k dispozici
 6. sich stellen dělat (se), hrátsich krank stellendělat nemocného, simulovat
 7. etw. Akk kalt stellen dát co vychladit
 8. zastavit, zadržet
 9. sich stellen přiznat se, jít se udat dobrovolně na policii
 10. sich stellen narukovat (na vojnu)
 11. sich stellen j-m/etw. postavit se komu/čemu
 12. sich stellen zastávat stanovisko
 13. sestavit, stanovit
 14. užívá se společně s podstatným jménem k opisu slovesj-m eine Frage stellenpoložit komu otázku, zeptat se kohoeine Diagnose stellenstanovit diagnózuj-m etw. Akk zur Verfügung stellendát komu co k dispozicij-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit co

Vyskytuje se v

Bein: j-m ein Bein stellennastavit komu nohu

Debatte: etw. Akk zur Debatte stellenprodebatovat, předložit k debatě co

Diskussion: etw. Akk zur Diskussion stellenpředložit co k diskusi

Durchfahrt: die Ohren auf Durchfahrt stellenposlouchat na půl ucha

Frage: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost co

Hinterbein: sich auf die Hinterbeine stellenstavět se na zadní

Kopf: etw. Akk auf den Kopf stellenobrátit co vzhůru nohama

Ort: an Ort und Stelle(přímo) na místě

Positur: sich in Positur setzen/stellen/werfenzaujmout pózu, pózovat jednat afektovaně

Pranger: j-n/etw. an den Pranger stellenpostavit koho/co na pranýř

Probe: j-n/etw. auf die Probe stellenpodrobit zkoušce, zkoušet koho/co

Regen: j-n im Regen (stehen) lassen, in den Regen stellennechat koho ve štychu

Senkel: j-n in den Senkel stellenpostavit do latě koho

Stelle: an Stelle(na)místo v zastoupení

Stelle: auf der Stellena místě, (i)hned, okamžitě

Stelle: nicht von der Stelle kommen, auf der Stelle tretennehnout se z místa, přešlapovat na místě ve výzkumu ap.

Weg: j-m in den Weg treten, sich Akk j-m in den Weg stellenpostavit se komu do cesty

andersherum: einen Schrank andersherum stellenpostavit skříň jinak

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

anstelle, an Stelle: An Stelle der Mutter kam die Tochter.Místo matky přišla dcera.

Antrag: Antrag auf Scheidung stellenpodat žádost o rozvod

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Bedingung: j-m Bedingungen stellenkomu klást podmínky

blöd, blöde: Stell dich nicht so blöd an!Nedělej ze sebe takového blbce!

darstellen: Wen stellt das Bild dar?Koho představuje ten obraz?

davor: Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.

Diagnose: eine Diagnose stellenstanovit diagnózu

dumm: hovor. sich dumm stellen(u)dělat ze sebe hlupáka

einstellen: Er stellte sich pünktlich bei uns ein.Dostavil se k nám přesně.

erneut: erneute Forderungen stellenstanovit další požadavky

Frage: dem Kollegen eine Frage stellenpoložit kolegovi otázku

hinstellen: Ich stelle mich doch nicht hin.Přece se tam nepostavím.

kurz: eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled

machen: Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.

Prognose: eine Prognose stellenstanovit prognózu

schaffen: neue Stellen schaffenvytvořit nová (pracovní) místa

Sommerzeit: die Uhren auf Sommerzeit stellennastavit hodiny na letní čas

Ständer: das Fahrrad in den Ständer stellenpostavit kolo do stojanu

Stelle: Wir treffen uns an der vereinbarten Stelle.Setkáme se na smluveném místě.

Stelle: eine Stelle aus einem Buch herausschreibenvypsat (si) úryvek z knihy

Stelle: an erster/letzter Stelle liegenbýt na prvním/posledním místě

Stelle: eine Stelle antretennastoupit na místo

Stelle: sich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo

übersehen: die ganze Umgebung von einer Stelle übersehenpřehlédnout z jednoho místa celé okolí

taub: sich taub stellendělat hluchého

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

vzhůru: obrátit co vzhůru nohamaetw. auf den Kopf stellen

banální: položit banální otázku komuj-m eine banale Frage stellen

budík: nastavit budík na šest hodinden Wecker auf sechs Uhr stellen

citlivý: Dotkl se jejího citlivého místa.Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.

dávat: dávat co k dispozicietw. zur Verfügung stellen

dělat se: dělat se hloupýmsich dumm stellen

doprostřed: Postav se doprostřed!Stell dich in die Mitte!

finančně: být finančně dobře zajištěnýfinanziell gut gestellt sein

hloupý: položit komu hloupou otázkuj-m eine dumme Frage stellen

hlupák: tvářit se jako hlupáksich dumm stellen

chladit: dát chladitkalt stellen

indiskrétní: klást komu indiskrétní otázkyj-m indiskrete Fragen stellen

klást: klást komu otázkuj-m eine Frage stellen

konkurz: vypsat konkurz na uvolněné místoeine freie Stelle ausschreiben

měnit: měnit zaměstnánídie Stelle(n) wechseln

meta: postavit se na metusich an die Markierung stellen

místo: Jsme na místě.Wir sind an Ort und Stelle.

místo: Na tvém místě bych tam šel.An deiner Stelle würde ich hingehen.

místo: známé místo v knizebekannte Stelle im Buch

místo: hledat si nové místoeine neue Stelle suchen

mít: mít dobré místoeine gute Stelle haben

nastavět: nastavět židle kolem stoludie Stühle um den Tisch herum stellen

nastavit: nastavit komu nohuj-m das Bein stellen

nastavit: nastavit si budíksich den Wecker stellen

nástraha: klást komu nástrahyj-m Fallen stellen

nedůvěřivý: klást nedůvěřivé otázky komuj-m misstrauische Fragen stellen

nemravný: mít nemravné požadavkyunsittliche Forderungen stellen

nepohodlný: klást nepohodlné otázky komuj-m lästige Fragen stellen

neschopně: tvářit se neschopněsich unfähig stellen

nesmyslný: klást nesmyslné otázky komuj-m unsinnige Fragen stellen

nestydatý: klást si nestydaté podmínkyunverschämte Bedingungen stellen

níže: níže postavený v hierarchiiniedriger gestellt

obligátní: položit obligátní otázkueine obligate Frage stellen

obráceně: postavit obráceně coetw. andersherum stellen

otázka: položit otázku komuj-m eine Frage stellen

placený: dobře placené místogut bezahlte Stelle

podobný: Podobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

podtrhnout: podtrhnout komu nohyj-m ein Bein stellen

políčit: políčit past na koho/coj-m eine Falle stellen

položit: položit komu otázkuj-m eine Frage stellen

postavit: postavit knihy do policeBücher ins Regal stellen

postavit: postavit koho před rozhodnutíj-n vor die Entscheidung stellen

přední: zaujímat přední místoeine prominente Stelle einnehmen