Hlavní obsah

vor

Vyskytuje se v

hrůza: vor Schreck zitterntřást se hrůzou

Kristus: vor Christo/Christus/Christi Geburtpřed Kristem

letopočet: vor unserer Zeitrechnungpřed naším letopočtem

lítost: vor Traurigkeit weinenplakat lítostí

postavit: Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.Byl postaven před hotovou věc.

protřepat: Vor Gebrauch gut schütteln.Před upotřebením protřepat.

rudý: feuerrot vor Zorn seinbýt rudý vztekem

soud: j-n vor Gericht bringenhnát koho před soud

údiv: stumm vor Erstaunen seinoněmět údivem

zatřepat: vor Gebrauch schüttelnpřed použitím zatřepat

zprava: rechts vor linksdopr. přednost zprava

bát se: Er fürchtet sich vor nichts.Ničeho se nebojí.

bedna: glotzen, vor der Glotze sitzenčumět na bednu

blednout: vor Neid erblassenblednout závistí

blýskat (se): Das Bad blitzte vor Sauberkeit.Koupelna se blýskala čistotou.

čtvrt: ein Viertel vor zehn/drei viertel zehntři čtvrtě na deset

děsit se: Mir graust vor Schlangen.Děsím se hadů.

dmout se: vor Stolz geschwellt seindmout se pýchou

donedávna: Bis vor kurzem galt es.Donedávna to platilo.

drásat: vor Eifersucht zerfleischt werdenbýt drásán žárlivostí

hanba: vor Scham vergehenhanbou se propadnout

hlavně: Die Ruhe vor allem!Hlavně klid!

hroutit se: vor Erschöpfung zusammenbrechenhroutit se vyčerpáním

hrozit se: sich vor einer Krankheit fürchtenhrozit se nemoci

chřadnout: vor Leid verkümmernchřadnout žalem

chystat se: Ich habe vor, dir zu schreiben.Chystám se ti napsat.

jásat: vor Freude jauchzenjásat radostí

kroutit se: sich vor Schmerzen krümmenkroutit se bolestí

léto: vor zwei Jahrenpřed dvěma lety

lhůta: vorfristig, vor der (festgesetzten) Fristpřed stanovenou lhůtou

lít: Ich triefte vor Schweiß.expr. Lil (se) ze mě pot.

makat: vor den Examen bolzenmakat před zkouškami

mít: Angst vor einer Prüfung habenmít strach ze zkoušky

modrat: vor Kälte blau werdenmodrat zimou

nadskakovat: vor Freude hüpfennadskakovat štěstím

nákaza: sich vor der Ansteckung schützenchránit se před nákazou

napovídat: Sage dem Mitschüler nicht vor!Nenapovídej spolužákovi!

naříkat: vor Schmerz stöhnennaříkat bolestí

nedávný: bis vor kurzer Zeitdo nedávné doby

nějaký: Es geschah vor etwa zehn Jahren.Stalo se to před nějakými deseti roky.

několik: vor einigen Jahrenpřed několika lety

nuda: vor Langeweile gähnenzívat nudou

obnažit: Die Frau hat sich vor ihm entblößt.Žena se před ním obnažila.

odchod: vor dem Weggang alle Fenster schließenpřed odchodem zavřít všechna okna

odpor: sich vor Ekel schüttelntřást se odporem

ochrana: der Schutz vor Ansteckungochrana před nákazou

ochromený: vor Schreck wie gelähmt seinbýt ochromený hrůzou

ochromit: Sie war vor Staunen wie gelähmt.Byla úplně ochromena úžasem.

omdlít: Sie ist vor Schmerz in Ohnmacht gefallen.Omdlela bolestí.

oněmělý: vor Glück verstummtoněmělý štěstím

oněmět: vor Verwunderung stumm werdenoněmět úžasem

opilý: vor Glück betrunken seinbýt opilý štěstím

ostýchat se: sich vor Mädchen schämenostýchat se před dívkami

otřást se: sich vor Angst schüttelnotřást se strachem

planout: vor Liebe glühenplanout láskou

plazit se: vor dem Direktor kriechenplazit se před ředitelem

plesat: vor Freude jauchzenplesat radostí

podělaný: Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.Zase sedí před tou podělanou televizí.

podělat se: sich (vor Angst) in die Hose machenpodělat se strachem

podlomit: Vor Entsetzen wurden ihre Knie weich.Hrůza jí podlomila kolena.

podřadit: vor der Steigung zurückschaltenpodřadit před stoupáním

podřeknout se: sich vor den Eltern verplappernpodřeknout se před rodiči

pohnat: j-n vor Gericht zitierenpohnat koho k soudu

pokrájet: Warte mal, ich schneide es dir vor.Počkej, pokrájím ti to.

polehávat: vor dem Fernseher liegenpolehávat před televizí

polekat se: Er erschrak vor dem Hund.Polekal se psa.

