Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (v čí prospěch, na čí podporu) fürdůvody pro a protiGründe dafür und dagegen
  2. (vyjadřuje účel, cíl) für, um j-s/etw. willenčetba pro dětiLektüre für Kinderjít pro chlebadas Brot holendopr. přechod pro chodceder Fußgängerübergang
  3. (kvůli) für, wegenopustit ženu pro jinouseine Frau wegen einer anderen verlassenpro nic za nicum ein Nichts/für nichts und wieder nichts
  4. (pokud jde o) fürZákon platí pro všechny.Das Gesetz gilt für alle.

Vyskytuje se v

abonent: představení pro abonentydie Abonnementsvorstellung

bezdomovec: útulek pro bezdomovcedas Obdachlosenheim

cesta: cesta pro pěšíder Fußweg

domácnost: potřeby pro domácnostdie Haushaltswaren

farma: farma pro chov drůbežedie Geflügelfarm

chodec: přechod pro chodceder Fußgängerübergang

: pro mne za mnemeinethalben, meinetwegen

liga: Liga pro lidská právadie Liga für Menschenrechte

můstek: můstek pro chodcedie Fußgängerbrücke

nedostatek: z nedostatku/pro nedostatek důkazůmangels Beweise/aus Mangel an Beweisen

nevěsta: výbava pro nevěstudie Brautausstattung

pán: Pro pána boha!Um Gottes Willen!

pastva: pastva pro očidie Augenweide

potěšení: udělat co pro potěšeníetw. zum Vergnügen tun

prémie: prémie pro vítězedie Siegprämie

pro forma: ekon. pro forma fakturadie Pro-forma-Rechnung

přechod: přechod pro chodceder Fußgängerüberweg, der Zebrastreifen

případ: pro případ nemocifür einen Krankheitsfall

rampa: rampa pro vozíčkáředie Rollstuhlrampe

smích: být komu pro smíchj-m zum Spott sein

smysl: smysl pro povinnostdas Pflichtgefühl, das Pflichtbewusstsein

sólo: sólo pro trubkudas Trompetensolo

stezka: stezka pro chodce/cyklistyder Fußgängerweg/Radweg

štěstí: čtyřlístek pro štěstíder Glücksklee

vysavač: příslušenství pro vysavačdas Staubsaugerzubehör

zábava: dělat co pro zábavuetw. aus Vergnügen tun

začátečník: kurzy pro začátečníkydie Anfängerkurse

změna: pro změnuzur Abwechslung

žena: časopis pro ženydie Frauenzeitschrift

žrádlo: žrádlo pro psadas Hundefutter

absence: absence pro nemocdie Abwesenheit wegen Krankheit

argument: uvést argumenty pro co a proti čemudie Argumente für etw. und gegen etw. anführen

argumentovat: argumentovat pro vstup do EUfür den Beitritt zur EU argumentieren

basa: sólo pro basuein Solo für den Bass

blaho: dělat co pro čí blahoetw. für j-s Wohl tun

dabovat: dabovat film pro dětieinen Kinderfilm synchronisieren

dnešek: Pro dnešek končím.Ich mache Schluss für heute.

doběhnout: doběhnout pro novinydie Zeitung holen

dojít: dojít pro lékaředen Arzt holen

dojít: dojít si do banky pro penízeGeld von der Bank holen

dost: pro dnešek dostSchluss für heute

dostupný: dostupný pro vozíčkářeerreichbar für Rollstuhlfahrer

e-shop: e-shop pro chovateleder E-Shop für Züchter

existovat: Přestal pro mne existovat.Er ist für mich gestorben.

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

hračka: To je pro mne hračka.Das ist für mich ein Kinderspiel.

humor: (ne)mít smysl pro humor(keinen) Sinn für Humor haben

chodit: chodit pravidelně pro mlékoregelmäßig Milch holen

ilustrace: uvádět co pro ilustracietw. zur Illustration anführen

jít: jít pro lékaředen Arzt holen

jít: jít komu pro pivoj-m Bier holen

košík: košík pro psader Maulkorb, der Beißkorb

krmení: krmení pro domácí zvířatadas Haustierfutter

kroužek: nabídka kroužků pro dětidas Freizeitangebot für Kinder

kurz: kurz pro začátečníkyder Anfängerkurs(us)

leda: To je leda pro zlost.Nichts als Ärger hat man damit.

minus: Je to pro ni minus.Das ist ein Minus für sie.

mnoho: Znamená to pro mne mnoho.Es bedeutet für mich viel.

nedostupný: nedostupný pro pěšíunzugänglich für die Fußgänger

nejen, nejenom: pohádky nejen pro dětidie Märchen nicht nur für Kinder

odpočinkový: odpočinková místa pro turistydie Rastplätze für Touristen

ohrádka: ohrádka pro batolatadas Laufgitter für Babys

osoba: stůl pro pět osobein Tisch für fünf Personen

ostuda: Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.

parný: Byl to pro všechny parný den.Das war ein harter Tag für alle.

pekařství: zajít do pekařství pro houskydie Semmeln von der Bäckerei holen

planout: Plál pro svou myšlenku.Er glühte für seine Idee.

platit: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz ist für alle gültig.

plus: To je pro tebe velké plus.Das ist ein großes Plus für dich.

pobavení: Chci si přečíst něco pro pobavení.Ich möchte etwas zum Vergnügen lesen.

poklona: To je pro mne poklona.Das ist ein Kompliment für mich.

pokročilý: kurz pro začátečníky i pokročiléein Kurs für Anfänger und Fortgeschrittene

postižený: vchod pro postiženéEingang für Behinderte, der Behinderteneingang

příkrý: Měl pro něj jen příkrá slova.Er hatte nur schroffe Worte für ihn.

případ: pro všechny případyfür alle Fälle

příručka: praktická příručka pro zahrádkářepraktisches Handbuch für Kleingärtner

radost: mít co pro radostetw. zum Vergnügen haben

rezervovat: Můžeš si pro mě rezervovat čtvrtek?Kannst du dir den Donnerstag für mich vormerken?

rozvážit: rozvážit všechna pro a protidas Pro und Kontra abwägen

různý: pro různé příležitostifür verschiedene Gelegenheiten

sehnout se: sehnout se k zemi (pro peněženku)sich zum Boden (für die Geldtasche) bücken

sjet: Sjedu pro tebe na nádraží.Ich hole dich vom Bahnhof ab.

sleva: poloviční sleva pro dětider Halbpreis für Kinder

smysl: Nemá smysl pro humor.Er hat keinen Sinn für Humor.

specifický: specifický pro pohlavígeschlechtsspezifisch

stavit se: Stavte se pro nás.Holt uns ab.

světlo: motor. světla pro denní svícenídas Tagfahrlicht

šibenice: expr. Zraje pro šibenici.Er ist reif für den Galgen.

tabu: Je to pro nás tabu.Das ist für uns tabu.

těžký: Je pro mne těžké...Es fällt mir schwer...