Hlavní obsah

nach

Předložka; s 3. pád

  1. po určitém časovém okamžikunach dem Streitpo hádcewenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehoděfünf Minuten nach sechsšest (hodin a) pět (minut)
  2. (směrem) na jih, Prahu ap.von Osten nach Westen reisenjezdit od východu na západden Kopf nach links drehenotočit hlavu nalevo
  3. do Španělska, Prahy ap., na Ukrajinu ap.nach Marokko fliegenletět do Maroka
  4. za, po v pořadíWer ist nach dir dran?Kdo je po tobě na řadě?
  5. podle klasika, filozofa ap., na klasický způsob ap.Fischfilet nach Wiener Artrybí filé po vídeňsku
  6. nach etw., etw. nach (po)dle čehomeiner Meinung nachpodle mého názoru

Vyskytuje se v

Anschein: dem Anschein nachjak se zdá, podle všeho

Ermessen: nach bestem Ermessenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

Eule: Eulen nach Athen tragennosit sovy do Atén, nosit dříví do lesa

Fahne: die Fahne nach dem Wind drehentočit se jako korouhvička, být kam vítr tam plášť

Gebühr: nach Gebührpřiměřeně, jak se sluší, po zásluze

Gefallen: nach Gefallenpodle libosti, jak je libo

Gemüt: j-m nach dem Gemüte sprechenmluvit z duše komu

Herzenslust: nach Herzenslustpo vůli, podle libosti

je: je nach etw.podle čeho počasí ap.

Länge: der Länge nachjak široký tak dlouhý

Luft: nach Luft schnappenlapat po dechu být ve špatné situaci

Lust: nach Lust und Launepodle chuti a nálady

Mond: nach dem Mond gehenjít podle plotu o hodinách

Nase: immer der Nase nach(pořád) rovně za nosem

Pfeife: nach j-s Pfeife tanzentancovat, jak kdo píská

Programm: nach Programmpodle programu

Regel: nach allen Regeln der Kunstpodle všech pravidel, předpisově, jak se patří po všech stránkách správně

Reihe: der Reihe nach, nach der Reihepo řadě, jeden za druhým

scheren: Scher dich nach Hause!Padej domů!, Už ať jsi doma!

schnappen: nach Luft schnappenlapat po vzduchu

Schnauze: frei (nach) Schnauze, nach Schnauzez placu, z hlavy, bez přípravy

Sintflut: Nach mir die Sintflut!Po mně potopa!

Übersee: aus/in/nach Überseeze/v/do zámoří

Vernehmen: dem/allem Vernehmen nachz doslechu, jak se proslýchá

Voraussicht: aller Voraussicht nach, nach menschlicher Voraussichtpodle všech předpokladů, pravděpodobně

vorn(e): nach/von vorn(e)dopředu/zepředu

Wahrscheinlichkeit: aller Wahrscheinlichkeit nachs největší pravděpodobností

anstehen: nach Eintrittskarten anstehenstát ve frontě na vstupenky

ausweichen: j-m nach rechts ausweichenvyhnout se doprava komu

bei: bei Tagesanbruch nach Hause kommenpřijít domů za svítání

Belieben: nach Beliebenpodle libosti, jak je libo

besinnen: nach kurzem/ohne langes Besinnenpo krátkém/bez dlouhého rozmýšlení

Christus: vor/nach Christuspřed Kristem/po Kristu

direkt: direkt nach der Operation in den Urlaub fahrenjet na dovolenou hned po operaci

drüben: nach drüben fahrenpřejet na druhou stranu

durch: durch Frankreich nach Spanien fahrenjet přes Francii do Španělska

eins: (ein) Viertel nach einsčtvrt na dvě

Einteilung: Einteilung nach Berufenrozdělení podle profesí

etlich(er,e,es): nach etlichen Stundenpo několika hodinách

Haus: nach Hause gehen/kommenjít/přijít domů

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

links: von links nach rechtszleva doprava

Möglichkeit: nach Möglichkeitpodle možnosti/okolností

rechts: nach rechts abbiegenodbočit doprava

Uhr: Die Uhr geht vor/nach.Hodiny jdou napřed/pozadu.

vorn(e): nach vorn gehenjít dopředu

Ablauf: nach Ablauf des Visumspo vypršení platnosti víza

Absicht: Er hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern.Měl v úmyslu vystěhovat se do Ameriky.

alledem: nach alledempo tom všem

Alphabet: Wörter nach dem Alphabet ordnenřadit slova podle abecedy

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

Ansicht: nach meiner Ansicht/meiner Ansicht nachpodle mého názoru

antreten: Die Schüler sind der Größe nach angetreten.Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.

aus: Von Prag aus fuhren wir nach Budapest.Z Prahy jsme jeli do Budapešti.

Aussage: nach Aussage des Zeugenpodle výpovědi svědka

aussehen: Es sieht nach Gewitter aus!Vypadá to na bouřku!

außen: nach außenven

Autostopp: per/mit Autostopp nach Italien fahrenjet stopem do Itálie

befragen: einen Experten nach seiner Meinung befragendotázat se odborníka na jeho názor

benennen: die Tochter nach ihrer Mutter benennenpojmenovat dceru po matce

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

bringen: Er hat das Mädchen nach Hause gebracht.Doprovodil dívku domů.

durchschlagen: Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.Po válce se jen bídně protloukali (životem).

durstig: durstig nach Freiheit seinbýt lačný svobody

einreisen: nach Italien einreisenpřicestovat do Itálie

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

erkundigen: sich nach dem Weg erkundigenzeptat se na cestu

fahnden: nach Terroristen fahndenpátrat po teroristech

Fahrt: eine Fahrt nach Wien machen/unternehmenpodniknout cestu do Vídně

falls: Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.

fassen: nach einem Glas fassensáhnout po sklenici

Feierabend: Nach Feierabend gehe ich einkaufen.Po skončení pracovní doby chodím nakoupit.

fliegen: Der Ballon ist nach Frankreich geflogen.Balon letěl do Francie.

fliegen: Ich muss schon nach Hause fliegen.Musím už letět domů.

forschen: nach der Wahrheit forschenpátrat po pravdě

fragen: einen Vorbeigehenden nach dem Weg fragenzeptat se kolemjdoucího na cestu

fragen: Hat jemand nach mir gefragt?Ptal se po mně někdo?, Hledal mě někdo?

fügen: Nach anfänglichem Widerstand fügte sie sich.Po počátečním odporu se podrobila.

gehen: nach Hause gehenjít domů

geraten: Sie gerät nach dem Vater.Podobá se otci

Gewissen: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

greifen: Sie griff instinktiv nach seiner Hand.Instinktivně sáhla po jeho ruce.

hinten: nach hintendozadu

Jahrhundert: das 5. Jahrhundert vor/nach Christus5. století před Kristem/po Kristu

kehren: Das Segel kehrt sich nach dem Wind.Plachta se obrací po větru.

Mal: Sie fliegt zum dritten Mal nach Asien.Poletí do Asie potřetí.

Meinung: meiner Meinung nachpodle mého názoru

Meinung: j-n nach seiner Meinung fragenptát se koho na jeho názor

miteinander: Wir gehen nach Hause miteinander.Chodíme domů společně.

Mitternacht: um/gegen/nach Mitternachto/kolem/po půlnoci