Hlavní obsah

co

Zájmeno

 1. (v otázce na něco) wasCo je to?Was ist das?Co se děje?Was ist los?Nač myslíš?Woran denkst du?
 2. (jaký) was für (ein)Co je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?
 3. (zastupuje zájmeno středního rodu) wasCo řekne, to platí.Was er sagt, das gilt.
 4. čím - tím (s 2. st. příd. jmen a přísl.) je...destoČím déle tím lépe.Je länger desto besser.
 5. (vůbec něco) (et)wasAť dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

Příslovce

 1. hovor.(proč) wasCo se pořád směješ?Was lachst du immer?
 2. (kolik, pokud) wasVzal, co unesl.Er nahm, was er tragen konnte.
 3. (pokud možno) so...wie möglich, möglichstco udělat co nejrychlejietw. so schnell wie möglich machen

Spojka

 1. (pokud, od té doby) seitdem, seitCo má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.
 2. (vyj. způsobu, míry) was, wieUtíkal, co mu nohy stačily.Er lief, was seine Beine hergaben.
 3. kniž.(coby) als, fürvečer co večerAbend für Abendden co dentagaus, tagein

Částice

 1. (vyjádření výzvy k souhlasu) wasTo je hezký domek, co?Ist das ein hübsches Haus, was?
 2. (vyjádření údivu ap.) wasCo, ty sis na mě vzpomněl?Was, du hast dich an mich erinnert?
 3. ale co (vyjádření lhostejnosti) ach wasAle co, necháme už toho.Ach was, lassen wir es schon.

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době so bald wie möglich, baldigst, möglichst bald

ten, ta, to: čím - tímpři srovnání ap. je - um so

huba: nemít co do hubynichts zu Beißen haben

méně: čím dál méněimmer weniger

nést: Co nám neseš?Was bringst du uns?

rok: rok co rokJahr für Jahr

večer: večer co večerAbend für Abend

bláznit: Co blázníš?Was spinnst du?

být: Co je s tebou?Was ist los mit dir?

být: Co je ti po tom?Was geht dich das an?

být: Co je ti to platné?Was nutzt es dir?

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

dávat: Co dnes dávají v kině?Was läuft heute im Kino?

dělat: Co s tím budeme dělat?Was machen wir damit?

dělat: hovor. Co děláš?, Čím se živíš?Was arbeitest du?

den: den co denTag für Tag, tagaus, tagein

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

dlouhý: co nejdelšíso lang wie möglich, möglichst lang

dodat: Co k tomu dodat?Was ist dazu hinzuzufügen?

dohodit: dohodit oštěpem co nejdálden Speer möglichst weit werfen

dokázat: Dokaž, co umíš.Beweise, was du kannst.

humus: Fuj, co to je za humus?Pfui, was für ein Zeug ist das?

jednat se: O co se jedná?Worum handelt es sich?

jelito: Co koukáš, ty jelito!Was schaust du, du Taps!

jen: Přijdu, jen co to dodělám.Ich komme, sobald ich damit fertig bin.

jinak: A co jinak?Und was sonst?

levný: co nejlevnějšímöglichst billig, so billig wie möglich

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

minule: Co jsme minule četli?Was haben wir das letzte Mal gelesen?

mít: Mám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.

mít: mít co na prácietwas zu tun haben

mít: Co mám dělat?Was soll ich tun?

mít: Ty mi nemáš co rozkazovat.Du hast mir nichts zu befehlen.

moct: Dělám, co můžu.Ich tue, was ich kann.

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

myslet: Na co myslíš?Woran denkst du?

myslet si: Co si o tom myslíš?Was denkst du darüber?

nadít se, nadát se: Čeho se od tebe můžeme nadát?Was können wir dir zutrauen?

napovídat: Co ti zase napovídal?Was hat er dir wieder vorgelogen?

nejdřív: Přijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

nový: Co je u vás nového?Was gibt's Neues bei euch?

o: O co jde?Worum geht es?

o: O čem mluvili?Wovon haben sie gesprochen?

obnášet: Vím, co to obnáší.Ich weiß, was das bedeutet.

ohřát: Co si mám ohřát k večeři?Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

platit: Za co tě platím?Wofür bezahle ich dich?

po: hovor. Co je mi po tom?Was geht mich das an?

pohledávat: Nemáš tady co pohledávat!Du hast hier nichts zu suchen!

pochytit: Hned pochytil, o co šlo.Er hat sofort erfasst, worum es ging.

poroučet: Ty mi nemáš co poroučet!Du hast mir nichts zu befehlen!

posnídat: Co jsi posnídal?Was hast du gefrühstückt?

přát si: Co si přeješ k narozeninám?Was wünschst du (dir) zum Geburtstag?

přimět: Co tě k tomu přimělo?Was hat dich dazu bewogen?

přirovnat: K čemu bych to přirovnal?Womit würde ich es vergleichen?

ráčit: hovor. Co (si) račte přát?Was wünschen Sie (sich)?

rozčílit: Co tě tak rozčílilo?Was hat dich so erregt?

rozrušit: Co tě tak rozrušilo?Was hat dich so verstört?

říct: Co tím chceš říct?Was willst du damit sagen?

sežrat: Sežere, na co přijde.Er frisst alles, was er finden kann.

sloužit: K čemu to slouží?Wozu dient es?

stát se: Co se stalo?Was ist passiert?

strašit: Co tu ještě strašíš?Was geisterst du noch hier herum?

také: Co má také dělat?Was soll er auch tun?

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

usmyslet si: Co si usmyslí, to provede.Was er sich vornimmt, das zieht er durch.

uvařit: Co dnes uvaříš k večeři?Was wirst du heute zum Abendessen kochen?

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

vadit: Co ti vadí?Was stört dich?

vězet: Co za tím vězí?Was steckt dahinter?

vězet: V čem to vězí?Woran liegt es?

vjet: Co to do tebe vjelo?Was ist (bloß) in dich gefahren?

vůbec: Co si o tom vůbec myslíš?Was denkst du überhaupt darüber?

vůbec: Co je mi vůbec po tom?Was geht mich das überhaupt an?

vyčítat: Nemají si co vyčítat.Sie haben sich nichts vorzuwerfen.

vyklubat se: Chci jen počkat, co se z toho vyklube.Ich will nur abwarten, wie die Sache ausgeht.

vyvrhnout: Vyvrhl všechno, co snědl.Er erbrach alles, was er gegessen hat.