Hlavní obsah

dělat

Nedokonavé sloveso

 1. (vykonávat činnost) machen, tunCo s tím budeme dělat?Was machen wir damit?
 2. (uskutečňovat) machen, durchführen
 3. (dávat vznikat) machen, bildendělat pokrokydie Fortschritte machen
 4. (měnit na něco) machen
 5. (pracovat) arbeiten
 6. hovor.(zabývat se něčím) sich interessieren
 7. hovor.(zastávat roli) machen, ausüben
 8. (způsobovat) machen, bereitendělat komu starostij-m Sorgen bereiten
 9. (chovat se) sich benehmen, sich verhalten
 10. hovor.(zkoušku ap.) ablegen, machendělat přijímací zkouškudie Aufnahmeprüfung ablegen
 11. hovor.(studovat) machen, studieren
 12. (předstírat) tun, vormachen
 13. hovor.(rovnat se) machen, ergebenDělá to sto korun.Das macht hundert Kronen.
 14. (být, brát se) machen
 15. hovor. expr.(pospíšit si) schnell machen, sich beeilenDělej!Mach schnell!, Beeile dich!

Vyskytuje se v

co: Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.

čas: Überstunden machendělat přes čas

čest: j-m Ehre machendělat čest komu

hanba: Schande für j-n seindělat komu hanbu

jak: mach wie du willstdělej jak dělej

kariéra: Karriere machenhovor. dělat kariéru

legrace: sich über j-n lustig machendělat si z koho legraci

nechuť: etw. nur mit Widerwillen tundělat co s nechutí

ostuda: Schande über j-n bringen, j-m Schande bereiten(u)dělat komu ostudu

pokrok: Fortschritte machendělat pokroky

poznámka: sich Notizen machendělat si poznámky

reklama: für j-n/etw. eine Werbung machenpřen. dělat komu/čemu reklamu

starost: j-m Sorgen machendělat starosti komu

zábava: etw. aus Vergnügen tundělat co pro zábavu

zásada: etw. aus Prinzip tundělat co ze zásady

zvyk: etw. aus (reiner) Gewohnheit tundělat co ze zvyku

blaho: etw. für j-s Wohl tundělat co pro čí blaho

cavyky: Mach doch keine Umschweife!Nedělej cavyky!

dělat se: Es wird windig.Dělá se vítr.

drahota: Mach kein Brimborium damit.Nedělej s tím drahoty.

dřep: Kniebeugen machendělat dřepy

důležitý: sich wichtigmachendělat se důležitým

dva, dvě: etw. zu zweit tundělat co ve dvou

etapa: etw. etappenweise machendělat co po etapách

grimasa: Grimassen schneidendělat grimasy

gusto: etw. mit Lust machendělat co s gustem

hlupák: j-n für dumm verkaufendělat z koho hlupáka

chvat: etw. mit Eile machendělat co v chvatu

jaktěživ: Ich habe das nie gemacht.Jaktěživ jsem to nedělal.

kázání: j-m eine Predigt haltenhovor. dělat komu kázání

kravál: Krawall machendělat kravál

kvap: etw. in Eile machendělat co v kvapu

legální: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem

mít: Was soll ich tun?Co mám dělat?

mlsný: j-n gierig anschauendělat mlsné oči na koho

mluvnický: grammatische Fehler machendělat mluvnické chyby

moct: Ich tue, was ich kann.Dělám, co můžu.

nadšení: etw. mit Enthusiasmus machendělat co s nadšením

napolovic: Du machst nur halbe Sachen!Všechno děláš jen napolovic!

napůl: Er macht alles nur halb.Všechno dělá jen napůl.

naráz: mehrere Dinge auf einmal tundělat víc věcí naráz

naschvál: Er tut mir alles zum Trotz.Dělá mi všechno naschvál.

navzdory: Er macht ihm alles zum Trotz.Dělá mu všechno navzdory.

nic: Mach dir nichts daraus!Nic si z toho nedělej!

nucený: gezwungen sein etw. zu machenbýt nucený dělat co

ob: etw. jeden zweiten Tag machendělat co ob den

obliba: etw. mit großer Vorliebe tundělat co s velkou oblibou

obtížný: Mach es nicht noch schwerer.Nedělej to ještě obtížnější.

odpovědnost: etw. auf eigene Verantwortung machendělat co na vlastní odpovědnost

poskok: Hüpfer auf dem Platz machendělat poskoky na místě

potěšení: etw. aus Vergnügen tundělat co z potěšení

pouhý: etw. aus lauter Freundschaft machendělat co z pouhého přátelství

povyk: Radau machendělat povyk

prdel: sich einen Jux machendělat si prdel

proč: Warum machst du das?Proč to děláš?

prostředník: für j-n den Vermittler spielendělat prostředníka komu

radost: Das macht mir Freude.To mi dělá radost.

skopičina: dumme Streiche machendělat skopičiny

společník: j-m einen Partner machendělat komu společníka

sport: Sport treibendělat sport

šašek: sich zum Narren machendělat ze sebe šaška

tajnost: mit etw. heimlich tundělat tajnosti s čím

také: Was soll er auch tun?Co má také dělat?

trap: etw. in Eile machendělat co v trapu

vyklopit: Mach keine Umstände und rück damit heraus.Nedělej okolky a vyklop to.

vzdor: etw. aus Trotz machendělat co ze vzdoru

zachtít se: Er macht nur, was er will.Dělá, jen co se mu zachce.

zbytečný: sich unnötige Sorgen machendělat si zbytečné starosti

zlíbit se: Ich mache, was mir gefällt.Dělám si, co se mi zlíbí.

zvíře: Tierversuche machendělat pokusy na zvířatech

že: Er tat, als ob er schlafen würde.Dělal, že spí.

