Hlavní obsah

co

Zájmeno

 1. (v otázce na něco) wasCo je to?Was ist das?Co se děje?Was ist los?Nač myslíš?Woran denkst du?
 2. (jaký) was für (ein)Co je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?
 3. (zastupuje zájmeno středního rodu) wasCo řekne, to platí.Was er sagt, das gilt.
 4. čím - tím (s 2. st. příd. jmen a přísl.) je...destoČím déle tím lépe.Je länger desto besser.
 5. (vůbec něco) (et)wasAť dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

Příslovce

 1. hovor.(proč) wasCo se pořád směješ?Was lachst du immer?
 2. (kolik, pokud) wasVzal, co unesl.Er nahm, was er tragen konnte.
 3. (pokud možno) so...wie möglich, möglichstco udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen

Spojka

 1. (pokud, od té doby) seitdem, seitCo má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.
 2. (vyj. způsobu, míry) was, wieUtíkal, co mu nohy stačily.Er lief, was seine Beine hergaben.
 3. kniž.(coby) als, fürvečer co večerAbend für Abendden co dentagaus, tagein

Částice

 1. (vyjádření výzvy k souhlasu) wasTo je hezký domek, co?Ist das ein hübsches Haus, was?
 2. (vyjádření údivu ap.) wasCo, ty sis na mě vzpomněl?Was, du hast dich an mich erinnert?
 3. ale co (vyjádření lhostejnosti) ach wasAle co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

Vyskytuje se v

co: vyjádření lhostejnosti ach wasale co

nejdřív: v co nejkratší době so bald wie möglich, baldigst, möglichst baldco nejdřív

ten, ta, to: při srovnání ap. je - um sočím - tím

huba: nichts zu Beißen habennemít co do huby

méně: immer wenigerčím dál méně

nést: Was bringst du uns?Co nám neseš?

rok: Jahr für Jahrrok co rok

večer: Abend für Abendvečer co večer

bláznit: Was spinnst du?Co blázníš?

být: Was ist los mit dir?Co je s tebou?

co do: Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.

dát: Wie viel hast du dafür bekommen?Co ti za to dali?

dávat: Was läuft heute im Kino?Co dnes dávají v kině?

dělat: Was machen wir damit?Co s tím budeme dělat?

den: Tag für Tag, tagaus, tageinden co den

dít se: Was ist hier los?Co se tu děje?

dlouhý: so lang wie möglich, möglichst langco nejdelší

dodat: Was ist dazu hinzuzufügen?Co k tomu dodat?

dohodit: den Speer möglichst weit werfendohodit oštěpem co nejdál

dokázat: Beweise, was du kannst.Dokaž, co umíš.

humus: Pfui, was für ein Zeug ist das?Fuj, co to je za humus?

jednat se: Worum handelt es sich?O co se jedná?

jelito: Was schaust du, du Taps!Co koukáš, ty jelito!

jen: Ich komme, sobald ich damit fertig bin.Přijdu, jen co to dodělám.

jinak: Und was sonst?A co jinak?

levný: möglichst billig, so billig wie möglichco nejlevnější

lidé: Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?Co tomu řeknou lidé?

minule: Was haben wir das letzte Mal gelesen?Co jsme minule četli?

mít: Ich habe dazu etwas zu sagen.Mám k tomu co říct.

moct: Ich tue, was ich kann.Dělám, co můžu.

možná: möglichst bald/weitco možná nejdříve/nejdále

myslet: Woran denkst du?Na co myslíš?

myslet si: Was denkst du darüber?Co si o tom myslíš?

nadít se, nadát se: Was können wir dir zutrauen?Čeho se od tebe můžeme nadát?

napovídat: Was hat er dir wieder vorgelogen?Co ti zase napovídal?

nový: Was gibt's Neues bei euch?Co je u vás nového?

o: Worum geht es?O co jde?

obnášet: Ich weiß, was das bedeutet.Vím, co to obnáší.

ohřát: Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?Co si mám ohřát k večeři?

ochuzovat se: Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.Vůbec neví, o co se ochuzuje.

patřit: jedem geben, was ihm gehörtdát každému, co mu patří

platit: Wofür bezahle ich dich?Za co tě platím?

po: Was geht mich das an?hovor. Co je mi po tom?

pohledávat: Du hast hier nichts zu suchen!Nemáš tady co pohledávat!

pochytit: Er hat sofort erfasst, worum es ging.Hned pochytil, o co šlo.

poroučet: Du hast mir nichts zu befehlen!Ty mi nemáš co poroučet!

posnídat: Was hast du gefrühstückt?Co jsi posnídal?

přát si: Was wünschst du (dir) zum Geburtstag?Co si přeješ k narozeninám?

přimět: Was hat dich dazu bewogen?Co tě k tomu přimělo?

přirovnat: Womit würde ich es vergleichen?K čemu bych to přirovnal?

ráčit: Was wünschen Sie (sich)?hovor. Co (si) račte přát?

rozčílit: Was hat dich so erregt?Co tě tak rozčílilo?

rozrušit: Was hat dich so verstört?Co tě tak rozrušilo?

