Hlavní obsah

mnoho

Příslovce

  • vielZnamená to pro mne mnoho.Es bedeutet für mich viel.Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!dovolovat dětem příliš mnohoden Kindern zu viel erlauben

Číslovka

  • vieldát mnoho užitečných tipů komuj-m viele nützliche Hinweise gebenposlat mnoho pozdravů komuj-m viele Grüße schickenNemám s sebou mnoho peněz.Ich habe nicht viel Geld mit.Mnoho zdaru!Viel Erfolg!

Vyskytuje se v

důvod: mít mnoho důvodů pro coviele Gründe für etw. haben

klad: přinášet komu mnoho kladůj-m viel Positives bringen

lidé: Bylo tam mnoho lidí.Dort waren viele Leute.

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

nachodit: nachodit mnoho kilometrůviele Kilometer zurücklegen

obléhat: Mnoho novinářů obléhalo hotel.Das Hotel wurde von vielen Journalisten belagert.

postřílet: postřílet mnoho zvěřeviel Wild erlegen

štěstí: Mnoho štěstí!Viel Glück!

úspěch: přát komu mnoho úspěchůj-m viel Erfolg wünschen

dělat: To dělá mnoho.Das bedeutet viel.

zajíc: přísl. Mnoho psů zajícova smrt.Viele Hunde sind des Hasen Tod.

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

befahren: Er hat viele Länder befahren.Sjel mnoho zemí.

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

durchwachen: Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

Familie: aus einer kinderreichen Familie stammenpocházet z rodiny s mnoha dětmi

gelten: Seine Meinung gilt mir viel.Jeho názor pro mě mnoho znamená.

tun: Sie hat viel Gutes getan.Udělala mnoho dobrého.

versagen: Ich musste mir vieles versagen.Musel jsem si mnoho odepřít.

viel: Viel Glück!Mnoho štěstí!

viel: viel Arbeit habenmít mnoho práce