člověk: Kleider machen Leute.Šaty dělají člověka.

fór: Spaß machendělat fóry

hluchý: sich taub stellendělat se hluchým

hluk: etw. mit großem Rummel machendělat co s velkým hlukem

hodina: etw. stundenlang machendělat co hodiny

jaro: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

jehla: etw. mit der heißen Nadel nähenšít/dělat co horkou jehlou

loket: etw. in die Länge ziehendělat co na dlouhé lokte

oko: j-m wird es grün und blau vor Augenkomu se dělají mžitky před očima

poklus: etw. im Laufschritt machendělat co v poklusu

poslední: etw. im letzten Moment machendělat co na poslední chvíli

příležitost: Gelegenheit macht Diebe.Příležitost dělá zloděje.

šaty: Kleider machen Leute.Šaty dělají člověka.

těžký: etw. schweren Herzens tundělat co s těžkým srdcem

tragédie: aus etw. eine Tragödie machendělat z čeho tragédii

věda: aus etw. eine Wissenschaft machendělat z čeho vědu

vlaštovka: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

vůl: Halte mich nicht zum Narren!Nedělej ze mě vola!

zloděj: Gelegenheit macht Diebe.Příležitost dělá zloděje.

zlý: böses Blut machendělat zlou krev

žert: mit j-m Scherz treibendělat si z koho žerty

Erfolg: etw. mit/ohne Erfolg tundělat co s úspěchem/bez úspěchu

gern: etw. gern tun(u)dělat co rád

Mittag: Mittag machen(u)dělat si polední přestávku

dělat: Was machen wir damit?Co s tím budeme dělat?

partout: etw. partout tunco (u)dělat za každou cenu

um: einen Fehler um den anderen machendělat chybu za chybou

ungern: etw. (nur) ungern tun(u)dělat co (jen) nerad

Wirbel: viel Wirbel um j-n/etw. machendělat velký rozruch kolem koho/čeho

Absicht: etw. mit/ohne Absicht tun(u)dělat co úmyslně/neúmyslně

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.

Ärger: Mach keinen Ärger!Nedělej problémy!, Nezlob!

auch: Was er auch tut, macht er gründlich.Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.

automatisch: etw. ganz automatisch tundělat co zcela automaticky

beruflich: Was machst du beruflich?Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?

Blase: Das Wasser wirft Blasen.Ve vodě se dělají bublinky.

blöd, blöde: Stell dich nicht so blöd an!Nedělej ze sebe takového blbce!

daraus: Mach dir nichts daraus!Nic si z toho nedělej!

dumm: hovor. sich dumm stellen(u)dělat ze sebe hlupáka

euch: Macht euch keine Sorgen!Nedělejte si (žádné) starosti!

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

Ferien: Ferien machen(u)dělat si prázdniny

gedankenlos: etw. gedankenlos tundělat bezmyšlenkovitě co

geschehen: Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.

haben: Du hast nichts zu tun?Ty nemáš co dělat?

kein, keine: sich keine Sorgen machennedělat si starosti

legal: etw. auf legale Weise tunco dělat legálním způsobem

machen: Was machst du heute Nachmittag?Co děláš dnes odpoledne?

man: Wie macht man das?Jak se to dělá?

Mühe: Mach dir/Machen Sie sich keine Mühe.Nedělej/Nedělejte si starosti.

mühsam: etw. in mühsamer Kleinarbeit tundělat namáhavou drobnou práci

na: Na, na, nu, das tut man aber nicht!No no, to se přece nedělá!

Ordnung: Ordnung machen(u)dělat pořádek, uklidit

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

Pflicht: etw. aus Pflicht tun(u)dělat co z povinnosti

Schande: Mach mir keine Schande!Ne(u)dělej mi ostudu!

Schnitt: einen tiefen Schnitt in etw. machen(u)dělat do čeho hluboký řez

Schwierigkeit: j-m Schwierigkeiten machendělat komu potíže/problémy

schwindeln: Mir schwindelt.Dělá se mi špatně.

so: Das machst du gut so!Takhle to děláš dobře!

Sorge: j-m Sorgen machendělat komu starosti

Spaß: Spaß machen/treibendělat legrácky

stellen: sich krank stellendělat nemocného, simulovat

Theater: (ein) Theater um etw., wegen etw. machendělat divadlo kvůli čemu

Trara: viel Trara um nichts machendělat kravál pro nic za nic

tun: Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.

überhaupt: Er hat überhaupt viel zu tun.Má celkem dost co dělat.

Umschweif: keine Umschweife machennedělat žádné cavyky

unsittlich: unsittliche Anträge machendělat neslušné návrhy

Unterschied: einen Unterschied zwischen j-m/etw. machendělat rozdíly mezi kým/čím