poskočit: vor Freude aufspringenradostí si poskočit

posrat se: Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.Málem se posral strachy.

potácet se: Er taumelt beinahe vor Müdigkeit.Únavou se sotva potácí.

potit se: vor Angst schwitzenpotit se strachem

povědomý: Er kam ihr vertraut/bekannt vor.Zdál se jí povědomý.

preferovat: Er bevorzugt Eishockey vor dem Fußball.Preferuje hokej před fotbalem.

pronásledovatel: sich vor den Verfolgern verbergenukrývat se před pronásledovateli

prozpěvovat (si): Er singt bei der Arbeit vor sich hin.Prozpěvuje si při práci.

před, přede: vor dem Haus wartenčekat před domem

předbíhat se: Meine Uhr geht vor.Hodinky se mi předbíhají.

předjet: mit dem Wagen vor dem Theater vorfahrenpředjet autem před divadlo

předně: Vor allem vergiss nicht, Brot zu kaufen.Předně nezapomeň koupit chléb.

přednost: den Zug vor dem Auto bevorzugendávat přednost vlaku před autem

představit si: Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!Jen si představ, kam zítra jedu!

předstoupit: mit einem Vorschlag vor den Chef hintretenpředstoupit před šéfa s návrhem

přeskočit: Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.Hlas mu dojetím přeskočil.

převládat: Auf dem Bild herrscht Blau vor.Na obraze převládá modrá.

puknout: Ihr Herz war vor Leid gebrochen.přen. Žalem jí puklo srdce.

rozbušit se: Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.Srdce se mu rozbušilo vzrušením.

rozčílení: vor Aufregung zitterntřást se rozčilením

rozechvět: Er zitterte vor Kälte.Rozechvěla ho zima.

rozplakat se: Er begann vor Freude zu weinen.Rozplakal se radostí.

rozrušení: vor Aufregung nicht einschlafen könnennemoci usnout rozrušením

roztřást se: Seine Knie erzitterten vor Angst.Strachy se mu roztřásla kolena.

rudnout: vor Wut errötenrudnout zlostí

sesout se: vor Erschöpfung in den Sessel sackensesout se do křesla vyčerpáním

Brett: ein Brett vor dem Kopf habenbýt natvrdlý

Ding: vor allen Dingenpředevším, (ob)zvláště, zejména

Gericht: vor Gericht stehenstát před soudem

hinten: hinten und vorn(e) nichtvůbec ne, ani trochu

kennen: sich nicht mehr kennen (vor ...)neznat se, neovládnout se vzteky ap.

kugeln: sich vor Lachen kugelnválet se smíchy

kurz: kurz vor knappna poslední chvíli

Latz: j-m eine vor den Latz knallendát komu ránu (pěstí) do obličeje ap.

Minute: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

nach: nach wie vor(ještě) pořád, nadále

Nase: etw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehenmít co pod/před nosem

Ruhe: die Ruhe vor dem Sturmklid/ticho před bouří

schwarz: j-m wird (es) schwarz vor (den) Augenkomu se zatmělo před očima

Toresschluss: kurz vor Toresschlussv hodině dvanácté, za pět minut dvanáct

tot: halb tot vor Angst seinbýt polomrtvý strachem ap.

Tür: j-m die Tür vor der Nase zuschlagenzabouchnout komu (dveře) před nosem

vorkommen: Wie kommst du mir eigentlich vor?Co si to (vlastně) dovoluješ?

vorn(e): nach/von vorn(e)dopředu/zepředu

zwölf: Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.Je za pět minut dvanáct.

abspielen: sich vor j-s Augen abspielenodehrát se před očima koho

aufspielen: sich vor anderen groß aufspielennaparovat se před ostatními

auftreten: vor dem Gericht als Zeuge auftretenvystupovat před soudem jako svědek

außer: außer sich vor Zorn seinbýt zlostí bez sebe

bis: bis vor einem Jahrdo loňského roku

Christus: vor/nach Christuspřed Kristem/po Kristu

erglühen: vor Scham erglühenzrudnout studem

flammend: vor flammendem Zorn funkelnsršet vášnivým hněvem

flau: j-m ist flau vor Hungerkomu je slabo z hladu

Humor: vor Humor sprühensršet humorem

Monat: vor einem Monatpřed měsícem

schütteln: Vor Gebrauch schütteln!Před upotřebením protřepat!

stumm: stumm vor Wut seinbýt němý zlostí

taub: taube Füße vor Kälte habenmít zimou ztuhlé nohy

Uhr: Die Uhr geht vor/nach.Hodiny jdou napřed/pozadu.

von: von vornzepředu

vor: sich vor den Fernseher setzenposadit se před televizi

Zeit: vor einiger Zeitpřed časem

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

Abflug: vor dem Abflugpřed odletem

all: vor allempředevším, zvláště, hlavně