Hlavní obsah

lidé

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (více jedinců) Leute Pl, die MenschenBylo tam mnoho lidí.Dort waren viele Leute.
  2. (každý, kdokoli) Leute Plčasto se vyjadřuje také pomocí zájmena manCo tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?
  3. (personál) Leute Pl

Vyskytuje se v

Kultur: ein Mensch von Kulturkultivovaný člověk

unter: unter Menschen seinbýt mezi lidmi

aber: Was sind das aber auch für Leute!Co je to jenom za lidi!

Abscheu: vor einem Menschen Abscheu habenmít averzi vůči jednomu člověku

all: alle Menschenvšichni lidé

amüsieren: Die Leute amüsierten sich über sein Hobby.Lidé se posmívali jeho koníčku.

ankommen: Der Film kommt bei den Leuten an.Film má u lidí ohlas.

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

beschäftigen: Wie viel Leute beschäftigt er?Kolik lidí zaměstnává?

Charakter: ein Mensch von/ohne Charaktercharakterní/bezcharakterní člověk

denen: jene Leute, denen sie ihre Meinung sagteti (lidé), kterým řekla svůj názor

derjenige, diejenige, dasjenige: derjenige Mensch, dem wir begegnet sind ...ten člověk, kterého jsme potkali ...

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

einlassen: Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

heraussuchen: Sie sucht sich ihre Leute schon gut heraus.Ona si už své lidi dobře vybere.

ihresgleichen: Leuten wie ihresgleichen ist nicht zu trauen.Lidem, jako jsou oni, se nedá důvěřovat.

immer: Es kommen immer mehr Leute.Přichází stále více lidí.

individuell: Leute befriedigen ihre individuellen Bedürfnisse.Lidé uspokojují své individuální potřeby.

je: Je älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.

Junge: hovor. Junge, Junge!Páni!, Člověče! vyjádření obdivu, úžasu

Leute: Auf der Party waren lauter sympathische Leute.Na večírku byli samí sympatičtí lidé.

man: Man lobt ihn.Lidé ho chválí.

übersehen: j-n in einer Menschenmenge übersehenpřehlédnout koho v davu lidí

überziehen: Man soll seine Kritik nicht überziehen.Člověk nemá přehánět svou kritiku.

um: Es waren um die 500 Leute da.Bylo tu okolo 500 lidí.

urteilen: über die Menschen vorschnell urteilenposuzovat lidi ukvapeně

Kleid: Kleider machen Leute.Šaty dělají člověka.

leben: Man lebt nur einmal.Člověk žije jen jednou.