říct: Was willst du damit sagen?Co tím chceš říct?

sežrat: Er frisst alles, was er finden kann.Sežere, na co přijde.

sloužit: Wozu dient es?K čemu to slouží?

stát se: Was ist passiert?Co se stalo?

strašit: Was geisterst du noch hier herum?Co tu ještě strašíš?

také: Was soll er auch tun?Co má také dělat?

teprve: Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.

usmyslet si: Was er sich vornimmt, das zieht er durch.Co si usmyslí, to provede.

uvařit: Was wirst du heute zum Abendessen kochen?Co dnes uvaříš k večeři?

uznat: Ich tue, was ich für richtig halte.Udělám, co uznám za dobré.

vadit: Was stört dich?Co ti vadí?

vězet: Was steckt dahinter?Co za tím vězí?

vjet: Was ist (bloß) in dich gefahren?Co to do tebe vjelo?

vůbec: Was denkst du überhaupt darüber?Co si o tom vůbec myslíš?

vyčítat: Sie haben sich nichts vorzuwerfen.Nemají si co vyčítat.

vyklubat se: Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.Chci jen počkat, co se z toho vyklube.

vyvrhnout: Er erbrach alles, was er gegessen hat.Vyvrhl všechno, co snědl.

z, ze: Was hast du davon?Co z toho máš?

za: Was steckt dahinter?Co za tím vězí?

zachtít se: Er macht nur, was er will.Dělá, jen co se mu zachce.

zírat: Da schaust du, was?To zíráš, co?

zlíbit se: Ich mache, was mir gefällt.Dělám si, co se mi zlíbí.

že: Was ist los, dass du so traurig bist?Co se děje, že jsi tak smutná?

dnes: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!

dřív: Je früher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

hasit: Lass die Finger davon!Nehas, co tě nepálí!

bald: so bald wie möglichco možná nejdřív(e)

baldmöglichst: um baldmöglichste Erledigung bittenžádat o co nejrychlejší vyřízení

desto: Je eher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

kümmern: Was kümmert dich das?Co se staráš?, Co tě to zajímá?

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

Monat: Monat für Monatměsíc co měsíc, každý měsíc

Nacht: Nacht für Nachtnoc co noc, každou noc

Teil: ich für mein(en) Teilco se mě týče

von: Was will er von mir?Co ode mě chce?

aber: Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!

anbelangen: was mich/diese Sache anbelangt...co se mě/této věci týká...

anfangen: Was fangen wir mit dem schmutzigen Geschirr an?Co si počneme s tím špinavým nádobím?

antworten: Was hast du ihm darauf geantwortet?Co jsi mu na to odpověděl?

aufschieben: přen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!Co se vleče neuteče!

bedenken: Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.

bedeuten: Was bedeutet das Wort?Co to slovo znamená?

bekümmern: Was bekümmert Sie das?Co je Vám do toho/po tom?

beneiden: Sie ist nicht zu beneiden.Není jí co závidět.

Beruf: Was sind Sie von Beruf?Jaké máte povolání/Čím jste?

beruflich: Was machst du beruflich?Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?

betrachten: Wie betrachtest du das?Jak se na to díváš?, Co o tom soudíš?

bewegen: Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?Co ho jen přimělo k odjezdu?

bieten: Er hat nicht viel zu bieten.Nemá moc co nabídnout.

demnächst: Sie werden demnächst heiraten.Co nevidět se budou brát.

denken: Wie denkst du darüber?Co si o tom myslíš?

denn: Ich bin kein Mathematiker. – Was bist du denn?Já nejsem matematik. – A co tedy jsi?

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

einbilden: Was bildet er sich eigentlich ein!Co si vlastně (o sobě) myslí!

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

erst: Ich bin ziemlich nervös. – Und ich erst!Jsem dost nervózní. – A co teprve já!

essen: Was wollen wir essen?Co máme k jídlu?

Evangelium: Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.Vše, co řekne, je pro něj evangelium.

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

Fernsehen: Was gibt es heute Abend im Fernsehen?Co je dnes večer v televizi?

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

Gebäude: Was ist das für ein Gebäude?Co je to za budovu?

geben: Was wird heute im Kino gegeben?Co dávají dnes v kině?

gehen: Worum geht es in diesem Film?O co jde v tomto filmu?

Gewissheit: Was gibt dir die Gewissheit?Co ti dává tu jistotu?

haben: Was hast du denn?Co tě trápí?, Co je s tebou?

handeln: Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

je: Je älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.

Kino: Was wird heute im Kino gespielt?Co dnes dávají v kině?

können: Was kannst du eigentlich?Co vlastně umíš?

laufen: Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

machen: Was machst du heute Nachmittag?Co děláš dnes odpoledne?

mal: Was will er mal werden?Čím chce (jednou) být?

Mal: Er wird von Mal zu Mal besser.Je čím dál lepší.

man: Man kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

mehr: Die Gäste haben nichts mehr zu trinken.Hosté již nemají co pít.

meinen: Was meinen Sie dazu?Co si o tom myslíte?

menschenmöglich: das Menschenmögliche tunudělat (vše), co je v lidských silách

möglichst: möglichst vielco (možná) nejvíce

nachempfinden: Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?Můžeš se vcítit do toho, co se ve mně děje?

nachholen: Sie hat viel nachzuholen.Má toho hodně co dohánět.

raten: Was rätst du mir?Co mi radíš?

richten: Wonach richtet sich der Preis?Na čem je závislá cena?

Scheiß: Was soll der Scheiß?Co je to za hovadinu?

schulden: Was schulde ich Ihnen für die Reparatur?Co jsem vám dlužný za opravu?

schuldig: Was bin ich schuldig?Co jsem dlužen?

schwerhörig: hovor. Bist du schwerhörig?Jsi nahluchlý(, nebo co)?

sinnen: Was sinnt ihr?O čem přemýšlíte?

so viel: so viel wie ichtolik co já

rückwärts: ein Wort rückwärts lesenčíst slovo pozpátku

brauchen: Ich brauche eine Brille zum Lesen.Potřebuji brýle na čtení.

einschließlich: Lesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

lesen: Das Kind kann schon lesen.Dítě už umí číst.

Original: ein italienisches Buch im Original lesenčíst italskou knihu v originále

stocken: Sie stockte beim Lesen.Zadrhla se při čtení.