Hlavní obsah

placený

Přídavné jméno

  1. (za který se dostává plat) bezahltdobře placené místogut bezahlte Stelle
  2. (pobírající plat) bezahlt, gezahlttýdně placený dělníkwöchentlich bezahlter Arbeiter
  3. (který je nutno zaplatit) bezahltplacená služba/inzercebezahlte Dienstleistung/Anzeigenwerbung

Vyskytuje se v

platit: platit předemim Voraus zahlen

bídně: být bídně placenýkümmerlich bezahlt werden

co: Co řekne, to platí.Was er sagt, das gilt.

donedávna: Donedávna to platilo.Bis vor kurzem galt es.

hotové: platit co hotovýmietw. mit Bargeld bezahlen

hotově: platit hotověbar zahlen

hotovost: platit v hotovosti(in) bar bezahlen

hříšný: platit hříšné peníze za koho/cofür j-n/etw. Sündengeld zahlen

jízdné: platit jízdnédas Fahrgeld bezahlen

mastný: platit mastný účeteine gesalzene Rechnung zahlen

nájem: platit nájem měsíc dopředudie Miete (für) einen Monat im Voraus bezahlen

nájemné: platit nájemnédie Miete (be)zahlen

napřed: platit napředvoraus/im Voraus bezahlen

nepoctivý: být nepoctivý při placeníbei der Zahlung unredlich sein

obměna: Platí to s malou obměnou.Das gilt nur mit kleiner Abänderung.

obsluha: Platí se zvlášť za obsluhu?Muss man den Service extra bezahlen?

off-line: platit off-lineoffline bezahlen

paušálně: paušálně platitpauschal bezahlen

pro: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz gilt für alle.

předem: platit předem co komuj-m etw. im Voraus bezahlen

přednost: Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.

stovka: hovor. platit stovkoumit dem Hunderter zahlen

šek: platit šekemmit einem Scheck bezahlen

v, ve: platit v eurechin Euro zahlen

vrchní: (Pane) vrchní, platíme!(Herr) Ober, bitte zahlen!

zatímní: Platí zatímní předpisy.Es gelten vorläufige Vorschriften.

Karte: platit (kreditní) kartoumit (der) Karte zahlen

Mal: (platit) jednou provždyein für alle Mal (gelten)

abmachen: Domluveno!, Platí!Abgemacht!

aufkommen: platit za dítěfür ein Kind aufkommen

Bereich: Jízdenka platí jen na území města.Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.

bestreiten: sám si platit své studiumsein Studium selbst bestreiten

Einschränkung: Smlouva platí bez výhrad.Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.

einverstanden: Dohodnuto!, Platí!Einverstanden!

Empfang: (za)platit při příjmubei Empfang zahlen

entrichten: platit bance vysoké poplatkyhohe Gebühren an die Bank entrichten

Geldkarte: platit elektronickou peněženkoumit einer Geldkarte zahlen

gelten: To neplatí!Das gilt nicht!

monatlich: platit nájemné měsíčnědie Miete monatlich zahlen

Ober: Pane vrchní, platím!Herr Ober, zahlen bitte!

verfallen: Směnka přestane platit 20. ledna.Der Wechsel verfällt am 20. Januar.

zahlen: Kolik platím?, Co jsem dlužný?Was/Wie viel habe ich zu zahlen?

placený: dobře placené místogut bezahlte Stelle

abgeben: Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?Hast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?

als: Pracuje jako učitel.Er arbeitet als Lehrer.

aufgeben: Učitel jim zadal písemné cvičení.Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.

extern: externí učitelexterner Lehrer

Lehrer: být učitelem přírodovědy na základní školeLehrer für Naturkunde an einer Grundschule sein

tätig: pracovat jako učitelals Lehrer tätig sein

jazyk: učitel jazykůder Sprachlehrer

klavír: učitel klavíruder Klavierlehrer

středoškolský: středoškolský učitelder Realschullehrer

třídní: třídní učitelder Klassenlehrer

učitel: učitel němčinyder Deutschlehrer

být: Už brzy bude učitelem.Schon bald wird er Lehrer.

gymnazijní: gymnazijní učitelder Gymnasiallehrer

chemie: učitel chemieder Chemielehrer

jako: některé profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt

místo: místo učiteleanstelle des Lehrers

odstup: odstup mezi učitelem a žákydie Distanz zwischen dem Lehrer und den Schülern

přetáhnout: Učitel přetáhl o pět minut.Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.

rozčílený: rozčílený učitelein aufgeregter Lehrer

rozzlobit se: Učitel se rozzlobil na žáka.Der Lehrer hat sich über den Schüler geärgert.

spílat: Učitel spílá žákům.Der Lehrer schilt die Schüler.

zahanbit: Žák svými znalostmi zahanbil učitele.Der Schüler überragte den Lehrer mit seinen Kenntnissen.