Hlavní obsah

nach

Předložka; s 3. pád

  1. po určitém časovém okamžikunach dem Streitpo hádcewenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehoděfünf Minuten nach sechsšest (hodin a) pět (minut)
  2. (směrem) na jih, Prahu ap.von Osten nach Westen reisenjezdit od východu na západden Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo
  3. do Španělska, Prahy ap., na Ukrajinu ap.nach Marokko fliegenletět do Maroka
  4. za, po v pořadíWer ist nach dir dran?Kdo je po tobě na řadě?
  5. podle klasika, filozofa ap., na klasický způsob ap.Fischfilet nach Wiener Artrybí filé po vídeňsku
  6. nach etw., etw. nach (po)dle čehomeiner Meinung nachpodle mého názoru

Vyskytuje se v

Ermessen: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Ermessen

Eule: nosit sovy do Atén, nosit dříví do lesaEulen nach Athen tragen

Fahne: točit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášťdie Fahne nach dem Wind drehen

Gebühr: přiměřeně, jak se sluší, po zásluzenach Gebühr

Gefallen: podle libosti, jak je libonach Gefallen

Gemüt: mluvit z duše komuj-m nach dem Gemüte sprechen

Herzenslust: po vůli, podle libostinach Herzenslust

je: podle čeho počasí ap.je nach etw.

Länge: jak široký tak dlouhýder Länge nach

Luft: lapat po dechu být ve špatné situacinach Luft schnappen

Lust: podle chuti a náladynach Lust und Laune

Mond: jít podle plotu o hodináchnach dem Mond gehen

nach: (po)dle čehonach etw., etw. nach

Nase: (pořád) rovně za nosemimmer der Nase nach

Pfeife: tancovat, jak kdo pískánach j-s Pfeife tanzen

Programm: podle programunach Programm

Regel: podle všech pravidel, předpisově, jak se patří po všech stránkách správněnach allen Regeln der Kunst

Reihe: po řadě, jeden za druhýmder Reihe nach, nach der Reihe

scheren: Padej domů!, Už ať jsi doma!Scher dich nach Hause!

schnappen: lapat po vzduchunach Luft schnappen

Schnauze: z placu, z hlavy, bez přípravyfrei (nach) Schnauze, nach Schnauze

Sintflut: Po mně potopa!Nach mir die Sintflut!

Übersee: ze/v/do zámoříaus/in/nach Übersee

Vernehmen: z doslechu, jak se proslýchádem/allem Vernehmen nach

Voraussicht: podle všech předpokladů, pravděpodobněaller Voraussicht nach, nach menschlicher Voraussicht

vorn(e): dopředu/zepředunach/von vorn(e)

Wahrscheinlichkeit: s největší pravděpodobnostíaller Wahrscheinlichkeit nach

anstehen: stát ve frontě na vstupenkynach Eintrittskarten anstehen

ausweichen: vyhnout se doprava komuj-m nach rechts ausweichen

bei: přijít domů za svítáníbei Tagesanbruch nach Hause kommen

Belieben: podle libosti, jak je libonach Belieben

besinnen: po krátkém/bez dlouhého rozmýšlenínach kurzem/ohne langes Besinnen

Christus: před Kristem/po Kristuvor/nach Christus

direkt: jet na dovolenou hned po operacidirekt nach der Operation in den Urlaub fahren

drüben: přejet na druhou stranunach drüben fahren

durch: jet přes Francii do Španělskadurch Frankreich nach Spanien fahren

eins: čtvrt na dvě(ein) Viertel nach eins

Einteilung: rozdělení podle profesíEinteilung nach Berufen

etlich(er,e,es): po několika hodináchnach etlichen Stunden

Haus: jít/přijít domůnach Hause gehen/kommen

Kraft: poradit komu podle nejlepšího vědomí a svědomíj-n nach besten Kräften beraten

links: zleva dopravavon links nach rechts

Möglichkeit: podle možnosti/okolnostínach Möglichkeit

rechts: odbočit dopravanach rechts abbiegen

Uhr: Hodiny jdou napřed/pozadu.Die Uhr geht vor/nach.

Ablauf: po vypršení platnosti vízanach Ablauf des Visums

Absicht: Měl v úmyslu vystěhovat se do Ameriky.Er hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern.

alledem: po tom všemnach alledem

Alphabet: řadit slova podle abecedyWörter nach dem Alphabet ordnen

als: Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.

Ansicht: podle mého názorunach meiner Ansicht/meiner Ansicht nach

antreten: Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.Die Schüler sind der Größe nach angetreten.

aus: Z Prahy jsme jeli do Budapešti.Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.

