Hlavní obsah

all

Zájmeno

 1. všechen, všecek, veškerý bez výjimkytrotz aller Bemühungenpřes veškeré snahyall sein Geldvšechny jeho penízeDas ist alles.To je vše.
 2. všechen každý, jakýkolivj-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré
 3. všichni souhrnněalle Menschenvšichni lidéalle schönen Mädchenvšechny pěkné dívky
 4. všichni, každý bez výjimkyalle dreivšichni tři

Zájmeno

 1. alles in allem celkově (vzato), v celku, z celkového pohledu
 2. vor allem především, zvláště, hlavně
 3. all(es) und jedes každý, každičký, do jednoho bez výjimky
 4. allen voran především, hlavně, v první řadě
 5. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Ještě není všem dnům konec.
 6. Alle Achtung! hovor.Všechna čest!, Klobouk dolů!
 7. in allen Ehren ve vší počestnosti
 8. Ende gut, alles gut. Konec dobrý, všechno dobré.
 9. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Není všechno zlato, co se třpytí.
 10. alle Jubeljahre (einmal) hovor.jednou za uherský rok
 11. bei aller Liebe hovor.při vší lásce, při nejlepší vůli
 12. Mädchen für alles hovor.děvče pro všechno
 13. ein für alle Mal jednou provždy
 14. in aller Stille v tichosti
 15. j-m stehen alle Türen offen kdo všechny dveře dokořán
 16. aus aller Welt z celého světa, ze všech koutů světa
 17. in alle Welt do celého světa

Vyskytuje se v

Abend: Ještě není všem dnům konec.Es ist noch nicht aller Tage Abend.

Achtung: Všechna čest!, Klobouk dolů!Alle Achtung!

all: celkově (vzato), v celku, z celkového pohledualles in allem

Anfang: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

beieinander: nemít všech pět pohromaděnicht alle beieinander haben, sie nicht richtig beieinander haben

belassen: nechat vše při starémalles beim Alten belassen

Berg: být (už dávno) za horama(längst) über alle Berge sein

Boot: Všichni jsme na jedné lodi.Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.

Brücke: zbořit/spálit za sebou všechny mostydie/alle Brücken hinter sich Dat abbrechen

Butter: Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.(Es ist) Alles in Butter.

Ding: především, (ob)zvláště, zejménavor allen Dingen

doppelt: vidět (všechno) dvojitě být opilý(alles) doppelt sehen

drehen: s kým se všechno točíj-m dreht sich alles

drei: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

drum: se vším všudy, s příslušenstvím byt ap.das (ganze) Drum und Dran, alles Drum und Dran

Ecke: na každém rohu všudean allen Ecken (und Enden)

ein, eine, ein: kdo/co je vším pro koho/coj./etw. ist j-s Ein und Alles

Elle: měřit vše stejným metremalles mit gleicher Elle messen

Fall: v každém případě, každopádněauf alle Fälle

finden: To se všechno vyřeší.Das wird sich alles finden.

Form: formálně, obřadněin aller Form

Frühe: brzy zrána, za úsvituin aller Frühe

Gewalt: mermomocí, za každou cenumit (aller) Gewalt

Goldwaage: brát všechno doslovně/smrtelně vážněalles/jedes Wort auf die Goldwaage legen

gut: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

Hand: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

Herrgottsfrühe: časně ráno, za rozbřeskuin aller Herrgottsfrühe

Jubeljahr: jednou za uherský rok/sto letalle Jubeljahre (ein)mal

Kamm: měřit vše/všem jedním metremalle/alles über einen Kamm scheren

Kanone: mizerný, pod úroveň, na houbyunter aller Kanone

Kante: na každém rohu všudean allen Ecken und Kanten

Kürze: v krátkosti, ve stručnostiin aller Kürze

Lebtag: (po) celý můj/tvůj život(all) mein/dein Lebtag

Mädchen: holka/děvče pro všechnoMädchen für alles

Mann: všichni (společně)alle Mann

nagelfest: všechno, co není přibito ukrást ap.(alles,) was nicht niet- und nagelfest ist

Name: dělat čest svému jménuseinem Namen (alle) Ehre machen

recht: Nelze se zavděčit všem.Man kann es nicht allen recht machen.

