Hlavní obsah

radost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pocit veselí, pohody) die Freude, das Vergnügen, der SpaßTo mi dělá radost.Das macht mir Freude.udělat komu radostj-m Freude bereitenmít co pro radostetw. zum Vergnügen habenk velké radosti kohozu j-s großer Freudes radostímit Vergnügen
  2. (co radost působí) die FreudeZtratil svou jedinou radost.Er hat seine einzige Freude verloren.

Vyskytuje se v

ďábelský: eine teuflische Freude an etw. Dat habenmít ďábelskou radost z čeho

jásat: vor Freude jauchzenjásat radostí

neskrývaný: unverhohlene Freudeneskrývaná radost

netajený: unverhohlene Freudenetajená radost

opravdový: über etw. wahre Freude habenmít opravdovou radost z čeho

plesat: vor Freude jauchzenplesat radostí

poskočit: vor Freude aufspringenradostí si poskočit

působit: j-m Freude bereitenpůsobit komu radost

rozdávat: Freude spendenpřen. rozdávat radost

rozplakat se: Er begann vor Freude zu weinen.Rozplakal se radostí.

rozzářit se: Ihre Augen strahlten freudig auf.Oči se jí rozzářily radostí.

zazářit: Seine Augen erstrahlten vor Glück.Oči mu zazářily radostí.

zkazit: Er hat ihnen die ganze Freude verdorben.Zkazil jim všechnu radost.

život: die Lebensfreude, die Daseinsfreuderadost ze života

vor: vor Freude strahlenzářit radostí

bereiten: j-m Freude bereitenudělat komu radost

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

kosten: alle Freuden des Lebens kostenokusit všechny radosti života

lauter: vor lauter Freudeze samé radosti

Leiden: die Freuden und Leiden des Alltagsradosti a strasti všedního dne

so: Ich bin ja so froh darüber.Mám z toho takovou radost!

sooft: Sooft ich sie sehe, freue ich mich.Vždy, když ji vidím, mám radost.

teilhaftig: einer Freude teilhaftig werdensdílet radost

radost: zu j-s großer Freudek velké radosti koho