Aussage: podle výpovědi svědkanach Aussage des Zeugen

aussehen: Vypadá to na bouřku!Es sieht nach Gewitter aus!

außen: vennach außen

Autostopp: jet stopem do Itálieper/mit Autostopp nach Italien fahren

befragen: dotázat se odborníka na jeho názoreinen Experten nach seiner Meinung befragen

benennen: pojmenovat dceru po matcedie Tochter nach ihrer Mutter benennen

bevor: Dříve než jde domů, zavře všechna okna.Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.

bringen: Doprovodil dívku domů.Er hat das Mädchen nach Hause gebracht.

durchschlagen: Po válce se jen bídně protloukali (životem).Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.

durstig: být lačný svobodydurstig nach Freiheit sein

einreisen: přicestovat do Itálienach Italien einreisen

entbehren: Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.

erkundigen: zeptat se na cestusich nach dem Weg erkundigen

fahnden: pátrat po teroristechnach Terroristen fahnden

Fahrt: podniknout cestu do Vídněeine Fahrt nach Wien machen/unternehmen

falls: Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.

fassen: sáhnout po sklenicinach einem Glas fassen

Feierabend: Po skončení pracovní doby chodím nakoupit.Nach Feierabend gehe ich einkaufen.

fliegen: Balon letěl do Francie.Der Ballon ist nach Frankreich geflogen.

forschen: pátrat po pravděnach der Wahrheit forschen

fragen: zeptat se kolemjdoucího na cestueinen Vorbeigehenden nach dem Weg fragen

fügen: Po počátečním odporu se podrobila.Nach anfänglichem Widerstand fügte sie sich.

gehen: jít domůnach Hause gehen

geraten: Podobá se otciSie gerät nach dem Vater.

Anschein: jak se zdá, podle všehodem Anschein nach

bedlivý: po bedlivé úvazenach sorgsamer Abwägung

dodávka: dodávka do domuLieferung nach Hause

názor: podle mého názorumeiner Meinung/Ansicht nach

od, ode: od okanach dem Augenmaß

odsun: odsun Němců po 2. světové válcedie Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg

po: lapat po dechunach Luft schnappen

pohled: z mého pohleduaus meiner Sicht/nach meiner Ansicht

poznatek: podle nejnovějších poznatkůnach den neusten Erkenntnissen

vítězství: sport. vítězství na bodyder Punktsieg, der Sieg nach Punkten

vzduch: lapat po vzduchunach Luft schnappen

abeceda: seřadit co podle abecedyetw. nach dem Alphabet ordnen

bahno: páchnout bahnemnach Schlamm riechen

bláznit: Blázní po čokoládě.Er ist verrückt nach Schokolade.

být: Je mu do zpěvu.Es ist ihm nach Singen zumute.

cesta: zeptat se na cestunach dem Weg fragen

dát: dát si po obědě kávunach dem Mittagessen einen Kaffee trinken

dle: dle mého názorumeiner Meinung nach

do: do Prahynach Prag

dohoda: po předchozí dohoděnach vorheriger Vereinbarung

doleva: zahnout dolevanach links abbiegen

dolů: Ceny klesají dolů.Die Preise gehen nach unten.

domluva: učinit co po vzájemné domluvěetw. nach gegenseitiger Absprache tun

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

doprava: jít dopravanach rechts gehen

dosyta: vyspat se dosytanach Herzenslust schlafen

hlad: hlad po penězíchdie Gier nach Geld, die Geldgier

hledat: hledat viníkanach dem Schuldigen suchen

hmatat: hmatat po klicenach der Klinke tasten

hned: hned po oběděgleich nach dem Mittagessen

hodnost: podle hodnostínach den Chargen

hvízdat: hvízdat na psa(nach) dem Hund pfeifen

jednat: jednat podle svého svědomínach seinem Gewissen handeln

jih: Ptáci odlétají na jih.Die Vögel ziehen nach Süden.

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

jmenovat se: jmenovat se po matcenach der Mutter heißen

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

křižovatka: Na křižovatce odbočte doleva.An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.

lapat: lapat mouchynach Fliegen haschen

libost: podle libostinach Herzenslust

móda: oblékat se podle poslední módysich nach der letzten Mode kleiden

moudrý: Moudřejší ustoupí.Der Klügere gibt nach.

můj, má, mé, moje: podle mého názorumeiner Meinung nach

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

na: okna na jihFenster nach Süden

nahoru: zaokrouhlit číslo nahorudie Zahl nach oben abrunden

nalevo: Jděte nalevo.Gehen Sie nach links.

napravo: odbočit napravonach rechts abbiegen

napřed: Napřed půjdu domů, pak do kina.Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.

nastoupit: nastoupit po nemoci do prácenach der Krankheit wieder die Arbeit antreten

nazad: ohlédnout se nazadsich nach hinten umsehen

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

nota: zpívat z notnach Noten singen

obchůzka: dojít domů obchůzkounach Hause mit einem Rundgang kommen

oborově: oborově řazenýnach Fächern geordnet

odbočit: odbočit vlevonach links abbiegen

oddech: chvíle oddechu po prácieine Atempause nach der Arbeit

odmlčet se: Po deseti letech koncertování se odmlčeli.Nach zehn Jahren haben sie das Konzertieren abgebrochen.

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

odvést: odvést dívku domůdas Mädchen nach Hause bringen

ohlédnout se: Ohlédni se po nějaké tužce.Schau dich nach einem Bleistift um.

ohlížet se: ohlížet se na všechny stranysich nach allen Seiten umsehen

ochabovat: Jeho pozornost rychle ochabuje.Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.

opožďovat se: Hodinky se opožďují.Die Uhr geht nach.

optat se: Ještě se optám.Ich frage noch nach.

ospalý: být po noční směně ospalýnach der Nachtschicht schläfrig sein