Regel: podle všech pravidel, předpisově, jak se patří po všech stránkách správněnach allen Regeln der Kunst

Register: tahat za všechny páky/nitkyalle Register ziehen/spielen lassen

Respekt: při vší úctě, s veškerou úctoubei allem Respekt

Richtung: ze všech směrů/stran, odevšadaus allen Richtungen

Ruhe: v klidu, klidněin (aller) Ruhe

Schandtat: být pro každou špatnostzu jeder Schandtat/allen Schandtaten bereit sein

Schikane: se vším komfortemmit allen Schikanen

schwer: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

Stille: v nejužším rodinném kruhuin aller Stille

Tasse: nemít všech pět pohromaděnicht alle Tassen im Schrank haben

Topf: strkat do všeho nosseine Nase in alle Töpfe stecken, j-m in die Töpfe gucken

Trumpf: mít všechny trumfy v rucealle Trümpfe in der Hand haben

tun: mít plné ruce prácealle Hände voll zu tun haben

Unglück: ke vší smůlezu allem Unglück

Vernehmen: z doslechu, jak se proslýchádem/allem Vernehmen nach

vier: natáhnout sealle viere von sich strecken

Voraussicht: podle všech předpokladů, pravděpodobněaller Voraussicht nach, nach menschlicher Voraussicht

Wahrscheinlichkeit: s největší pravděpodobnostíaller Wahrscheinlichkeit nach

Wasser: být všemi mastmi mazanýmit allen Wassern gewaschen sein

Welt: z celého světa přijet ap.aus aller Welt

Wurf: vsadit všechno na jednu kartualles auf einen Wurf setzen

zehn: olíznout si všech deset (prstů) mít něco rádsich alle zehn Finger nach etw. lecken

Zweifel: být mimo (vší) pochybnostaußer (allem) Zweifel stehen

einmengen: do všeho se vměšovatsich in alles einmengen

einschließlich: včetně veškerých nákladůeinschließlich aller Kosten

in: Ve velkém spěchu jsem balila tašky.In aller Eile packte ich die Taschen.

kriechen: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen

lange: To ještě není zdaleka všechno.Das ist noch lange nicht alles.

Macht: udělat vše, co je v čí mocialles tun, was in j-s Macht steht/liegt

Mal: (platit) jednou provždyein für alle Mal (gelten)

Mut: sebrat veškerou (svou) odvahuall seinen Mut zusammennehmen

Weg: kdo má všechny dveře otevřenéj-m stehen alle Wege offen

abbrechen: spálit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen

dávat: dávat si všechno líbitsich alles gefallen lassen

doslova: brát všechno doslovaalles wörtlich nehmen

hrát: hrát všemi barvamiin allen Farben schillern

míra: všeho s míroualles mit Maß (und Ziel)

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Alles Gute zum Geburtstag.

opatření: dbát všech opatřeníalle Maßregeln beachten

pór: přen. vnímat co všemi póryetw. mit allen Poren wahrnehmen

právo: veškerá práva vyhrazenaalle Rechte vorbehalten

rub: Vše má svůj rub i líc.Alles hat seine Licht- und Schattenseiten.

strana: ze všech stranvon allen Seiten

svět: po celém světěin aller Welt

úcta: Má úcta!(Allen) Respekt!

úhrnem: úhrnem vzatoalles in allem genommen

všechen, všechna, všechno: všechno na jedno brdoalles eine Wichse

všichni, všechny, všechna: všechna práva vyhrazenaalle Rechte vorbehalten

a: A to je všechno?Und das ist alles?

bořit: bořit za sebou všechny mostyalle Brücken hinter sich abbrechen

celkově: Celkově vzato...Alles in allem...

copak: Copak ten, tomu se všecko daří.Ach der, ihm gelingt alles.

