Hlavní obsah

vor

Vyskytuje se v

all: vor allempředevším, zvláště, hlavně

Brett: ein Brett vor dem Kopf habenbýt natvrdlý

Ding: vor allen Dingenpředevším, (ob)zvláště, zejména

Gericht: vor Gericht stehenstát před soudem

Gericht: vor Gericht kommenjít k soudu spor ap.

hinten: hinten und vorn(e) nichtvůbec ne, ani trochu

hinten: j-n von hinten und vorn(e) bedienenobskakovat koho, lítat kolem koho

kennen: sich nicht mehr kennen (vor ...)neznat se, neovládnout se vzteky ap.

kugeln: sich vor Lachen kugelnválet se smíchy

kurz: kurz vor knappna poslední chvíli

kurz: kurz vor Tor(es)schlussza pět minut dvanáct

kurz: vor Kurzempřed nedávnem, nedávno

Latz: j-m eine vor den Latz knallendát komu ránu (pěstí) do obličeje ap.

Minute: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

nach: nach wie vor(ještě) pořád, nadále

Nase: etw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehenmít co pod/před nosem

Ruhe: die Ruhe vor dem Sturmklid/ticho před bouří

schwarz: j-m wird (es) schwarz vor (den) Augenkomu se zatmělo před očima

Toresschluss: kurz vor Toresschlussv hodině dvanácté, za pět minut dvanáct

tot: halb tot vor Angst seinbýt polomrtvý strachem ap.

Tür: j-m die Tür vor der Nase zuschlagenzabouchnout komu (dveře) před nosem

Tür: j-n vor die Tür setzenvyhodit koho z práce, dát komu padáka

Tür: vor seiner eigenen Tür kehrenzamést si před vlastním prahem

Tür: etw. Nom steht vor der Türco je za dveřmi Vánoce ap.

vorkommen: Wie kommst du mir eigentlich vor?Co si to (vlastně) dovoluješ?

vorn(e): nach/von vorn(e)dopředu/zepředu

vorn(e): vorn(e) seinbýt vpředu v závodě

vorn(e): von vorn(e)od začátku

zwölf: Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.Je za pět minut dvanáct.

abspielen: sich vor j-s Augen abspielenodehrát se před očima koho

aufspielen: sich vor anderen groß aufspielennaparovat se před ostatními

auftreten: vor dem Gericht als Zeuge auftretenvystupovat před soudem jako svědek

außer: außer sich vor Zorn seinbýt zlostí bez sebe

bis: bis vor einem Jahrdo loňského roku

Christus: vor/nach Christuspřed Kristem/po Kristu

erglühen: vor Scham erglühenzrudnout studem

flammend: vor flammendem Zorn funkelnsršet vášnivým hněvem

flau: j-m ist flau vor Hungerkomu je slabo z hladu

Humor: vor Humor sprühensršet humorem

Monat: vor einem Monatpřed měsícem

schütteln: Vor Gebrauch schütteln!Před upotřebením protřepat!

schütteln: sich vor Angst schüttelntřást se strachy

stumm: stumm vor Wut seinbýt němý zlostí

taub: taube Füße vor Kälte habenmít zimou ztuhlé nohy

Uhr: Die Uhr geht vor/nach.Hodiny jdou napřed/pozadu.

von: von vornzepředu

vorn(e): von vorn(e) kommenpřijít zepředu

vorn(e): nach vorn gehenjít dopředu

vorn(e): wieder von vorn(e) mit etw. anfangen (müssen)(muset) začít s čím znovu od začátku

Zeit: vor einiger Zeitpřed časem

Zeit: vor längerer Zeitpřed delší dobou

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

Abflug: vor dem Abflugpřed odletem

Abscheu: vor einem Menschen Abscheu habenmít averzi vůči jednomu člověku

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

Angst: vor Angst zitterntřást se strachy

anhalten: Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.

Anker: irgendwo vor Anker gehenspustit kotvu, (za)kotvit kde

Ärger: vor Ärger berstenpuknout zlostí

auffahren: vor Zorn auffahrenvybuchnout hněvem

bangen: Mir bangt (es) vor der Prüfung.Mám strach ze zkoušky.

beschwören: die Aussage vor Gericht beschwörenodpřisáhnout výpověď před soudem

Bildsäule: vor Schreck zur Bildsäule erstarrenzkamenět hrůzou

blinzeln: vor Müdigkeit blinzelnmžourat únavou

blitzen: vor Sauberkeit blitzenzářit čistotou

brummen: eine Melodie vor sich hin brummenbroukat si pro sebe melodii

Courage: Angst vor der eigenen Courage kriegenzaleknout se vlastní odvahy

derlei: Derlei Sachen kommen vor.Takové věci se stávají.

drängen: Die Fans drängten sich vor dem Stadion.Fanoušci se tlačili před stadionem.

Ehe: die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenuzavřít manželství na úřadě/v kostele

einsprengen: die Wäsche vor dem Bügeln einsprengennakropit prádlo před žehlením

Eintritt: vor Eintritt der Dunkelheitpřed setměním

ekeln: Es ekelt mich/mir vor Ratten.Krysy se mi hnusí.

entsetzen: Ich habe mich bei/vor diesem Anblick entsetzt.Při tom pohledu jsem se vyděsila.

erblassen: vor Schreck erblassenzblednout hrůzou

erröten: vor Scham errötenzardít se studem

erschrecken: Ich erschrak vor ihr.Polekal jsem se jí., Polekala mě.

fliehen: vor den Feinden fliehenuprchnout před nepřáteli

flüchten: vor dem Hochwasser flüchtenprchnout před povodněmi

förmlich: Sie kochte förmlich vor Wut.Doslova vřela vztekem.

Frieden: Ich habe keinen Frieden vor ihm.Nemám od něj chvíli pokoj.

Furcht: Furcht vor der Einsamkeitstrach ze samoty

ganz: Sie wurde ganz blass vor Schreck.Leknutím úplně zbledla.

Gebrauch: Vor Gebrauch (gut) schütteln.Před použitím (dobře) protřepat.

Gitter: das Gitter vor einem Fenstermříž před oknem

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

graulen: Es grault mir vor der Prüfung.Ta zkouška mě děsí.

grausen: Mir graust vor Schlangen.Hnusí se mi hadi.

Jahrhundert: das 5. Jahrhundert vor/nach Christus5. století před Kristem/po Kristu

hrůza: třást se hrůzouvor Schreck zittern