černě: vidět vše černěalles schwarz sehen

čtyři: lézt po čtyřechauf allen vieren kriechen

dobré: Všechno dobré!Alles Gute!

dobře: vědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen

doskočit: Doskočil nejdál ze všech.Er sprang am weitesten von allen.

dostat: dostat všechny věci do kufrualle Sachen in den Koffer kriegen

druh: jídla všech druhůGerichte aller Art

dvojitě: vidět všechno dvojitěalles doppelt sehen

hlavně: Hlavně klid!Die Ruhe vor allem!

hotovo: Vše už je hotovo.Alles ist schon fertig.

hovno: Je to na hovno!Es ist scheiße., Es ist unter aller Sau!

chtít: Všechno chce svůj čas.Alles braucht seine Zeit.

jestli: Ptal se, jestli přijdou všichni.Er fragte, ob alle kommen.

klapnout: Všechno klaplo.Alles hat geklappt.

komfort: hotel s plným komfortemdas Hotel mit allem Komfort

kromě: Byli tam všichni kromě nás.Es waren dort alle außer uns.

kývat: Na všechno vždy kývá.Er stimmt allem zu.

lež: To jsou všechno lži.Das sind alles Lügen.

linka: Všechny linky jsou přetížené.Alle Leitungen sind überlastet.

mimo: všichni mimo mnealle außer mir

místo: Všecko je na svém místě.Alles ist an seinem Ort.

moc: snažit se (vší) mocísich mit aller Macht bemühen

moct: Za to všechno může on.Das alles ist seine Schuld.

možný: ve všech možných podobáchin allen möglichen Erscheinungen

my: my všichniwir alle

nadevše: nadevše milovat koho/coj-n/etw. über alles lieben

naházet: naházet všechno na jednu hromadualles auf einen Haufen werfen

napůl: Všechno dělá jen napůl.Er macht alles nur halb.

naschvál: Dělá mi všechno naschvál.Er tut mir alles zum Trotz.

navzdory: Dělá mu všechno navzdory.Er macht ihm alles zum Trotz.

nejdřív: Byl hotov nejdřív ze všech.Er war als erster von allen fertig.

nejlepší: být nejlepší ze všechder Beste von allen sein

nejprve: Nejprve se všechno dařilo.Anfangs ging alles gut.

nejvíc: nejvíc ze všecham meisten von allen

nemuknout: Všechno udělal a ani nemukl.Er hat alles gemacht, ohne zu mucken.

oběhat: Všechno si oběhá sama.Sie erledigt alles selbst.

oběhnout: Musíš oběhnout důležité lidi.Du musst alle wichtigen Leute besuchen.

obeslat: obeslat všechny zákazníky nabídkovým katalogemeinen Warenkatalog an alle Kunden versenden

obráceně: Udělal všechno obráceně.Er hat alles umgekehrt gemacht.

obrat: Obrali ho o všechno.Sie haben ihm alles weggenommen.

obsazení: obsazení všech sedadel v divadledie Besetzung aller Sitze im Theater

obtelefonovat: obtelefonovat všechny známéalle Bekannten anrufen

odchod: před odchodem zavřít všechna oknavor dem Weggang alle Fenster schließen

odstín: všechny odstíny modré barvyalle Nuancen von Blau

ohlížet se: ohlížet se na všechny stranysich nach allen Seiten umsehen

ostatní: všechno ostatníalles Übrige

páchnout: Všechno páchne rybinou.Alles stinkt nach Fisch.

papouškovat: Děti papouškují všechno po dospělých.Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.

parný: Byl to pro všechny parný den.Das war ein harter Tag für alle.

platit: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz ist für alle gültig.

po: Už je po všem.Alles ist schon vorbei.

pobrat: Nemůžu všechno pobrat.Ich kann nicht alles mitnehmen.

pocta: pochovat koho se všemi poctamij-n mit allen Ehren beerdigen

pochytat: Brankář všechno pochytal.Der Torwart hat alles gehalten.